ნა­სა­კი­რა­ლის 8,5 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თის გზის სა­რე­აბ­ილ­იტ­აციო სა­მუ­შაოები აქ­ტი­ურ­ად მიმ­დი­ნა­რე­ობს

გუ­რი­აში სა­ხელ­მწი­ფო რწმუ­ნე­ბულ­მა გი­ორ­გი ურ­უშ­აძ­ემ ოზ­ურ­გეთ­ში, ნა­სა­კი­რა­ლის 8,5 კმ-იანი მო­ნაკ­ვე­თის გზის რე­აბ­ილ­იტ­აცი­ის სა­მუ­შაოები და­ათ­ვა­ლი­ერა. „აქ­ტი­ურ­ად გრძელ­დე­ბა ში­და­სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი მნიშ­ვნე­ლო­ბის სა­ჯა­ვა­ხო-ჩო­ხა­ტა­ური-ოზ­ურ­გე­თის გზის ას­ფალ­ტო­ბე­ტო­ნით მოწყო­ბის სა­მუ­შაოები. პრო­ექ­ტს ახ­ორ­ცი­ელ­ებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტი მსოფ­ლიო ბან­კის ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით, პრო­ექ­ტი დას­რულ­დე­ბა 2022 წლის მა­ის­ის ბო­ლოს“, — აღ­ნიშ­ნა გი­ორ­გი ურ­უშ­აძ­ემ.

http://guriismoambe.com/

 

ბა­თუმ­ში და­კა­ვე­ბი­სას ენმ-ის წევ­რი და­შავ­და და ის სა­ავ­ად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი

ბა­თუმ­ში პო­ლი­ცი­ის მი­ერ „ნა­ცი­ონ­ალ­ური მოძ­რა­ობ­ის“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის და­კა­ვე­ბი­სას, პარ­ტი­ის აჭ­არ­ის უმ­აღ­ლე­სი საბ­ჭოს დე­პუ­ტა­ტი ელ­გუ­ჯა ბაგ­რა­ტი­ონი და­შავ­და. ის ამ დრო­ის­თვის ბა­თუ­მის რე­ფე­რა­ლურ სა­ავ­ად­მყო­ფო­შია გა­დაყ­ვა­ნი­ლი. ბაგ­რა­ტი­ონ­მა თა­ვის არ­ეში და­ზი­ან­ება იმ დროს მი­იღო, რო­დე­საც ის სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა პო­ლი­ცი­ის ავ­ტო­მო­ბილ­ში ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით ჩას­ვეს. პო­ლი­ცი­ელ­ის მოთხოვ­ნი­სად­მი და­უმ­ორ­ჩი­ლებ­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით ენმ-ის 10-მდე წევ­რია და­კა­ვე­ბუ­ლი. ოპ­ოზ­იცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სას­ტუმ­რო „ჰილ­ტონ­ში“ ირ­აკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს­თან შეხ­ვედ­რას ცდი­ლობ­დნენ, თუმ­ცა პო­ლი­ცი­ამ ის­ინი შე­ნო­ბი­დან ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით გა­მო­იყ­ვა­ნა.

http://guriismoambe.com/

 

გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ერთ-ერთ სო­ფელ­ში სტა­ლი­ნის ძეგ­ლი დად­გეს

გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ვა­რი­ან­ში სტა­ლი­ნის ძეგ­ლი დად­გეს. ვინ არ­ის ძეგ­ლის დად­გმის ინ­იცი­ატ­ორი, ამ დრომ­დე უც­ნო­ბია, თუმ­ცა, რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა „კუ­რი­ერ­თან“ სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნეს, სტა­ლი­ნის ქან­და­კე­ბა მა­თი სურ­ვი­ლით აღ­მარ­თეს. უც­ნო­ბია, ჰქონ­დათ თუ რა ად­გი­ლობ­რი­ვებს შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბი­დან ქან­და­კე­ბის დად­გმის ნე­ბარ­თვა. ფაქ­ტის შე­სა­ხებ ად­გი­ლობ­რივ მე­რი­აში კო­მენ­ტა­რი ამ დრომ­დე არ გა­უკ­ეთ­ები­ათ. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი სტა­ლი­ნის ძეგ­ლის გარ­შე­მო სკვე­რის მოწყო­ბა­საც გეგ­მა­ვენ, ამ დრო­ის­თვის კი პე­დეს­ტა­ლის მო­პირ­კე­თე­ბის სა­მუ­შაოებს ახ­ორ­ცი­ელ­ებ­ენ.

http://guriismoambe.com/

 

პარ­ლა­მენ­ტა­რე­ბი გუ­რი­აში: და­ან­ონ­სე­ბუ­ლი ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნა და მზა­დე­ბა 2024 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის­თვის

