გვე­სა­უბ­რე­ბა პო­ლი­ტო­ლო­გი, ფსი­ქო­ლო­გი რა­მაზ საყ­ვა­რე­ლი­ძე

რ.ს.“ზე­ლენ­სკი­სად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­ცი­ლე­ბით არ­ას­ერი­ოზ­ული იყო, სა­ნამ უკ­რა­ინ­აზე შე­ტე­ვა და­იწყე­ბო­და და სა­ნამ ზე­ლენ­სკი რუ­სეთ­თან წარ­მა­ტე­ბით მებ­რძო­ლი ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენ­ტად გა­მო­იკ­ვე­თე­ბო­და. ზე­ლენ­სკი საკ­მა­ოდ აქ­ტი­ურია ამ როლ­ში, მებ­რძო­ლი უკ­რა­ინ­ის ლი­დე­რის როლ­ში. ვხე­დავთ, რომ სულ არ­ის ვი­დეო კონ­ტაქ­ტში მსოფ­ლი­ოს პო­ლი­ტი­კურ ცენ­ტრებ­თან და ხან ფეხ­ზე ად­გო­მით უკ­რა­ვენ ტაშს და ხან, თუ ფეხ­ზე არ ად­გე­ბი­ან, ყუ­რადღე­ბით უს­მე­ნენ და პრაქ­ტი­კუ­ლად ას­რუ­ლე­ბენ იმ­ას, რა­საც ის ითხოვს. ამ­ას წინ უძ­ღვო­და ძა­ლი­ან ფარ­თო კამ­პა­ნია ამ­ერ­იკ­ისა და ინ­გლი­სის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, იმ­ის თა­ობ­აზე, რომ უკ­რა­ინა ჩვენ და და­სავ­ლეთ­მა არ უნ­და დავ­თმოთ და მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ვუ­წი­ოთ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა პუ­ტინს. პუ­ტი­ნის მი­მართ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის ჭრილ­ში გა­მო­იკ­ვე­თა ეკ­ონ­ომ­იკ­ური სან­ქცი­ები, რო­გორც ბრძო­ლის მე­თო­დი. უპ­რე­ცე­დენ­ტო სუ­რა­თი არ­ის სან­ქცი­ებ­ისა რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ, ის­ეთი, რომ არც კი ჩანს რუ­სე­თის, რო­გორც ქვეყ­ნის, პერ­სპექ­ტი­ვა ამ სან­ქცი­ებ­ის ფონ­ზე. მე მოვ­ყე­ვი ის ამ­ბა­ვი, რო­მე­ლიც ყვე­ლამ ვი­ცით და ვუ­ყუ­რებთ ყო­ველ­დღი­ურ­ად. თუმ­ცა, და­ვა­მა­ტებ, რომ რო­დე­საც ას­ეთი სა­ყო­ველ­თაო მხარ­და­ჭე­რა აქ­ვს ფი­გუ­რას, რო­დე­საც თვი­თონ ეს ად­ამი­ანი ძა­ლი­ან აქ­ტი­ურია და კი­დევ უფ­რო მეტ დახ­მა­რე­ბა­სა და მხარ­და­ჭე­რას ითხოვს, იბ­რძვის, ამ სიტყვის სრუ­ლი გა­გე­ბით, მი­სად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ყა­ლიბ­დე­ბა, რო­გორც ლი­დე­რი­სად­მი. ამ­იტ­ომ, რა­საც ის ამ­ბობს, მით უმ­ეტ­ეს, რომ მე­ორე მხა­რე აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მი­უღ­ებ­ელი მხა­რეა, რუ­სეთს ვგუ­ლის­ხმობ, რა თქმა უნ­და, უმ­რავ­ლე­სო­ბი­სათ­ვის, მით უმ­ეტ­ეს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მელ­საც დი­დი იარა აქ­ვს დღემ­დე რუ­სე­თის­გან მი­ყე­ნე­ბუ­ლი, ზე­ლენ­სკი ავ­ტო­რი­ტე­ტად იქ­ნე­ბა აღი­არ­ებ­ული. არ­სე­ბობს კი­დევ ერ­თი მე­ქა­ნიზ­მი — ვი­საც სხვე­ბი აღი­არ­ებ­ენ, მეც ვა­ღი­არ­ებ; არ მოს­წონთ ის, ვინც მე არ მომ­წონს. ამ დროს ემ­ოცი­ები ჩნდე­ბა ჩემ­ში და ამ ემ­ოცი­ებ­ის ფონ­ზე მე მი­მაჩ­ნია, რომ რა­საც ის იტყვის, სწო­რია”.


