სულ ახ­ლა­ხან ფოთ­ში „ფო­თის ახ­ალი საზღვაო ნავ­სად­გუ­რი“ გა­იხ­სნა. ცე­რე­მო­ნი­ალს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლიც და­ეს­წრო და სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ის ელ­ჩი კე­ლი დეგ­ნა­ნიც. ფო­თის ახ­ალი საზღვაო ნავ­სად­გუ­რის ჯა­მუ­რი ინ­ვეს­ტი­ცია 93 მი­ლი­ონი აშშ დო­ლა­რია, ხო­ლო ორ­ივე ფა­ზის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ეს თან­ხა 120 მი­ლი­ონ აშშ დო­ლა­რამ­დე გა­იზ­რდე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ 50 მი­ლი­ონ აშშ დო­ლარს აშშ-ის ფე­დე­რა­ლუ­რი მთავ­რო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფი­ნან­სუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის კორ­პო­რა­ცია — DFC გა­მო­ყოფს. რამ­დე­ნად უკ­ავ­შირ­დე­ბა ეს კონ­კრე­ტუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა შავ ზღვა­ზე გავ­ლე­ნე­ბის გაძ­ლი­ერ­ებ­ას? – ამ თე­მა­ზე პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დოქ­ტო­რი ვახ­ტანგ მა­ისაია „თბი­ლი­სე­ლებ­თან“ ას­ეთ კო­მენ­ტარს აკ­ეთ­ებს: „ან­აკ­ლი­ის პრო­ექ­ტის თავ­და­პირ­ვე­ლი ინ­იც­იტ­ორი იყო ჩი­ნე­თი. მე ეს ვი­ცი უშუ­ალ­ოდ ჩი­ნე­ლე­ბის­გან. ჩი­ნეთ­მა და­იწყო სა­ქარ­თვე­ლო­ში ან­აკ­ლი­ის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ელ­ება „ერ­თი სარ­ტყე­ლი – ერ­თი გზის“ პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში. შემ­დეგ ამ­ერ­იკ­ელ­ებ­მა ჩა­იგ­დეს ხელ­ში ან­აკ­ლი­ის პრო­ექ­ტი. მკითხველს მინ­და, ავ­უხ­სნა, რომ ერ­თმა­ნეთს უპ­ირ­ის­პირ­დე­ბა ორი მე­გაპ­რო­ექ­ტი: ჩი­ნუ­რი „ერ­თი სარ­ტყე­ლი – ერ­თი გზა“ და ამ­ერ­იკ­ული ახ­ალი აბ­რე­შუ­მის გზის სტრა­ტე­გია, რო­მე­ლიც ამ­ერ­იკ­ელ­ებ­მა 1997 წელს და­იწყეს და 2010 წელს გა­ნა­ახ­ლეს, რი­თაც სურ­დათ სამ ზღვა­ზე (შა­ვი და ბალ­ტი­ის ზღვე­ბი, ას­ევე, სპარ­სე­თის ყუ­რე) ჰე­გე­მო­ნი­ის მო­პო­ვე­ბა და ჩრდი­ლო­ეთ-სამ­ხრე­თის სა­ვაჭ­რო დე­რეფ­ნის გაჭ­რა. ამ­ის სა­პირ­წო­ნედ ჩი­ნეთ­მა 2013 წელს ჯერ ას­ტა­ნა­ში და შემ­დეგ ჯა­კარ­ტა­ში წა­მო­აყ­ენა „ერ­თი სარ­ტყე­ლი – ერ­თი გზის“ პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც აღ­მოჩ­ნდა უფ­რო ეფ­ექ­ტი­ანი და ძლი­ერი, ვიდ­რე ამ­ერ­იკ­ული ახ­ალი აბ­რე­შუ­მის გზის სტრა­ტე­გია. ამ­დე­ნად, ამ ორი მე­გაპ­რო­ექ­ტის სას­ტიკ და­პი­რის­პი­რე­ბას შე­ეწ­ირა ან­აკ­ლი­ის პრო­ექ­ტი. ეს ფაქ­ტია, ის­ევე, რო­გორც არც რუ­სეთს სჭირ­დე­ბო­და ან­აკ­ლი­ის პორ­ტის მშე­ნებ­ლო­ბა და, ბუ­ნებ­რი­ვია, ან­აკ­ლი­ის პრო­ექ­ტის შე­ჩე­რე­ბა­ში შე­იმ­ჩნე­ვა რუ­სე­თის კვა­ლიც. აქ­ედ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, ფო­თის პორ­ტის პრო­ექ­ტი ერ­თგვა­რი კომ­პენ­სა­ციაა სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან: თუ­კი ჩი­ნეთს მის­ცეს უფ­ლე­ბა, რომ და­ეწყოთ თბი­ლი­სი-ბა­თუ­მის სატ­რან­ზი­ტო დე­რეფ­ნის მშე­ნებ­ლო­ბა, ახ­ლაც მი­დის სა­მუ­შაოები (ამ­ას ახ­ორ­ცი­ელ­ებს აზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კი, რო­მე­ლიც სწო­რედ ჩი­ნე­თის პრო­ექ­ტის — „ერ­თი სარ­ტყე­ლი – ერ­თი გზის“ გან­სა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად შე­იქ­მნა და რი­კოთ­ზე გაყ­ვა­ნი­ლი გზა სწო­რედ ფო­თის პორ­ტს უნ­და და­უკ­ავ­შირ­დეს), ამ­ერ­იკ­ელ­ებ­თან ერ­თად კი აშ­ენ­ებს ფო­თის ახ­ალ ნავ­სად­გურს. ანუ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ მწვა­დიც დაწ­ვა და შამ­ფუ­რიც. ჩი­ნე­ლებს გა­დას­ცა და­სავ­ლეთ-აღ­მო­სავ­ლეთ გზის რე­აბ­ილ­იტ­აცია, ხო­ლო ამ­ერ­იკ­ელ­ებს კარტ-ბლან­ში მის­ცა ფო­თის პორ­ტში.

არაა გა­მო­რიცხუ­ლი, რომ ჩი­ნე­ლებ­მაც გა­მო­იყ­ენ­ონ ამ­ერ­იკ­ელ­ებ­ის აშ­ენ­ებ­ული ფო­თის ახ­ალი ნავ­სად­გუ­რი და შემ­დგომ­ში ეს პორ­ტი ხელ­შიც ჩა­იგ­დონ, რო­გორც მო­იქ­ცნენ ვე­ნე­ცი­აში, კონ­სტან­ტა­ში და სხვა­გან… შე­სა­ბა­მი­სად, ფო­თის პორ­ტს აქ­ვს სხვა პერ­სპექ­ტი­ვე­ბიც, მით უმ­ეტ­ეს, რომ სა­უბ­არია ღრმაწყლო­ვა­ნი პორ­ტის მშე­ნებ­ლო­ბა­ზე, რაც საკ­მა­ოდ სო­ლი­დურ პერ­სპექ­ტი­ვებს გვი­ჩენს“.