აშშ-ს სა­დაზ­ვერ­ვო სამ­სა­ხუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პუ­ტი­ნის მრჩევ­ლე­ბი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტს რუ­სი სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბის რე­ალ­ურ მდგო­მა­რე­ობ­ას უმ­ალ­ავ­ენ.

რო­გორც „ვაშინგტონ პოსტი„ წერს, პუ­ტი­ნის მრჩევ­ლე­ბი პრე­ზი­დენ­ტის­თვის ცუ­დი სი­ახ­ლე­ებ­ის მი­წო­დე­ბას ში­შის გა­მო ერ­იდ­ები­ან. ამ­ის შე­სა­ხებ გა­მო­ცე­მას აშშ-ს სა­დაზ­ვერ­ვო სამ­სა­ხუ­რის ერთ-ერ­თმა თა­ნამ­შრო­მელ­მა გა­ნუცხა­და.

რო­გორც თეთრ სახ­ლში აცხა­დე­ბენ, ეს მო­ცე­მუ­ლო­ბა საფ­რთხეს უქ­მნის რუ­სეთ­სა და უკ­რა­ინ­ას შო­რის მიმ­დი­ნა­რე სამ­შვი­დო­ბო მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს, რად­გან რუ­სუ­ლი მხა­რე გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბებს არ­ას­რულ ინ­ფორ­მა­ცი­აზე დაყ­რდნო­ბით იღ­ებს. ამ­ას­თა­ნა­ვე, რო­გორც თეთ­რი სახ­ლის სპი­კე­რი ქე­ით ბე­დინ­გფილ­დი აცხა­დებს, არ­სე­ბობს ინ­ფორ­მა­ცია იმ­ის შე­სა­ხებ, რომ პუ­ტი­ნი თვლის, რომ რუ­სულ­მა სამ­ხედ­რო ძა­ლებ­მა ის მო­ატყუ­ეს, რა­მაც რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტსა და მის სამ­ხედ­რო ლი­დე­რებს შო­რის და­ძა­ბუ­ლო­ბის გაზ­რდა გა­მო­იწ­ვია.

„ჩვენ გვჯე­რა, რომ პუ­ტი­ნის მრჩევ­ლე­ბი მას არ­ას­რულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას აწ­ვდი­ან იმ­ის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ ცუ­დად ვი­თარ­დე­ბა რუ­სე­თის­თვის სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბე­ბი უკ­რა­ინ­აში, თუ რო­გორ ცუ­დად აის­ახა ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ები რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­აზე და ა.შ., რად­გან მის მრჩევ­ლებს ზედ­მე­ტად ეშ­ინი­ათ მის­თვის სი­მარ­თლის თქმა“, — აცხა­დებს ბე­დინ­გფილ­დი

რუ­სუ­ლი მხა­რის მი­ერ ქვეყ­ნის ლი­დე­რის­თვის მხო­ლოდ არ­ას­რუ­ლი ან არ­ას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის პრობ­ლე­მას პენ­ტა­გო­ნის სპი­კე­რი ჯონ კირ­ბიც შე­ეხო.

„თუ ის სრუ­ლად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი არ არ­ის იმ­ის თა­ობ­აზე, თუ რო­გორ ცუდ მდგო­მა­რე­ობ­აშია რუ­სე­თი, მა­შინ რო­გორ უნ­და შე­იმ­უშა­ოს რუ­სულ­მა მხა­რემ ის­ეთი შე­თან­ხმე­ბა, რო­მე­ლიც დროს გა­უძ­ლებს?“ — აცხა­დებს კირ­ბი.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ 30 მარ­ტს, უკ­რა­ინ­ასა და რუ­სეთს შო­რის სტამ­ბულ­ში გა­მარ­თუ­ლი სამ­შვი­დო­ბო მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ორ­ივე მხა­რემ და­დე­ბი­თად შე­აფ­ასა.

მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის რა­უნ­დის შემ­დეგ რუ­სეთ­მა გა­ნაცხა­და, რომ რა­დი­კა­ლუ­რად შე­ამ­ცი­რებ­და სამ­ხედ­რო აქ­ტი­ვო­ბებს კი­ევ­ის და ჩერ­ნი­გო­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ხო­ლო უკ­რა­ინ­ამ მზად­ყოფ­ნა გა­მოთ­ქვა ნე­იტ­რა­ლი­ტე­ტის გა­მოცხა­დე­ბის­თვის იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ის უს­აფ­რთხო­ებ­ის გა­რან­ტი­ებს მი­იღ­ებს.

თუმ­ცა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შემ­დეგ რუ­სე­თის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­გან ურ­თი­ერ­თგა­მო­მირ­ცხა­ვი გან­ცხა­დე­ბე­ბი მო­ვის­მი­ნეთ. „ვა­შინ­გტონ პოს­ტი“ წერს, რომ კი­ევ­ის და ჩერ­ნი­გო­ვის გარ­შე­მო გან­ლა­გე­ბულ­მა რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო ძა­ლებ­მა უკ­ან და­იხი­ეს, თუმ­ცა რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტოს სპი­კერ­მა გა­ნაცხა­და, რომ რუ­სე­თი სა­კუ­თარ სამ­ხედ­რო ოპ­ერ­აცი­ებს უკ­რა­ინ­ის აღ­მო­სავ­ლე­თის­კენ მი­მარ­თავ­და.