მსოფ­ლი­ოში
დღეს აღი­არ­ებ­ული ლი­დე­რის­გან სა­აკ­აშ­ვი­ლის მხარ­და­ჭე­რა
რით აიხ­სნე­ბა?

რ.ს. „წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ ერ­თი წუ­თით, რომ 2008 წელ­ში სა­აკ­აშ­ვილს ჰქო­ნო­და ის მხარ­და­ჭე­რა, რო­მე­ლიც დღეს აქ­ვს უკ­რა­ინ­ას; მე­ორე მხრივ, სა­აკ­აშ­ვი­ლი, რო­გორც მხე­დარ­თმთა­ვა­რი, ყო­ფი­ლი­ყო ის­ეთ­ივე შე­უპ­ოვ­არი, რო­გო­რიც არ­ის ზე­ლენ­სკი. მან მე­ომ­რებს ფრონ­ტი და­ატ­ოვ­ებ­ინა, თო­რემ გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო უარ­ეს­ად შეიარაღებული ქარ­თვე­ლე­ბი 90-იან წლებ­ში, აფხა­ზე­თის ომ­ში, წე­ლი­წად­ნა­ხე­ვა­რი იბ­რძოდ­ნენ. 2008 წლამ­დე სა­აკ­აშ­ვი­ლის მი­მართ უკ­ვე იყო უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ებ­ის მე­ტი რა იყო? ცო­ტა ხნით ად­რე იყო 2007 წე­ლი. ზე­ლენ­სკის­ნა­ირი მხარ­და­ჭე­რა რომ ჰქო­ნო­და სა­აკ­აშ­ვილს 2008 წელს, მის­და­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­რო მე­ტად და­დე­ბი­თი არ გახ­დე­ბო­და, ვიდ­რე იქ­ამ­დე იყო? გახ­დე­ბო­და! სა­აკ­აშ­ვი­ლი ის­ეთ­ივე დარ­ჩე­ბო­და, მაგ­რამ ბევრ მის ხარ­ვეზ­ზე ად­ამი­ანი თვალს და­ხუ­ჭავ­და, რად­გან მას ამ­დე­ნი მხარ­დამ­ჭე­რი ეყ­ოლ­ებ­ოდა. მი­თუ­მე­ტეს, უცხო­ელ­ებ­ის მხარ­და­ჭე­რა, მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რა­ოდ­ენ ძვი­რად ფა­სობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

უკ­რა­ინ­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა აშ­კა­რად არ­ის სა­აკ­აშ­ვი­ლის, რო­გორც მი­სი ფი­გუ­რი­სა და მი­სი გუნ­დის მომ­ხრე. ომ­ის გა­რე­შეც ხომ ვხე­დავ­დით ამ­ას? პო­რო­შენ­კო­მაც არ გად­მოს­ცა სა­ქარ­თვე­ლოს ის ად­ამი­ან­ები, ვის­ზეც სა­ქარ­თვე­ლოს საქ­მე ჰქონ­და აღ­ძრუ­ლი. იგ­ივე გა­აკ­ეთა ზე­ლენ­სკი­მაც. ხაზ­გას­მით უპ­ას­უხ­ის­მგებ­ლო და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა ჩვე­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სა­სარ­გებ­ლოდ. ეს რომ ყო­ფი­ლი­ყო ან მხო­ლოდ პო­რო­შენ­კოს, ან მხო­ლოდ ზე­ლენ­სკის ეტ­აპ­ზე, შე­იძ­ლე­ბო­და სა­აკ­აშ­ვი­ლის პი­როვ­ნე­ბა­ში მი­ზე­ზე­ბის ძებ­ნა, მაგ­რამ რო­გორც პო­რო­შენ­კო, ისე ზე­ლენ­სკი სა­აკ­აშ­ვი­ლი­სა და მი­სი გუნ­დის მომ­ხრე­ები აღ­მოჩ­ნდნენ. ესე იგი, პი­როვ­ნე­ბებ­ში არ არ­ის საქ­მე და რა­ღაც უფ­რო შო­რე­ული მი­ზე­ზე­ბია. მე რა­ღაც ეჭ­ვე­ბი კი მაქ­ვს, მაგ­რამ მი­ჭირს დარ­წმუ­ნე­ბით რა­იმ­ეს მტკი­ცე­ბა”.


