„გა­ნახ­ლე­ბა­დი ენ­ერ­გი­ის წყა­რო­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ენ­ერ­გე­ტი­კის სტრა­ტე­გი­ის ერთ-ერ­თი ცენ­ტრა­ლუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. ჩვენ აქ­ტი­ურ­ად ვა­ვი­თა­რებთ ქა­რის ენ­ერ­გე­ტი­კას. ამ­ჟა­მად მიმ­დი­ნა­რე­ობს მუ­შა­ობა რამ­დე­ნი­მე პრო­ექ­ტზე, რო­მელ­თა დას­რუ­ლე­ბის შემ­დე­გაც სა­ქარ­თვე­ლოს ენ­ერ­გო­ბა­ლან­სში ქა­რის ენ­ერ­გე­ტი­კის წი­ლი გა­იზ­რდე­ბა. ამ­დე­ნად, ჩვენ მი­ვე­სალ­მე­ბით და ხელს შე­ვუწყობთ ის­ეთი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ას, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­რის ელ­ექ­ტრო­სად­გუ­რე­ბის­თვის სა­ჭი­რო ნა­წი­ლე­ბის წარ­მო­ებ­ის დაწყე­ბას. მით უფ­რო, რო­დე­საც პრო­ექ­ტის პარ­ტნი­ორ­ობ­ის სურ­ვი­ლი გა­მოთ­ქვეს სა­ქარ­თვე­ლოს უმ­სხვი­ლეს სა­ხელ­მწი­ფო სამ­ხედ­რო სა­მეც­ნი­ერო-ტექ­ნი­კურ ცენ­ტრში „დელ­ტა“, რო­მე­ლიც გა­მო­ირ­ჩე­ვა პრო­ფე­სი­ონ­ალი პერ­სო­ნა­ლი­თა და თა­ნა­მედ­რო­ვე მან­ქა­ნა-და­ნად­გა­რე­ბით“, — გა­ნაცხა­და ეკ­ონ­ომ­იკ­ისა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე რო­მეო მი­ქა­უტ­აძ­ემ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­რის ელ­ექ­ტრო­სად­გუ­რე­ბის ინ­დუს­ტრი­ული წარ­მო­ებ­ის დაწყე­ბის შე­სა­ხებ მე­მო­რან­დუ­მის გა­ფორ­მე­ბის შემ­დეგ.

ხელ­მო­წე­რა ეკ­ონ­ომ­იკ­ისა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო­ში შედ­გა და მას ას­ევე ხე­ლი მო­აწ­ერ­ეს სა­ხელ­მწი­ფო სამ­ხედ­რო სა­მეც­ნი­ერო-ტექ­ნი­კუ­რი ცენ­ტრის „დელ­ტას“ გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა იოს­ებ ლო­ლა­ძემ და სა­ქარ­თვე­ლოს ქა­რის ენ­ერ­გი­ის ას­ოცი­აცი­ის პრე­ზი­დენ­ტმა მა­მუ­კა მი­ქა­შა­ვი­ძემ.

მე­მო­რან­დუ­მი ით­ვა­ლის­წი­ნებს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის დაწყე­ბას ქა­რის ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მა­გე­ნე­რი­რე­ბე­ლი და­ნად­გა­რე­ბის მწარ­მო­ებ­ელ მო­წი­ნა­ვე კომ­პა­ნი­ებ­თან, აგ­რეთ­ვე რო­გორც ას­ეთი ტი­პის და­ნად­გა­რე­ბის, ას­ევე მი­სი კომ­პო­ნენ­ტე­ბის შეს­ყიდ­ვის მსურ­ველ, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებ­თან. ახ­ალი სა­წარ­მო „დელ­ტას“ სარ­გებ­ლო­ბა­ში არ­სე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­აზე გან­თავ­სდე­ბა.

მე­მო­რან­დუ­მით, ას­ევე, გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბას­თან, შე­სა­ბა­მის უწყე­ბებ­თან, სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნორ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან, ფი­ნან­სურ ინ­სტი­ტუ­ტებ­თან, და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ ბიზ­ნეს­წრე­ებ­თან, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­რის ენ­ერ­გი­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით, ელ­ექ­ტრო­ენ­ერ­გი­ის მი­ღე­ბა­სა და მო­სახ­ლე­ობ­ის­ათ­ვის მი­წო­დე­ბის სწრა­ფი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის.