ქვე­ყა­ნა, რო­მელ­საც სურს გახ­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი, რთუ­ლი და დიდ­ხნი­ანი პრო­ცე­სე­ბის გავ­ლა უწ­ევს, რა­საც, შე­საძ­ლოა, რამ­დე­ნი­მე წე­ლი ან ათ­წლე­ულ­იც დას­ჭირ­დეს. ამ პე­რი­ოდ­ში კან­დი­დატ ქვე­ყა­ნას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას სთხო­ვენ, მათ შო­რის, ის­ეთი რე­ფორ­მე­ბის გა­ტა­რე­ბას ქვე­ყა­ნა­ში, რო­გო­რიც თა­ვად ევ­რო­კავ­ში­რის სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­ის ნორ­მას­თა­ნაა ახ­ლოს.

რაც მთა­ვა­რია, მთე­ლი პრო­ცე­სი ეყ­რდნო­ბა 27 წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს პო­ლი­ტი­კურ ნე­ბას. მა­ში­ნაც კი, თუ კო­მი­სია აწ­არ­მო­ებს კან­დი­დატ ქვე­ყა­ნას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს და მო­სამ­ზა­დე­ბელ სა­მუ­შაოებს აკ­ვირ­დე­ბა, სა­კუთ­რივ ევ­რო­კავ­შირ­ში შე­მა­ვა­ლი 27-ივე ქვეყ­ნის დე­და­ქა­ლაქ­მა ერ­თობ­ლი­ვად უნ­და აუნ­თოს კან­დი­დატ ქვე­ყა­ნას თი­თოეულ ნა­ბიჯ­ზე მწვა­ნე შუ­ქი.

კონ­სე­სუ­სის მიღ­წე­ვის აუც­ილ­ებ­ლო­ბა მუდ­მი­ვი დაბ­რკო­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდა ევ­რო­კავ­ში­რის გა­ფარ­თო­ებ­ის­თვის. დღეს ბულ­გა­რე­თი ჩრდი­ლო­ეთ მა­კე­დო­ნი­ას და ალ­ბა­ნეთს ბლო­კავს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბა­ზე ის­ტო­რი­ული და ენ­ობ­რი­ვი ხან­გრძლი­ვი და­ვე­ბის გა­მო. ამ­ავ­დრო­ულ­ად, და­ნარ­ჩე­ნი სა­მი ოფ­იცი­ალ­ური კან­დი­და­ტი – მონ­ტე­ნეგ­რო, სერ­ბე­თი და თურ­ქე­თი – ჯერ კი­დევ გა­ურ­კვევ­ლო­ბა­ში არი­ან, რად­გან ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ქვეყ­ნებს წინ­სვლა არ აქ­ვთ. ან­კა­რას შემ­თხვე­ვა­ში, მათ გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე მოთხოვ­ნა 1987 წელს შე­იტ­ან­ეს.

ბლო­კი გა­ფარ­თო­ებ­ას არ ჩქა­რობს, პრო­ცე­სე­ბი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ჩიხ­შია შე­სუ­ლი, რაც კარ­გად ას­ახ­ავს და­ბალ პო­ლი­ტი­კურ მა­დას კავ­ში­რის ახ­ალი წევ­რე­ბის მი­ღე­ბა­ზე. ამ­ას­თან, ევ­რო­კავ­ში­რის შიგ­ნით რამ­დე­ნი­მე კონ­ფლიქ­ტია და ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნას აკ­რი­ტი­კე­ბენ დე­მოკ­რა­ტი­ული თვალ­საზ­რი­სით უკ­ან და­ხე­ვის გა­მოც.

მაგ­რამ, დაჩ­ქარ­დე­ბა თუ არა პრო­ცე­სი და აღ­მოჩ­ნდე­ბა თუ არა უკ­რა­ინ­ის­თვის შე­და­რე­ბით მარ­ტი­ვი გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პო­ცე­დუ­რე­ბის გავ­ლა, ამ სა­კითხზე ბევ­რი და­ვობს. უკ­რა­ინ­ელ­ებს სჯე­რათ, რომ რუ­სე­თის უკ­ან­ონო შეჭ­რა თა­ვი­ანთ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე ევ­რო­კავ­შირს მის­ცემს და­მა­ტე­ბით სტი­მულს, რა­თა კი­ევ­ის დი­დი მო­ლო­დი­ნი აღ­სრულ­დეს.

ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პრო­ცე­სი მიზ­ნად ის­ახ­ავს კან­დი­და­ტი ქვეყ­ნის ევ­რო­კავ­შირს ნორ­მებ­თან სრულ შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში (დე­მოკ­რა­ტი­ულ, ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ და სო­ცი­ალ­ურ სტან­დარ­ტებ­თან) მოყ­ვა­ნას. პრო­ცე­დუ­რა და­ყო­ფი­ლია ოთხ ძი­რი­თად ეტ­აპ­ად: გა­ნაცხა­დის გაგ­ზავ­ნა, კან­დი­და­ტის ნო­მი­ნა­ცია, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი და გა­წევ­რი­ან­ება.