რა­ტომ
ხუ­ჭავს და­სავ­ლე­თი თვალს სა­აკ­აშ­ვი­ლის წარ­სულ­ზე?

რ.ს. „და­სავ­ლეთს დი­სი­დენ­ტე­ბი უყ­ვარ­და საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში. ახ­ლა უკ­ვე რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ მებ­რძო­ლი ად­ამი­ან­ები იქ­ცნენ დი­სი­დენ­ტე­ბად. პირ­ვე­ლი იყო მი­შა სა­აკ­აშ­ვი­ლი, მე­ორე — ზე­ლენ­სკი. მაგ­რამ, ზე­ლენ­სკი მე­ტად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი.
იმ სი­შო­რი­დან არ ჩანს — რო­გო­რი მმარ­თვე­ლი იყო სა­აკ­აშ­ვი­ლი ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის­თვის, თო­რემ ვინც აქ მუ­შა­ობ­და ექ­სპერ­ტუ­ლად, ასე ვთქვათ, მათ იც­ოდ­ნენ და სწო­რა­დაც აფ­ას­ებ­დნენ იმ­ას, რაც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხდე­ბო­და.

და­სავ­ლე­თი­სა და, გან­სა­კუთ­რე­ბით, პოს­ტსაბ­ჭო­თა ქვეყ­ნე­ბი­სათ­ვის სა­აკ­აშ­ვი­ლი მი­სა­ღე­ბი პი­როვ­ნე­ბაა დღემ­დე. პოს­ტსაბ­ჭო­თა ქვეყ­ნე­ბის — ლიტ­ვის, ლატ­ვი­ის, ეს­ტო­ნე­თი­სა თუ პო­ლო­ნე­თის პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი სა­აკ­აშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ სიმ­პა­თი­ებს არ მა­ლა­ვენ. სა­აკ­აშ­ვი­ლი არ­ის ად­ამი­ანი, რო­მე­ლიც ებ­რძო­და რუ­სებს. რა ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს სა­აკ­აშ­ვილს რუ­სულ სპეც­სამ­სა­ხუ­რებ­თან? რა ინ­ტე­რე­სი იყო 2008 წლის ომი? ვი­სი ინ­ტე­რე­სი იყო? ვინ რა მო­იგო იმ ომ­ის შე­დე­გად? რამ­დე­ნად რე­ალ­ის­ტუ­რი იყო ის ბრძო­ლა? და ა.შ. — ამ დე­ტა­ლებ­ში და­სავ­ლე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი არ შე­დი­ან, ან სპე­ცი­ალ­ურ­ად არ არი­ან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ამ სა­კითხე­ბით. თუ სპე­ცი­ალ­ურ­ად და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ად­ამი­ან­ები დიდ სიღ­რმე­ებ­ში არ შე­დი­ან, ამ­იტ­ომ ნუ გაგ­ვიკ­ვირ­დე­ბა მა­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­აკ­აშ­ვი­ლის მი­მართ. იგი ცდი­ლობ­და რუ­სეთ­თან მებ­რძო­ლი გმი­რის იერი მი­ეღო და ხმა­მაღ­ლა ამ­ობ­და ამ­ას, მე­ტა­ფო­რუ­ლად — დიდ გო­ლი­ათ­თან მებ­რძო­ლი და­ვი­თი ვა­რო, ასე აღ­იქ­ვა ეს და­სავ­ლეთ­მაც და ამ­იტ­ომ უჭ­ერ­და ბო­ლო მო­მენ­ტამ­დე მხარს.

ვის აინ­ტე­რე­სებს — ავ­ტო­რი­ტა­რი იყო თუ არა? და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბე­ლი ავ­ტო­რი­ტა­რი იყო, უდ­ავ­ოდ. უწ­ევს ვინ­მე ან­გა­რიშს, რომ ავ­ტო­რი­ტა­რი იყო? რა თქმა უნ­და, არა!”

 

იკ­ვე­თე­ბა თუ არა ამ­ერ­იკ­ისა და და­სავ­ლე­თის ეგო­ის­ტუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი ორი პა­ტა­რა ქვეყ­ნის მსხვერ­პლად გა­წირ­ვის ხარ­ჯზე?

