ინ­ტერ­ნეტ სივ­რცე­ში რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გავ­რცელ­და ვი­დეო, სა­დავ უკ­რა­ინ­ელი ქა­ლი დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის პრე­მი­ერ მი­ნიტ­რს ბო­რის ჯონ­სონს ემ­ოცი­ურ­ად მი­მარ­თავ­და:

„უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხი უიმ­ედ­ოდ სთხოვს და­სავ­ლეთს ჩვე­ნი ცის დაც­ვას. ვითხოვთ უკ­რა­ინ­ის ცა ფრე­ნე­ბის­თვის აკ­რძა­ლულ ზო­ნად გა­მოცხად­დეს“.

„უკ­რა­ინ­ელი ქა­ლე­ბი და ბავ­შვე­ბი ღრმა შიშ­ში არი­ან ბომ­ბე­ბი­სა და რა­კე­ტე­ბის გა­მო, რომ­ლე­ბიც ცი­დან ცვი­ვა“, — თქვა და­რია კა­ლე­ნი­უკ­მა.

მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ რუ­სუ­ლი არ­მი­ის ძა­ლე­ბი დი­დი ხა­ნია გას­ცდნენ ბრძო­ლის ველს და ახ­ლა ის­ინი უკ­რა­ინ­აში საცხოვ­რე­ბელ უბ­ნებს და მშვი­დო­ბი­ან მო­სახ­ლე­ობ­ას ბომ­ბა­ვენ, მა­ინც მცი­რე შან­სია, რომ და­სავ­ლე­თი უკ­რა­ინ­ის ცას ფრე­ნე­ბის­თვის აკ­რძა­ლულს გახ­დის.

— რა არ­ის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნა?

— სა­ჰა­ერო აკ­რძალ­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, დგინ­დე­ბა არე­ალი და მას­ზე ვერც ერ­თი თვით­მფრი­ნა­ვი ვე­ღარ იფ­რენს. ძი­რი­თად შემ­თხვე­ვებ­ში მას მი­მარ­თა­ვენ და­უც­ვე­ლი ტე­რი­ტო­რი­ის და­სა­ცავდ, რო­გო­რე­ბი­ცაა: სა­მე­ფო სა­სახ­ლე­ები და რე­ზი­დენ­ცი­ები, ხში­რად იყ­ენ­ებ­ენ სპორ­ტუ­ლი ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის გა­მარ­თვი­სას და ხალ­ხმრა­ვა­ლი შეკ­რე­ბე­ბის დროს.

სამ­ხედ­რო კონ­ტექ­სტში, ფრე­ნის აკ­რძალ­ვა გან­კუთ­ვნი­ლია იმ­ის­თვის, რომ აიც­ილ­ონ თავ­დას­ხმა ან უკ­ან­ონო დაზ­ვერ­ვა. ამ­ის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა კი მხო­ლოდ სამ­ხედ­რო სა­შუ­ალ­ებ­ებ­ით ხდე­ბა. თუ დად­გე­ნილ ზო­ნას ვინ­მე და­არ­ღვევს, პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით ხდე­ბა ამ თვით­მფრი­ნა­ვის ჩა­მოგ­დე­ბა.

უკ­რა­ინ­ის თავ­ზე ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნა ნიშ­ნავს, რომ სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბი, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ნა­ტოს ძა­ლე­ბი, პირ­და­პირ მი­იტ­ან­ენ იერ­იშ­ებს ნე­ბის­მი­ერ რუ­სულ თვით­მფრი­ნავ­სა თუ სხვა მფრი­ნავ ობი­ექ­ტზე.

— რა­ტომ არ მი­მარ­თავს და­სავ­ლე­თი ამ­ას?

— ნა­ტოს ძა­ლე­ბის სწრა­ფი მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად საფ­რთხე გა­იზ­რდე­ბა ომ­ის ეს­კა­ლა­ცი­ის მხრივ.

გე­ნე­რა­ლი, რო­მე­ლიც ნა­ტოს მო­კავ­ში­რე ძა­ლე­ბის უმ­აღ­ლე­სი მე­თა­ური იყო 2013 წლი­დან 2016 წლამ­დე, თქვა, რომ მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ ის მხარს უჭ­ერს უკ­რა­ინ­აში ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნის გა­მოცხა­დე­ბას, „ეს ძა­ლი­ან სე­რი­ოზ­ული გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა იქ­ნე­ბა“, — აცხა­დებს ფი­ლიპ ბრიდ­ლა­ვი.

„ეს ომ­ის ტოლ­ფა­სია. თუ ჩვენ ვა­პი­რებთ ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნის გა­მოცხა­დე­ბას, მტერს უნ­და წა­ვარ­თვათ ცეცხლის გახ­სნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რაც გავ­ლე­ნას ვე­ღარ მო­ახ­დენს აკ­რძა­ლულ ზო­ნა­ზე“.