 

შეხ­ვდე­ბა თუ არა დაბ­რკო­ლე­ბა უკ­რა­ინ­ას ევ­რო­პულ გზა­ზე?

პირ­ვე­ლი პუნ­ქტი – გან­ცხა­დე­ბის გაგ­ზავ­ნა – ვო­ლო­დო­მირ ზე­ლენ­სკიმ უკ­ვე შე­ას­რუ­ლა. რო­გორც მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, გა­ნაცხა­დი ევ­რო­კავ­ში­რის უმ­ეტ­ეს­მა ქვეყ­ნებ­მა მყის­ვე მი­იღ­ეს. ამ­ის შემ­დეგ საბ­ჭოს შე­უძ­ლია ერ­თხმად და­ამ­ტკი­ცოს უკ­რა­ინ­ის გა­ნაცხა­დი, ხო­ლო პარ­ლა­მენ­ტმა თან­ხმო­ბა უნ­და მის­ცეს ხმა­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბით. თუ ყვე­ლა მხა­რე იტყვის „კი“-ს, უკ­რა­ინა ოფ­იცი­ალ­ურ­ად გახ­დე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის კან­დი­და­ტი ქვე­ყა­ნა.

ამ პრო­ცე­დუ­რე­ბის შემ­დეგ, კო­მი­სია შეს­თა­ვა­ზებს უკ­რა­ინ­ას მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გარ­კვე­ულ ჩარ­ჩოს, რო­მე­ლიც ას­ევე უნ­და დამ­ტკიც­დეს 27-ივე ქვეყ­ნის მი­ერ. დი­დად სა­ვა­რა­უდოა, რომ დის­კუ­სი­ის დაწყე­ბამ­დე უკ­რა­ინ­ას მოს­თხო­ვენ რე­ფორ­მე­ბის დაწყე­ბას.

შემ­დე­გი პრო­ცე­დუ­რა არ­ის კო­მი­სი­ის მან­და­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა, რი­თაც წარ­მარ­თავს მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის პრო­ტო­კო­ლი და­ყო­ფი­ლია 35 თა­ვად, რომ­ლე­ბიც დაჯ­გუ­ფე­ბუ­ლია 6 ძი­რი­თად ბლო­კად: ფონ­დე­ბი, ში­და ბაზ­რე­ბი, კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ან­ობა და ინ­კლუ­ზი­ური ზრდა; მწვა­ნე დღის წეს­რი­გი და მდგრა­დი კო­მუ­ნი­კა­ცია; რე­სურ­სე­ბი, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ობა და ერ­თი­ან­ობა; და სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

პრო­ცე­სი მკაც­რად კონ­ტროლ­დე­ბა, თი­თოეული თა­ვი „იხ­სნე­ბა“ მხო­ლოდ მას შემ­დეგ, რაც წი­ნა სა­ფე­ხუ­რი კარ­გად იქ­ნე­ბა და­ხუ­რუ­ლი. ფონ­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­იც­ავს ის­ეთ სა­კითხებს, რო­გო­რი­ცაა მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბა, ად­ამი­ან­ის უფ­ლე­ბე­ბი და სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტი­ტუ­ტე­ბი, არ­ის პირ­ვე­ლი თა­ვი, რო­მე­ლიც გა­იხ­სნე­ბა, მაგ­რამ ის ბო­ლო და­იხ­ურ­ება, რაც ხაზს უს­ვამს იმ­ას, რომ ევ­რო­კავ­ში­რი დიდ მნიშ­ვნე­ლო­ბას ან­იჭ­ებს ად­ამი­ან­ის ფუნ­და­მენ­ტურ უფ­ლე­ბებს და ბა­ზი­სურ დე­მოკ­რა­ტი­ულ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს.

ეს აქ­ცენ­ტი დე­მოკ­რა­ტი­აზე შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს სე­რი­ოზ­ული დაბ­რკო­ლე­ბა უკ­რა­ინ­ის ევ­რო­პულ გზა­ზე. ქვე­ყა­ნას სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­დექ­სებ­ში ცუ­დი შე­დე­გე­ბი აქ­ვს, Freedom House-მა მას „ნა­წი­ლობ­რივ თა­ვი­სუ­ფა­ლი“ უწ­ოდა, ხო­ლო Economist-მა – „ჰიბ­რი­დუ­ლი რე­ჟი­მი“. რე­პორ­ტი­ორ­ები საზღვრებს გა­რე­შე ამ­ბო­ბენ, რომ ოლ­იგ­არ­ქე­ბის კონ­ტრო­ლი მე­დი­აზე ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან დი­დია.

