გერ­მა­ნუ­ლი სა­მა­უწყებ­ლო კომ­პა­ნი­ის „დო­იჩე ვე­ლეს“ (Deutsche Welle) ვებ-გვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია სტა­ტია სა­თა­ურ­ით „ჩა­მო­სუ­ლე­ბი“: რა პრობ­ლე­მე­ბი აქ­ვთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გაქ­ცე­ულ რუ­სებს და ბე­ლა­რუ­სებს“. მას­ში გან­ხი­ლულ-გა­ან­ალ­იზ­ებ­ულია ბე­ლა­რუ­სი­სა და რუ­სე­თის იმ მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის მდგო­მა­რე­ობა, რომ­ლე­ბიც ბო­ლო თვე­ებ­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში თა­ვი სა­ქარ­თვე­ლოს შე­აფ­არ­ეს — პო­ლი­ტი­კუ­რი თუ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური მო­ტი­ვე­ბით.

უკ­რა­ინ­აში რუ­სე­თის შეჭ­რამ რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის უცხო­ური მიგ­რა­ცი­ის ახ­ალი ტალ­ღა გა­მო­იწ­ვია, მაგ­რამ ქვეყ­ნი­დან წას­ვლის სა­ბი­უჯ­ეტო (მცი­რე­ხარ­ჯი­ანი) მარ­შრუ­ტე­ბი მა­ინ­ცდა­მა­ინც ბევ­რი არ აღ­მოჩ­ნდა. სა­ქარ­თვე­ლო ერთ-ერ­თი ქვე­ყა­ნა გახ­და, სა­დაც ჯერ ბე­ლა­რუ­სე­ბი გა­ექ­ცნენ ალ­ექ­სან­დრე ლუ­კა­შენ­კოს რე­ჟი­მის რეპ­რე­სი­ებს, შემ­დეგ კი მათ ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის მუ­ქა­რის­გან შე­ში­ნე­ბუ­ლი რუ­სე­ბიც მიჰ­ყვნენ. მა­სობ­რი­ვი ემ­იგ­რა­ცი­ის პრობ­ლე­მა რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკ­ვე შე­სამ­ჩნე­ვია, ამ­ას მოწ­მობს არა მხო­ლოდ სხვა­დას­ხვა სა­ხის ყო­ფი­თი ინ­ცი­დენ­ტე­ბი, არ­ამ­ედ ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ გა­კე­თე­ბუ­ლი წი­ნა­აღ­მდე­გობ­რი­ვი კო­მენ­ტა­რე­ბი.


რას
ამ­ბობს ქარ­თუ­ლი სტა­ტის­ტი­კა

სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რიზ­მის ერ­ოვ­ნულ­მა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ამ მარ­ტის მე­ორე ნა­ხე­ვარ­ში ოპ­ტი­მის­ტუ­რი სტა­ტის­ტი­კა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა — წლის და­საწყი­სი­დან ქვვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­აზე შე­ვი­და და­ახ­ლო­ებ­ით 165 ათ­ასი უცხო­ელი სტუ­მა­რი, რომ­ლებ­მაც 105 მი­ლი­ონ დო­ლარ­ზე მე­ტი და­ხარ­ჯეს. მაგ­რამ ერ­თი კვი­რის შემ­დეგ ამ მო­ნა­ცე­მებს კო­მენ­ტა­რი გა­უკ­ეთა ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­ურ­მა: მან და­ას­ახ­ელა ციფ­რე­ბი ფრა­ზით — „უკ­რა­ინ­აში ომ­ის დაწყე­ბის შემ­დეგ“ – 165 ათ­ასი შე­მო­სუ­ლი­დან რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე 30 ათ­ასია, თუმ­ცა მათ­გან 18 ათ­ასი სა­ქარ­თვე­ლო­დან სხვა ქვეყ­ნებ­ში წა­ვი­და.
ამ­რი­გად, და­ახ­ლო­ებ­ით 12 ათ­ასი რუ­სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში დარ­ჩა, რომ­ლე­ბიც, რა თქმა უნ­და, ტუ­რის­ტე­ბი არ იყ­ვნენ. გარ­და ამ­ისა, გა­იზ­არ­და ბე­ლა­რუ­სი­დან შე­მო­სულ­თა რა­ოდ­ენ­ობა უკ­რა­ინ­ის ომ­ის დაწყე­ბი­დან — 15 ათ­ას­ზე მე­ტით. თვი­თონ უკ­რა­ინ­იდ­ან მა­ინ­ცდა­მა­ინც ბევ­რი ემ­იგ­რან­ტი არ არ­ის — სულ 8700 ად­ამი­ანი — თით­ქმის იმ­დე­ნი, რამ­დე­ნიც წი­ნა წლებ­ში შე­მო­დი­ოდა. აი, ამ ციფ­რე­ბის ირ­გვლივ და­იწყო ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა: ად­გი­ლობ­რივ მას­მე­დი­აში, სო­ცი­ალ­ურ ქსე­ლებ­ში და ქუ­ჩა­შიც კი ზოგ­ჯერ შეხ­ლა-შე­მოხ­ლის ფაქ­ტე­ბი ხდე­ბა — ვი­ღა­ცე­ებს მი­აჩ­ნია, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დარ­ჩე­ნი­ლი რუ­სე­ბი ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის მსხვერ­პლნი არი­ან… საქ­მე იქ­ამ­დეც კი მი­ვი­და, რომ რუ­სუ­ლი პას­პორ­ტე­ბის მქო­ნე პი­რებს ღა­მის კლუ­ბებ­ში არ უშ­ვებ­დნენ, ხო­ლო ზო­გი­ერ­თმა კა­ფე-ბარ­მა რუ­სე­ბის­თვის სპე­ცი­ალ­ური 15-პუნ­ქტი­ანი ან­კე­ტე­ბი შე­მო­იღო, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის დაგ­მო­ბი­თა და ყი­რი­მის უკ­რა­ინ­ის კუთ­ვნი­ლე­ბად აღი­არ­ებ­ით.