რ.ს. „შე­იძ­ლე­ბა კი არა, უდ­ავ­ოდ არ­ის ინ­ტე­რე­სე­ბი. თუმ­ცა ახ­ლა, მი­თუ­მე­ტეს, ომ­ის პი­რო­ბებ­ში მსგავ­სი რეპ­ლი­კის სრო­ლა, პრინ­ციპ­ში, არ არ­ის გა­მარ­თლე­ბუ­ლი და რა­ტომ?! რა თქმა უნ­და, ინ­ტე­რე­სე­ბი ჩარ­თუ­ლია. სა­ხელ­მწი­ფო­თა შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ინ­ტე­რე­სე­ბი ერ­თვე­ბა, ოღ­ონდ დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლია სულ სხვა მო­ტი­ვე­ბით. ჩვენ, უბ­რა­ლოდ, მუდ­მი­ვი პრობ­ლე­მა გვაქ­ვს, რომ დეკ­ლა­რა­ცი­ის ტექ­სტი მიგ­ვაჩ­ნია ჭეშ­მა­რი­ტე­ბად. ჭეშ­მა­რიტ მო­ტი­ვებს და­ფიქ­რე­ბა უნ­და, და­ფიქ­რე­ბა კი არ გვინ­და. თო­რემ, სად არ­ის რე­ალ­ური მო­ტი­ვი, ასე გა­მოკ­ვე­თი­ლი, სა­ხელ­მწი­ფო­ებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში? ინ­გლი­სი, ამ­ერ­იკა და საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი ერთ ველ­ში რომ შე­ვიდ­ნენ, რა? ერ­თმა­ნე­თი უყ­ვარ­დათ და იმ­იტ­ომ შე­ვიდ­ნენ? სა­მი­ვეს­თვის სა­ერ­თო მტე­რი იყო სა­ხი­ფა­თო და ამ­იტ­ომ გა­ერ­თი­ან­დნენ, თო­რემ, რო­გორც კი ომი დამ­თავ­რდა, ვი­თა­რე­ბაც შე­იც­ვა­ლა. აი, ეს რე­ალ­ობა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ. დღე­საც ებ­რძვი­ან რუ­სეთს, მაგ­რამ რა არ­ის უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი? — ის, რომ რუ­სე­თი და­სუს­ტდეს და გა­მო­ეთ­იშ­ოს თა­მა­შებს; ის, რომ მარ­თლა სა­ხი­ფა­თო რუ­სე­თი მო­იშ­ორ­ონ თა­მა­ში­დან; ის, რომ მთე­ლი რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური მარ­ცხის ფონ­ზე უფ­რო იაფი გახ­დეს მათ­თვის, და­სავ­ლე­თის­თვის, რუ­სე­თის პრო­დუქ­ცი­ის ყიდ­ვა და ა.შ? — ახ­ლა ამ­აზე მსჯე­ლო­ბა არ არ­ის და არც უნ­და იყ­ოს. ახ­ლა მი­დის ბრძო­ლა! მაგ­რამ უნ­და და­ვუშ­ვათ, რომ ამ ბრძო­ლა­ში ყვე­ლა თა­ვის ინ­ტე­რესს ხელ­მძღვა­ნე­ლობს.
გარ­და იმ­ისა, რომ მი­უღ­ებ­ელია რაც ხდე­ბა, ჩვენ­თვი­საც მი­უღ­ებ­ელია ის­ეთი ჩარ­თუ­ლო­ბა, რო­გო­რიც და­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­მა, უპ­ირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ინ­გლის­მა გა­მო­ავ­ლი­ნა. უნ­და ვი­ვა­რა­უდ­ოთ, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი რა­ღაც სხვა გათ­ვლებ­საც ემ­ყა­რე­ბა, თუნ­დაც, ერთ ას­ეთ მო­ნა­ხაზს — თა­ვის დრო­ზე, რო­ცა გა­მო­იკ­ვე­თა ჩი­ნე­თის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მომ­ძლავ­რე­ბა, და­სავ­ლეთს ჰქონ­და იმ­ედი, რომ რუ­სე­თი შე­უშ­ლი­და ხელს ჩი­ნე­თის ფი­ზი­კურ, გინდ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ გავ­ლე­ნებს და­სავ­ლეთ­ზე. ჩი­ნე­თი იყო ნო­მე­რი პირ­ვე­ლი მტე­რი — ალ­ბათ, გახ­სოვთ, დი­დი ხა­ნია ეს კონ­ცეფ­ცია ის­მის ამ­ერ­იკ­იდ­ან.