„უკ­რა­ინ­აში რე­ვო­ლუ­ცი­ის შემ­დეგ (მა­იდ­ანი) ქვე­ყა­ნა, რა თქმა უნ­და, პრო­დე­მოკ­რა­ტი­ულ და პრო­ევ­რო­პულ გზას და­ად­გა. თუმ­ცა, მი­სი დე­მოკ­რა­ტია ჯერ კი­დევ მყი­ფეა და კა­ნო­ნის უზ­ენა­ეს­ობა ჯერ კი­დევ არ არ­ის სა­თა­ნა­დოდ აღ­სრუ­ლე­ბუ­ლი“, – ამ­ბობს იანა იუზ­ოვა, და­მო­უკ­იდ­ებ­ელი ან­ალ­იტ­იკ­ური ცენ­ტრის – ევ­რო­პე­უმ­ის მკვლე­ვა­რი, რო­მე­ლიც და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია ევ­რო­პუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კითხე­ბით.

„დე­მოკ­რა­ტი­ის თვალ­საზ­რი­სით, უკ­რა­ინა და­სავ­ლეთ ბალ­კა­ნე­თის ქვეყ­ნე­ბის თა­ნა­ბარ ან კი­დევ უფ­რო და­ბალ ნიშ­ნულ­ზეა. კო­რუფ­ცია, სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მის ფუნ­ქცი­ონ­ირ­ება და სა­სა­მარ­თლო და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბის და­ბა­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, სუს­ტი დე­მოკ­რა­ტი­ული ინ­სტი­ტუ­ტე­ბი – ეს ის სა­კითხე­ბია, რაც კვლავ რჩე­ბა ყვე­ლა­ზე პრობ­ლე­მურ სა­კითხთა შო­რის“, – აცხა­დებს იანა იუზ­ოვა.

იუზ­ოვ­ას აზ­რით, იმ ფაქ­ტმა, რომ უკ­რა­ინა თა­ვის იურ­ის­დიქ­ცი­ას ვერ ახ­ორ­ცი­ელ­ებს სრუ­ლად თა­ვის ტე­რი­ტო­რი­აზე (სა­უბ­არია ყი­რი­მის უკ­ან­ონო ან­ექ­სი­აზე რუ­სე­თის მი­ერ და ორი სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი რე­გი­ონ­ის – დონ­ბა­სი­სა და ლუ­გან­სკის არ­სე­ბო­ბა­ზე), შე­იძ­ლე­ბა კი­დევ უფ­რო გა­არ­თუ­ლოს საქ­მე.

„ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბის კან­დი­დატ ქვე­ყა­ნას უნ­და ჰქონ­დეს კარ­გად გან­საზღვრუ­ლი და გაძ­ლი­ერ­ებ­ული საზღვრე­ბი და არ უნ­და ჰქონ­დეს ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­ული მთლი­ან­ობ­ის პრობ­ლე­მა“, – გა­ნუცხა­და მკვლე­ვარ­მა Euronews-ს.

„ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პრო­ცე­სი, დად­გე­ნი­ლე­ბით, ძა­ლი­ან რთუ­ლი უნ­და იყ­ოს“, – ამ­ბობს ის და დას­ძენს: – „მე არ ვიქ­ნე­ბი ძა­ლი­ან ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი უკ­რა­ინ­ის ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პერ­სპექ­ტი­ვის თვალ­საზ­რი­სით უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში“.

 

შარლ მი­შე­ლი: ეს არ არ­ის ის, რაც შე­იძ­ლე­ბა ერთ ღა­მე­ში მოხ­დეს

მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია – კან­დი­და­ტი ქვე­ყა­ნა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მიუახლოვდეს ევ­რო­კავ­ში­რის ყვე­ლა დად­გე­ნილ ნორ­მას, კა­ნონს და პო­ლი­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რას. ქვე­ყა­ნას, რო­მელ­საც სურს ბლოკ­ში გა­წევ­რი­ან­ება, უნ­და შე­ეძ­ლოს და გა­უმ­კლავ­დეს კონ­კრე­ტულ ზე­წო­ლას და სა­ბაზ­რო ძა­ლებს ევ­რო­კავ­ში­რის ერ­თი­ან ბა­ზარ­ზე.

35-ე თა­ვის გან­ხილ­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ მუ­შავ­დე­ბა გა­წევ­რი­ან­ებ­ის შე­თან­ხმე­ბა. ტექ­სტი ერ­თხმად უნ­და იყ­ოს რა­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი საბ­ჭო­სა და 27-ივე ქვეყ­ნის ერ­ოვ­ნუ­ლი პარ­ლა­მენ­ტის მი­ერ (ქვე­და და ზე­და პა­ლა­ტა), ას­ევე ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტის უმ­რავ­ლე­სო­ბით.