ბრი­ტა­ნე­ლი დე­პუ­ტა­ტი ტო­ბი­ას ელ­ვუ­დი, რო­მე­ლიც თავ­მჯდო­მა­რე­ობს თავ­დაც­ვის კო­მი­ტეტს, მხარს უჭ­ერს ნა­წი­ლობ­რი­ვი ან სრუ­ლი ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნის იდე­ას და მო­უწ­ოდ­ებს ნა­ტოს — ჩა­ერი­ოს მშვი­დო­ბი­ანი მო­სახ­ლე­ობ­ის სიკ­ვდი­ლი­სა და სა­ვა­რა­უდო ომ­ის და­ნა­შა­ულ­ებ­ებ­ის აღ­კვე­თის კუთხით.

მაგ­რამ ნა­ტოს გე­ნე­რა­ლურ­მა მდი­ვან­მა იენს სტოლ­ტენ­ბერ­გმა გა­მო­რიცხა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ობა ამ კონ­ფლიქ­ტში და ორ­შა­ბათს NBC-ის გა­ნუცხა­და, რომ: „ჩვენ არ ვა­პი­რებთ უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რას არც სახ­მე­ლე­თო და არც სა­ჰა­ერო გზით“.

დი­დი ბრი­ტა­ნე­თის თავ­დაც­ვის მდი­ვან­მა ბენ უოლ­ეს­მა ნათ­ლად გა­ნაცხა­და, რომ დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი არ აპ­ირ­ებს უკ­რა­ინ­ის თავ­ზე აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნის შექ­მნას, რად­გან რუ­სულ თვით­მფრი­ნა­ვებ­თან შე­ჯა­ხე­ბა გა­მო­იწ­ვევს „ომს ევ­რო­პა­ში”. BBC-ის რა­დიო 4-ის გა­და­ცე­მა Today-ზე სა­უბ­რი­სას მან თქვა: „მე არ მო­ვუ­წო­დებ ევ­რო­პას ომ­ის­კენ, მაგ­რამ მე და­ვეხ­მა­რე­ბი უკ­რა­ინ­ას ქუ­ჩის­თვის ბრძო­ლა­ში ყვე­ლა იმ ტექ­ნი­კით, რაც შეგ­ვიძ­ლია მი­ვა­წო­დოთ, ჩვენ ამ­ით და­ვუ­ჭერთ მხარს“.

შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მაც გა­მო­რიცხა ეს, იგ­ივე მი­ზე­ზე­ბის გა­მო.

რუ­სეთ­თან კონ­ფლიქ­ტის ეს­კა­ლა­ცი­ის და­მა­ტე­ბით რის­კს წარ­მო­ად­გენს ბირ­თვუ­ლი იარ­აღ­ით პრო­ვო­ცი­რე­ბა. ეს ში­შე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით შე­სამ­ჩნე­ვი გახ­და მას შემ­დეგ, რაც რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტმა ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა გა­ნაცხა­და, რომ მან რუ­სე­თის ბირ­თვუ­ლი ძა­ლე­ბი „სპე­ცი­ალ­ურ“ მზად­ყოფ­ნა­ში მო­აქ­ცია.

ექ­პერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ პუ­ტი­ნის ეს ნა­ბი­ჯი სიგ­ნა­ლია ევ­რო­პის­თვის და არა — იარ­აღ­ის გა­მო­ყე­ნე­ბის რე­ალ­ური გან­ზრახ­ვა.

— გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლა თუ არა მსგავ­სი აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნე­ბი ად­რე?

— სპარ­სე­თის ყუ­რის პირ­ვე­ლი ომ­ის შემ­დეგ, 1991 წელს, შე­ერ­თე­ბულ­მა შტა­ტებ­მა და კო­ალ­იცი­ის პარ­ტნი­ორ­ებ­მა დააარსეს ორი ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნა ერ­აყ­ში, რა­თა თა­ვი­დან აეც­ილ­ებ­ინ­ათ თავ­დას­ხმე­ბი გარ­კვე­ულ ეთ­ნი­კურ და რე­ლი­გი­ურ ჯგუ­ფებ­ზე. ეს გა­ერო-ს მხარ­და­ჭე­რის გა­რე­შე გა­კეთ­და.

1992 წელს, ბალ­კა­ნე­თის კონ­ფლიქ­ტის დროს, გა­ერ­ომ მი­იღო რე­ზო­ლუ­ცია, რო­მე­ლიც კრძა­ლავს უნ­ებ­არ­თვო სამ­ხედ­რო ფრე­ნებს ბოს­ნი­ის სა­ჰა­ერო სივ­რცე­ში.

გა­ერ­ოს უშ­იშ­რო­ებ­ის საბ­ჭომ ას­ევე და­ამ­ტკი­ცა ფრე­ნის აკ­რძა­ლუ­ლი ზო­ნა ლი­ბი­აში სამ­ხედ­რო ინ­ტერ­ვენ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში 2011 წელს.

ბოს­ნი­ისა და ლი­ბი­ის ზო­ნებს ნა­ტოს ძა­ლე­ბი იც­ავ­დნენ.

 

მო­ამ­ზა­და ლუ­კა ჯინ­ჭა­რა­ძემ

წყა­რო – BBC — https://www.bbc.com/news/world-europe-60576443