გა­ემ­იჯ­ნოს ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბა რუ­სუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას სა­ერ­თა­შო­რი­სო აუქ­ცი­ონ­ებ­ზეამ ში­ნა­არ­სის პე­ტი­ცი­ას, რო­მე­ლიც სო­ცი­ალ­ური ქსე­ლით ვრცელ­დე­ბა, ქარ­თვე­ლე­ბი დი­დი მონ­დო­მე­ბით ხელს აწ­ერ­ენ.

პე­ტი­ცი­აში ნათ­ქვა­მია:

ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შე­ბის მო­თავ­სე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო აუქ­ცი­ონ­ებ­ზე მუდ­მი­ვად რუ­სუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ის ქვეშ ხდე­ბა. ეს ტენ­დენ­ცია ჩრდილს აყ­ენ­ებს ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის უნ­იკ­ალ­ურ ბუ­ნე­ბას. ქარ­თუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბა უნ­და გა­ემ­იჯ­ნოს რუ­სუ­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას.

პე­ტი­ცია იხ­ილ­ეთ ბმულ­ზე: https://www.change.org/Separate Georgian Art from Russian Art Category at International Auctions