გახ­სოვთ ბრძენ­კაც­მა რომ თქვა? – „ენა საღ­ვთო რამ არ­ის, სა­ზო­გა­დო სა­კუთ­რე­ბაა, მა­გას კა­ცი ცოდ­ვი­ლის ხე­ლით არ უნ­და შე­ეხ­ოს!“

მაგ­რამ, ვაი რომ ჩვე­ნი „უმ­თავ­რე­სი ბურ­ჯი ერ­ოვ­ნე­ბი­სა“ ვერ და­ვი­ფა­რეთ და… შე­ეხო „ცოდ­ვი­ლის ხე­ლი“…

მრა­ვალ­ჯერ გა­ვიხ­სე­ნეთ ის­ტო­რია – თუნ­დაც მე-19 სა­უკ­უნ­ის ძნელ­ბე­დო­ბა დე­და­ენ­ისა… და, სა­ბედ­ნი­ერ­ოდ, დავ­ძლი­ეთ… მო­ვე­დით 21-ე სა­უკ­უნ­ემ­დე… სამ­წუ­ხა­როდ, და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ, თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ის­ევ ვსა­უბ­რობთ „დე­და­ენ­ის ძნელ­ბე­დო­ბა­ზე“… არ არ­ის ეს არც გა­და­ჭარ­ბე­ბა და არც ახ­ირ­ება (ას­ეც ეგ­ონ­ათ „ზოგ-ზო­გებს“)… გა­ვი­მე­ორ­ებ არა­ერ­თგზის ნათ­ქვამს: მე-3 ათ­ას­წლე­ულ­ის კა­რიბ­ჭეს­თან (2004-2005 წლებ­ში) ქარ­თუ­ლი ენ­ის მი­მართ გა­ტარ­და უმ­კაც­რე­სი „სამ­თავ­რო­ბო ღო­ნის­ძი­ებ­ანი“:

გააუქმეს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტთან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის კო­მი­სია;
გააუქმეს პარ­ლა­მენ­ტში ქარ­თუ­ლი ენ­ის ქვე­კო­მი­ტე­ტი;
გააუქმეს ენ­ის სა­ხელ­მწი­ფო პა­ლა­ტა;
გაქ­რა („და­იკ­არ­გაო“) პარ­ლა­მენ­ტში გან­სა­ხილ­ვე­ლად შე­ტა­ნი­ლი „ენ­ის კა­ნო­ნი“;
გააუქმეს ყვე­ლა ჟურ­ნა­ლი და გა­ზე­თი, რო­მე­ლიც ქარ­თულ ენ­ას ეხ­ებ­ოდა;
გააუქმეს ყვე­ლა ტე­ლე და რა­დი­ოგ­ად­აც­ემა ქარ­თუ­ლი ენ­ის შე­სა­ხებ;
შე­ამ­ცი­რეს სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ენ­ის სა­ათ­ები…
პირ­ველ კლას­ში ქარ­თუ­ლი ენ­ის სა­ათ­ები გა­უყ­ვეს უცხო ენ­ას…
გააუქმეს სა­ვალ­დე­ბუ­ლო-სა­უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტო სა­გა­ნი „ქარ­თუ­ლი ენა” (ქარ­თუ­ლი მეტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რა), რო­მე­ლიც ის­წავ­ლე­ბო­და ყვე­ლა არ­აჰ­უმ­ან­იტ­არ­ულ ფა­კულ­ტეტ­ზე…

აი, ამ „სამ­თავ­რო­ბო ღო­ნის­ძი­ებ­ებს“ მოჰ­ყვა „კერ­ძო ინ­იცი­ატ­ივ­ები“ (და­გეგ­მი­ლი თუ „გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი“) და ჩვენს უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში – დე­და­უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში! – ამ ტალ­ღამ (ერ­თგან „ნაც­ტალ­ღაც“ ვუ­წო­დე) თა­ვი­სი „ცოდ­ვი­ლი ხე­ლი“ მკაც­რად ჩას­ჭი­და ქარ­თულ ენ­ას და… ვწერ­დით ამ­ის თა­ობ­აზ­ეც არა­ერ­თგზის:
2005-2006 წლე­ბი­დან „ქარ­თუ­ლი ენა“ აღ­არ ის­წავ­ლე­ბა:
და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის ენ­ებ­ის (ინ­გლი­სუ­რის, გერ­მა­ნუ­ლის, ფრან­გუ­ლის, იტ­ალი­ურ­ის, ეს­პა­ნუ­რის…) სპე­ცი­ალ­ობ­ებ­ზე…
კლა­სი­კუ­რი ფი­ლო­ლო­გი­ისა და ახ­ალი ბერ­ძნუ­ლის სპე­ცი­ალ­ობ­ებ­ზე;
აღ­მო­სავ­ლუ­რი ენ­ებ­ის (არ­აბ­ული, სპარ­სუ­ლი, თურ­ქუ­ლი, სომ­ხუ­რი, სე­მი­ტუ­რი…) სპე­ცი­ალ­ობ­ებ­ზე;
კავ­კა­სი­ურ ენ­ათა სპე­ცი­ალ­ობ­აზე ერ­თსე­მეს­ტრი­ანი კურ­სი საკ­მა­რი­სიაო…
ქარ­თუ­ლი ფი­ლო­ლო­გი­ის სპე­ცი­ალ­ის­ტთათ­ვის „ქარ­თუ­ლი დი­ალ­ექ­ტო­ლო­გია“ აღ­არაა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­გა­ნი…
სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის მო­მა­ვა­ლი სპე­ცი­ალ­ის­ტე­ბი აღ­არ სწავ­ლო­ბენ ძველ ქარ­თულ ენ­ას…
ეთ­ნო­ლო­გი­ის სპე­ცი­ალ­ის­ტე­ბის­თვის უცხოა ქარ­თუ­ლი დი­ალ­ექ­ტო­ლო­გია და ა. შ…