სა­ქარ­თვე­ლო­ში
ჩა­მო­სუ­ლე­ბისპრობ­ლე­მა

რო­გორც ან­ტონ მი­ხალ­ჩუ­კი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოქ­მე­დი ფონ­დის Free Russia Foundation-ის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ამ­ბობს, ამ სფე­რო­ში ნე­გა­ტი­ვე­ბის მთე­ლი გრო­ვაა: „პირ­ვე­ლი — ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის ჯა­რი მო­ვა და ამ რუ­სებს უკ­ან წა­იყ­ვანს; მე­ორე — რუ­სე­ბი ცუდ გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნენ ქვეყ­ნის ეკ­ონ­ომ­იკ­აზე — დი­დი რა­ოდ­ენ­ობ­ით ევ­რო­სა და დო­ლარს გა­იტ­ან­ენ და ლა­რის კურ­სი და­ეც­ემა; რუ­სე­ბი არი­ან დამ­ნა­შა­ვე­ნი იმ­აში, რომ ბი­ნის და­ქი­რა­ვე­ბა ძვირ­დე­ბა… და­ბო­ლოს, არ­ის აზ­რი, რომ რუ­სი ლტოლ­ვი­ლი სი­ნამ­დვი­ლე­ში ლტოლ­ვი­ლი კი არ არ­ის, არ­ამ­ედ მში­შა­რა და მხდა­რი პი­როვ­ნე­ბაა, რო­მელ­მაც პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მი­სათ­ვის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა არ მო­ის­ურ­ვა.
თბი­ლის­ში ბი­ნის და­ქი­რა­ვე­ბა პრობ­ლე­მად იქ­ცა. ბე­ლა­რუ­სი აქ­ტი­ვის­ტის ლევ მი­ხე­ევ­ის თქმით, მარ­თა­ლია, ეს სა­კითხი ად­რეც იდ­გა, მაგ­რამ ბო­ლო დროს გან­სა­კუთ­რე­ბით გარ­თულ­და. ვინც პირ­ვე­ლე­ბი ჩა­მო­ვიდ­ნენ, მათ ბი­ნის და­ქი­რა­ვე­ბა იაფ­ად მო­ახ­ერ­ხეს, და­ნარ­ჩე­ნებს კი უფ­რო ძვი­რი ვა­რი­ან­ტე­ბი დარ­ჩათ. ან­ტონ მი­ხალ­ჩუ­კის აზ­რით კი, ბი­ნის და­ქი­რა­ვე­ბის დროს ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა მო­ქა­ლა­ქე­ობ­ას — თუ გამ­ქი­რა­ვე­ბე­ლი გა­იგ­ებს, რომ დამ­ქი­რა­ვე­ბე­ლი რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქეა, მის­თვის ორ­მა­გად ძვირს აფ­ას­ებს, ან სა­ერ­თოდ უარს ეუბ­ნე­ბა.