სა­შუ­ალ­ოდ, წარ­მა­ტე­ბულ მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს 4-იდ­ან 5 წლამ­დე სჭირ­დე­ბა.

ავ­სტრი­ამ, ფი­ნეთ­მა და შვე­დეთ­მა და­ვა­ლე­ბა 2 წელ­ზე ნაკ­ლებ დრო­ში შე­ას­რუ­ლეს, ხო­ლო ხორ­ვა­ტი­ას, ბო­ლო ქვე­ყა­ნას, რო­მე­ლიც ევ­რო­კავ­შირს შეუერთდა, თით­ქმის 8 წე­ლი დას­ჭირ­და. დაჩ­ქა­რე­ბა გა­ნი­საზღვრე­ბა რო­გორც კან­დი­და­ტი ქვეყ­ნის რე­ფორ­მე­ბის სის­წრა­ფით, ას­ევე, საბ­ჭოს პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სით ახ­ალი თა­ვე­ბის და­ხურ­ვი­სა და გახ­სნის შე­სა­ხებ.

„ეს არ არ­ის ის, რაც შე­იძ­ლე­ბა ერთ ღა­მე­ში მოხ­დეს. ამ­ას დრო დას­ჭირ­დე­ბა, რო­გორც ამ­ჟა­მინ­დე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის, ას­ევე ევ­რო­კავ­ში­რის წი­ნა­შე მდგა­რი პრი­ორ­იტ­ეტ­ებ­ის გა­მო“, – გა­ნუცხა­და Euronews-ს ბრი­უს­ელ­ში მოქ­მე­დი ევ­რო­პუ­ლი პო­ლი­ტი­კის ცენ­ტრის (EPC) უფ­როს­მა, პო­ლი­ტი­კის ან­ალ­იტ­იკ­ოს­მა კო­რი­ნა სტრა­ტუ­ლატ­მა.

„წევ­რო­ბა უკ­რა­ინ­ის დი­დი ხნის მოთხოვ­ნაა, მაგ­რამ ევ­რო­კავ­ში­რის შიგ­ნით არ­ის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი და შეშ­ფო­თე­ბა გა­ფარ­თო­ებ­ის შე­სა­ხებ“, – თქვა მი­შელ­მა.

მოვ­ლე­ნე­ბი რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა, რთუ­ლად სა­ვა­რა­უდოა, მაგ­რამ აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ის­იც, რომ 1945 წლის შემ­დეგ ევ­რო­პა­ში ამ მას­შტა­ბის სამ­ხედ­რო კონ­ფლიქ­ტს ად­გი­ლი არ ჰქო­ნია.

დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ იგ­ივე ნა­ბი­ჯი გა­დად­გა. სა­ქარ­თვე­ლოს აქ­ვს პრე­ტენ­ზია – გახ­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის კან­დი­და­ტი ქვე­ყა­ნა. აქ­ამ­დე და­ან­ონ­სე­ბუ­ლი იყო, რომ სა­ქარ­თვე­ლო გა­ნაცხდს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რო­ბა­ზე 2024 წელს გა­აკ­ეთ­ებ­და, მაგ­რამ პრო­ცე­სე­ბი სწრა­ფად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ის ფაქ­ტიც, რომ, რამ­დე­ნი­მე წლით ად­რე, სა­ქარ­თვე­ლო იყო რუ­სუ­ლი აგ­რე­სი­ის მთა­ვა­რი სა­მიზ­ნე, რაც გა­მო­იხ­ატა სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­აზე სამ­ხედ­რო ინ­ტერ­ვენ­ცი­ით, ორი რე­გი­ონ­ის ოკ­უპ­აცი­ით და შემ­დგომ მა­თი აღი­არ­ებ­ით (რო­გორც და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ ქვეყ­ნე­ბად) და მცო­ცა­ვი ოკ­უპ­აცი­ით, რო­მე­ლიც დღემ­დე გრძელ­დე­ბა.

მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ დღეს და­სავ­ლეთ­მა ბევ­რი რამ გა­აკ­ეთა რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ და­წე­სე­ბუ­ლი სან­ქცი­ებ­ით, არ იქ­ნე­ბა აზ­რს მოკ­ლე­ბუ­ლი – თუ ევ­რო­კავ­ში­რი ამ ორ ქვე­ყა­ნას – სა­ქარ­თვე­ლო­სა და უკ­რა­ინ­ას – კან­დი­და­ტი ქვეყ­ნე­ბის სტა­ტუსს მი­ან­იჭ­ებს.

მო­ამ­ზა­და ლუ­კა ჯინ­ჭა­რა­ძემ

წყა­რო – ევ­რო­ნი­უსი https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/01/ukraine-is-pushing-for-eu-membership-but-what-are-the-real-chances