მე არ შემ­ხვედ­რია პრო­ფე­სი­ონ­ალი, რო­მელ­საც ეთ­ქვას, რომ ამ სპე­ცი­ალ­ობ­ებ­ის­ათ­ვის არ არ­ის აუც­ილ­ებ­ელი ქარ­თუ­ლის ცოდ­ნაო… (თუ ვინ­მე სხვაგ­ვა­რად ფიქ­რობს, შე­მიძ­ლია ვი­სა­უბ­რო მას­თან ამ თე­მა­ზე…)

* * 

არ იფ­იქ­როთ, რომ ეს სა­კითხი დღეს გა­მახ­სენ­და; მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტს და­ვა­სა­ხე­ლებ: ამ სა­კითხზე ად­რეც არა­ერ­თგზის ვწერ­დი – ას­ეთი შე­ტე­ვა ქარ­თულ ენ­აზე არ ყო­ფი­ლა XIX სა­უკ­უნ­ეში: გა­ზე­თი „რე­ზო­ნან­სი“, 18 ნო­ემ­ბე­რი, 2004 არ მი­დის ტაძ­რის­კენ ეს გზა: გა­ზე­თი „ახ­ალი გა­ნათ­ლე­ბა“, 21-22 ოქ­ტომ­ბე­რი, 2004 რას იტყვის ჩვენ­ზე შთა­მო­მავ­ლო­ბა?: „თბი­ლი­სი“, 2004 ბე­დი ქარ­თუ­ლი ენ­ისა მე­სა­მე ათ­ას­წლე­ულ­ის კა­რიბ­ჭეს­თან: გა­ზე­თი „სა­ქარ­თვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა“, 11 მარ­ტი, 2005; (ცალ­კე ბრო­შუ­რად და­იბ­ეჭ­და 2009 წელს)… და მრა­ვა­ლი სხვა…

დე­და­უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში ქარ­თუ­ლი ენ­ის სწავ­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ობ­ის შე­სა­ხებ გა­ზეთ­ში „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი“ 2016 წლის 1 დე­კემ­ბრის ნო­მერ­ში გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნე ვრცე­ლი წე­რი­ლი „დე­და­უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში ქარ­თუ­ლი ენა აღ­არ არ­ის პრი­ორ­იტ­ეტ­ული“;

2021 წელს ის­ევ გა­ვა­ცოცხლე ეს თე­მა: „და­უბ­რუნ­დე­ბა თუ არა ქარ­თუ­ლი ენა კუთ­ვნილ ღირ­სე­ულ ად­გილს“ (გა­ზე­თი „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი“. თა­რი­ღი: 31/10/2021)…

ეს ძი­რი­თა­დი… სხვა­საც უამ­რავ მა­გა­ლითს მო­ვიყ­ვან ამ თე­მა­ზე სა­უბ­რი­სას პრე­სა­ში, ტე­ლე­ვი­ზი­აში… ამ­ას წი­ნათ თსუ პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრის გა­და­ცე­მა­ში „უნ­ივ­ერ­სია” მთე­ლი სა­ათი ვი­სა­უბ­რეთ ამ თე­მა­ზე… სა­კითხი გახ­მი­ან­და აკ­ად­ემი­ურ საბ­ჭო­ზეც (უფ­რო ად­რე რექ­ტო­რის მრჩე­ველ­თა საბ­ჭო­ზე – 2014 წ.)… იქ­მნე­ბა სა­გან­გე­ბო ჯგუ­ფიც სა­კითხის შე­სას­წავ­ლად…

და ყვე­ლა­ფე­რი ის­ევ ისე რჩე­ბა!

* *

რა გა­მო­დის:სა­მარ­თლი­ან­ობ­ის აღ­დგე­ნა­ზე სა­უბ­არი სა­უბ­რად რჩე­ბა?რა­საც შე­ეხო „ცოდ­ვი­ლი ხე­ლი“, სა­მუ­და­მოდ გა­იწ­ირა?

არ უშ­ვე­ლა ქარ­თუ­ლი ენ­ის სწავ­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ობ­ის გა­მოს­წო­რე­ბას:არც „სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნის“ მი­ღე­ბამ (2015 წ.);არც „სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის „ შექ­მნამ (2017 წ.);არც მთავ­რო­ბის მი­ერ „სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის სტრა­ტე­გი­ის დამ­ტკი­ცე­ბამ“ (2021 წ.)???

* *
იქ­ნებ მო­იც­ალ­ონ და ამ თე­მა­ზე იმ­სჯე­ლონ:
სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ…
სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტმა…
სა­ხელ­მწი­ფო ენ­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა…
და კონ­კრე­ტუ­ლად: ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის აკ­ად­ემი­ურ­მა საბ­ჭომ…
* *
ვი­სურ­ვებ­დი, 2023 წლის 14 აპ­რილს მოგ­ვა­რე­ბულ პრობ­ლე­მებ­ზე გვე­სა­უბ­რა…

გი­ორ­გი გო­გო­ლაშ­ვი­ლი
6 აპ­რი­ლი, 2022 წე­ლი.