ემ­ოცი­ები
მა­ტუ­ლობს

არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის „სა­ქარ­თვე­ლოს პროგ­რე­სუ­ლი ფო­რუ­მის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლის, პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ფი­ლი წევ­რის დი­მიტ­რი ცქი­ტიშ­ვი­ლის ვა­რა­უდ­ით, ერ­თი შე­ხედ­ვით, ბე­ლა­რუ­სე­ბი და რუ­სე­ბი თით­ქოს­და თა­ნა­ბარ სი­ტუ­აცი­აში იმ­ყო­ფე­ბი­ან, მაგ­რამ მა­თი მდგო­მა­რე­ობა მა­ინც გან­სხვავ­დე­ბა. „ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ება სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რუ­ლია, — ხაზს უს­ვამს ექს-დე­პუ­ტა­ტი, — მაგ­რამ იმ­ავ­დრო­ულ­ად ძა­ლი­ან ემ­ოცი­ურ­იც. რო­ცა ბე­ლა­რუს­მა თა­ვი­სი ტე­რი­ტო­რია რუ­სე­თის ჯარს და­უთ­მო [უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რის­თვის], ამ ფაქ­ტმა ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში ნე­გა­ტი­ური ემ­ოცი­ები გა­მო­იწ­ვია — იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­ცა ბე­ლა­რუ­სე­ბი­სათ­ვის ქარ­თულ ბან­კებ­ში ან­გა­რი­შის გახ­სნა­ზე შეზღუდ­ვებს უწ­ეს­ებ­დნენ, თუმ­ცა მოგ­ვი­ან­ებ­ით სი­ტუ­აცია და­რე­გუ­ლირ­და.
რუ­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სი­ტუ­აცია უფ­რო რთუ­ლია: ქარ­თვე­ლე­ბის­თვის უკ­რა­ინ­აში მიმ­დი­ნა­რე ომი 2008 წლის ომ­ის „დე­ჟა-ვი­უს“ წარ­მო­ად­გენს. გარ­და ამ­ისა, საკ­მა­ოდ ხში­რად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სუ­ლი რუ­სი ტუ­რის­ტე­ბი გა­მომ­წვე­ვად იქ­ცე­ოდ­ნენ… სა­ქარ­თვე­ლო მხარს უჭ­ერს რუს დი­სი­დენ­ტებს, მაგ­რამ რუ­სე­თი­დან ჩა­მო­სუ­ლე­ბი­დან ბევ­რი დი­სი­დენ­ტი კი არაა, არ­ამ­ედ ჩვე­ულ­ებ­რი­ვი მო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც სან­ქცი­ებ­ის გა­მო ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მნა და ახ­ლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში აპ­ირ­ებს პი­რა­დი შე­მო­სავ­ლე­ბის სა­კითხის მოგ­ვა­რე­ბას“, — დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია დი­მიტ­რი ცქი­ტიშ­ვი­ლი.


ეგ­ზის­ტენ­ცი­ური
კითხვა: „სად წა­ვი­დეთ?“

ის, რაც დღეს თბი­ლის­ში ხდე­ბა, რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ში ში­ნა­გან ეგ­ზის­ტენ­ცი­ურ კითხვას ბა­დებს — სად წა­ვიდ­ნენ, რო­მელ სა­ხელ­მწი­ფო­ში. ან­ტონ მი­ხალ­ჩუ­კის თქმით, რო­ცა რუ­სე­ბი კედ­ლებ­ზე წარ­წე­რებს ხე­და­ვენ — „რუ­სე­ბო, წა­ეთ­რი­ეთ სა­ქარ­თვე­ლო­დან!“, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, საფ­რთხის გრძნო­ბა უჩ­ნდე­ბათ და ფიქ­რო­ბენ, რომ მა­თი ად­გი­ლი ქვე­ყა­ნა­ში არ არ­ის. თუმ­ცა, რა თქმა უნ­და, რუ­სებს ქუ­ჩა­ში არ­ავ­ინ არ სცემს (ერ­ოვ­ნუ­ლო­ბის გა­მო) და ამ­იტ­ომ ის­ინი მა­ინც სა­ქარ­თვე­ლო­ში რჩე­ბი­ან.

ოფ­იცი­ალ­ური მო­ნა­ცე­მე­ბით, ბო­ლო თვე­ებ­ში რუ­სე­თი­დან საზღვარ­გა­რეთ და­ახ­ლო­ებ­ით 200 ათ­ასი ად­ამი­ანი წა­ვი­და. ემ­იგ­რა­ცი­ის საკ­მა­ოდ დი­დი ტალ­ღაა, მაგ­რამ სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­ასა და აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ძლი­ერი დი­ას­პო­რის შე­საქ­მნე­ლად საკ­მა­რი­სი მა­ინც არ არ­ის. „რუ­სებს არ ჰყავთ ის­ეთი მე­გობ­რუ­ლი ქვე­ყა­ნა, სა­დაც მათ უპ­რობ­ლე­მოდ, ხელ­გაშ­ლით მი­იღ­ებ­ენ. რუ­სე­თის სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კამ ბო­ლო წლებ­ში მსოფ­ლი­ოში ის­ეთი მდგო­მა­რე­ობა შექ­მნა, რომ ად­ამი­ან­ებს რუ­სის და­ნახ­ვა­ზე ომი ახ­სენ­დე­ბათ“, — ამ­ბობს ან­ტონ მი­ხალ­ჩუ­კი.

თარ­გმნა სი­მონ კი­ლა­ძემ
წყა­რო: https://p.dw.com/p/49Xin