აი, ამ ფონ­ზე რუ­სე­თი ად­გა და პარ­ტნი­ორ­ობა და­იწყო ჩი­ნეთ­თან და წარ­მო­იქ­მნა საფ­რთხე იმ­ისა, რომ ხომ არ შე­იძ­ლე­ბა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს დი­დი აზი­ური გა­ერ­თი­ან­ება, რო­მე­ლიც ხუთ­მა­გად და ათ­მა­გად სა­ხი­ფა­თო იქ­ნე­ბა, ვიდ­რე მარ­ტო ჩი­ნე­თი. და­სავ­ლეთს რა უნ­და ექ­ნა ამ შემ­თხვე­ვა­ში? ას­ეთი გა­ერ­თი­ან­ებ­ის შან­სი მას უნ­და მო­ეს­პო იმ რგოლ­ში დარ­ტყმით, რო­მე­ლიც სუს­ტი იყო. გა­ერ­თი­ან­ება გუ­ლის­ხმობს ჩი­ნეთ­სა და რუ­სეთს, ხომ? რო­მე­ლიც სუს­ტი იყო, ის უფ­რო უნ­და და­ეს­უს­ტე­ბი­ნა, ას­ეთი აღ­მოჩ­ნდა რუ­სე­თი, რო­მელ­მაც და­უშ­ვა საკ­მა­ოდ დი­დი და სე­რი­ოზ­ული შეც­დო­მა. ამ შეც­დო­მას და­სავ­ლეთ­მა ხე­ლი შე­უწყო და რო­გორც კი გა­და­ილ­ახა უკ­რა­ინ­ის საზღვა­რი, და­სავ­ლეთ­მა და­იწყო რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სან­ქცი­ებ­ის და­წე­სე­ბა. რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სან­ქცი­ებს და­სავ­ლე­თი ვერ და­აწ­ეს­ებ­და, თუ არ გა­და­აქ­ცევ­და რუ­სეთს ბო­რო­ტე­ბის სიმ­ბო­ლოდ.

გახ­სოვთ, ად­რე, რე­იგ­ანი ამ­ბობ­და — ბო­რო­ტე­ბის ღერ­ძია რუ­სე­თიო. ამ რი­ტო­რი­კით მან გარ­კვე­ული შე­დე­გი მი­იღო. მა­შინ რე­იგ­ან­მა და­ამ­ტკი­ცა დი­დი სამ­ხედ­რო ბი­უჯ­ეტი, რომ­ლი­თაც ამ­ერ­იკ­აში მოს­პო უმ­უშ­ევ­რო­ბა. ასე რომ, გარ­კვე­ულ შემ­თხვე­ვებ­ში, რუ­სე­თის ბო­რო­ტე­ბად წარ­მო­ჩი­ნე­ბა სა­ჭი­როა იმ­ის­თვის, რომ ამ­ომ­რჩე­ვე­ლი, მო­სახ­ლე­ობა, რო­მე­ლიც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბედს წყვეტს და­სავ­ლეთ­ში, დარ­წმუნ­დეს იმ­აში, რომ რუ­სეთ­თან ბრძო­ლაა სა­ჭი­რო. ამ­ის სა­ფუძ­ვე­ლი ამ­ერ­იკ­ას, და­სავ­ლეთს ახ­ლა რუ­სეთ­მა მის­ცა უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რით.
პრინ­ციპ­ში სან­ქცი­ები შე­მუ­შავ­და სა­იმ­ის­ოდ, რომ ამ სან­ქცი­ებ­ით და­სუს­ტე­ბუ­ლი რუ­სე­თი უკ­ვე ჩი­ნე­თის­თვის პარ­ტნი­ორ­ად აღ­არ გა­მოდ­გე­ბა, ჩი­ნე­თი თვი­თონ მო­იხ­მარს მას, რო­გორც ჩათ­ვლის სა­ჭი­როდ.

 

არ­ის თუ არა მე­ორე ფრონ­ტის გახ­სნის სა­შიშ­რო­ება სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­თის
უკ­რა­ინ­ას­თან ომ­ში წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში?

ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბის გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნებ­ლად მოქ­მე­დე­ბის უფ­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს არ აქ­ვს. მას უნ­და ახ­სოვ­დეს, რომ ეს არ­ის შე­საძ­ლე­ბე­ლი! რამ­დე­ნად რე­ალ­ურია ეს და რა მო­აფ­იქ­რდე­ბა პუ­ტინს, ეს ძნე­ლი სათ­ქმე­ლია. მე­ორე მხრივ, პუ­ტინს უკ­რა­ინ­ის ჟი­ნი აქ­ვს. იგი, თუ შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, უკ­რა­ინ­აზეა გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი, მი­სი დას­ჯა უნ­და. ჩვენ უკ­ვე დას­ჯი­ლე­ბი ვართ. თუმ­ცა, ვი­მე­ორ­ებ, გა­მო­რიცხუ­ლი არ­აფ­ერია, მი­თუ­მე­ტეს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ზე თავ­დას­ხმას დი­დი ძა­ლის­ხმე­ვა არ დას­ჭირ­დე­ბა — ახ­ლოს­ვეა რუ­სუ­ლი ბა­ზე­ბი.

 

რო­გორ მო­ახ­ერ­ხა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ოპ­ოზ­იცი­ის გა­ჩუ­მე­ბა?

სა­პარ­ლა­მენ­ტო ტრი­ბუ­ნი­დან და­ვით უს­უფ­აშ­ვილ­მა თქვა, რომ პრე­ზი­დენ­ტმა ორ­ივე მხა­რეს დაგ­ვი­წე­რა მჭლე სა­მი­ანიო. გულ­ში ყვე­ლამ მი­იღო სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის კრი­ტი­კა. სა­პა­სუ­ხოდ რა უნ­და ეთ­ქვათ? სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს რომ ყვე­ლა პუნ­ქტში მთავ­რო­ბის­თვის გა­ეწია ან­გა­რი­ში, სა­პა­სუ­ხოდ ტა­ლახს ეს­როდ­ნენ. თუმ­ცა, ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა კრი­ტი­კის მათ­რა­ხი რო­გორც მთავ­რო­ბას, ისე ოპ­ოზ­იცი­ას­აც გა­დაჰ­კრა. ოპ­ოზ­იცია ახ­ლა ვე­ღარ ამ­ბობს, რომ ის მთავ­რო­ბის აზ­რზეა. სა­მა­გი­ერ­ოდ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ და­იწყო იმ­აზე ლა­პა­რა­კი, რომ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ნა­ცი­ონ­ალ­ებ­ის ბუ­ლინ­გის გავ­ლე­ნით მოქ­მე­დებს. ზუ­რა­ბიშ­ვილს არ­აფ­ერს არ აძ­ლევს ეს რეპ­ლი­კა, მაგ­რამ, შე­საძ­ლოა, ძა­ლი­ან მარ­ცხი­ანი იყ­ოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ხომ ხში­რად დგამს ის­ეთ ნა­ბი­ჯებს, რო­მე­ლიც შემ­დეგ თვით­და­მა­ზი­ან­ებ­ელია.

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ნამ­დვი­ლად ჰქონ­და სხვა სტრა­ტე­გი­ის შან­სი. კერ­ძოდ, გა­დად­გა ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა თა­მა­მი ნა­ბი­ჯე­ბი? და­უკ­არი ტა­ში და გყავ­დეს, რო­გორც ას­ეთი ხა­ზის გამ­ტა­რე­ბე­ლი! რა­ტომ ეჩხუ­ბე­ბი? ანუ იმ­ოქ­მე­დე ორ­ივე მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რო­გორც სიფ­რთხი­ლის, ისე — სი­თა­მა­მის. ორ­ივ­ეში შენ იყ­ავი წამ­ყვა­ნი! ეს რომ არ გა­აკ­ეთ­ეს, რბი­ლად რომ ვთქვათ, არ­ას­წო­რად მო­იქ­ცნენ, რაც, სხვა­თა­შო­რის, არ ით­ქმის ოპ­ოზ­იცი­აზე. მათ მი­იღ­ეს ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის კრი­ტი­კა. მი­იღ­ეს და გა­უჩ­უმ­დნენ.