18 თე­ბერ­ვალს ოზ­ურ­გე­თის ფოლ­კლო­რის ცენ­ტრში სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რე­ბი „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა-დე­მოკ­რა­ტი­ული სა­ქარ­თვე­ლოს“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი: ირ­აკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე, ნი­ნო წი­ლო­სა­ნი, მაია მე­ნა­ღა­რიშ­ვი­ლი, რი­მა ბე­რა­ძე და სხვე­ბი იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ. მათ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის შე­სა­ხებ დააანონსეს, რო­მე­ლიც ერთ თვე­ში მოხ­დე­ბა. გა­იმ­არ­თე­ბა კონ­ფე­რენ­ცია, შემ­დეგ კი შე­იქ­მნე­ბა რე­გი­ონ­ული ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ები.

ირ­აკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ ისა­უბ­რა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის თა­ობ­აზე და თქვა, რომ მი­სი და­ფუძ­ნე­ბა 2016 წლი­დან გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და. თუმ­ცა, პრო­ცე­სე­ბი შე­ფერ­ხდა იმ­ის გა­მო, რომ ხში­რად იმ­არ­თე­ბო­და არ­ჩევ­ნე­ბი, რო­მელ­თა შო­რის, მი­სი­ვე თქმით, გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბის მო­გე­ბა. „ახ­ლა კი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს ჰყავთ არ­აჩ­ვე­ულ­ებ­რი­ვი მე­რე­ბი და გვაქ­ვს სამ­წლი­ანი დრო, საქ­მეს შე­ვუდ­გეთ“, — თქვა მან. ირ­აკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ გა­ნაცხა­და, რომ ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცია იქ­მნე­ბა პარ­ტი­ული მიზ­ნით.

ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შექ­მნის მიზ­ნებ­სა და როლ­ზე სა­უბ­რი­სას, კი­დევ უფ­რო ღია მი­ნიშ­ნე­ბით გა­მო­ვიდ­ნენ შეხ­ვედ­რა­ზე მყო­ფი პარ­ლა­მენ­ტა­რი თუ „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მხარ­დამ­ჭე­რი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი. მათ პირ­და­პირ გა­ნაცხა­დეს, რომ ქალ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცია „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მხარ­დამ­ჭე­რი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის გაძ­ლი­ერ­ებ­ისა და მა­თი პრო­ცე­სებ­ში ჩაბ­მის­თვის გა­სა­აქ­ტი­ურ­ებ­ლად იბ­რძო­ლებს. ხა­ზი გა­უს­ვეს გუ­რუ­ლი ქა­ლის ბრძო­ლის ჟინს, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით უნ­და იქ­ნეს ამ­ოქ­მე­დე­ბუ­ლი 2024 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის მო­სა­გე­ბად.

https://gurianews.com/

 

სა­ზო­გა­დე­ბა კვლავ შე­ში­ნე­ბუ­ლია მი­უს­აფ­არი ძაღ­ლე­ბით – რთუ­ლი ვი­თა­რე­ბა ოზ­ურ­გეთ­ში

ოზ­ურ­გეთ­ში და, ზო­გა­დად, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მი­უს­აფ­არი ძაღ­ლე­ბის პრობ­ლე­მა მუ­დამ აქ­ტუ­ალ­ური იყო. დე­და­ქა­ლაქ­ში ამ პრობ­ლე­მა­ზე ცხო­ველ­თა მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რი ზრუ­ნავს და შე­და­რე­ბით უკ­ეთ­ესი სი­ტუ­აციაა. „ფე­ის­ბუკ­სა“ და სხვა სო­ცი­ალ­ურ ქსე­ლებ­ში ხში­რად შევ­ხვდე­ბით მი­უს­აფ­არი ძაღ­ლე­ბის მი­ერ შე­ში­ნე­ბულ ად­ამი­ან­ებს, რომ­ლე­ბიც უკ­მა­ყო­ფი­ლო­ნი არი­ან ცხო­ველ­თა მო­ნი­ტო­რინ­გის სამ­სა­ხუ­რის მუ­შა­ობ­ით, რად­გან არ გა­დაჰ­ყავთ ძაღ­ლე­ბი სპე­ცი­ალ­ურ თავ­შე­სა­ფარ­ში. ოფ­იცი­ალ­ური მო­ნა­ცე­მე­ბი, თუ რამ­დე­ნი ძაღ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, არ არ­სე­ბობს. ას­ეთი კვლე­ვა ბო­ლოს 2015 წელს ჩა­ტარ­და და მა­თი რიცხვი 240,000 ათ­ას­ამ­დე იყო. ოზ­ურ­გე­თის ერთ-ერ­თი მცხოვ­რე­ბი „გუ­რია ნი­უს­თან“ სა­უბ­რი­სას ამ­ბობს: „ქუ­ჩა­ში უკ­ვე ბავ­შვებ­ზე მე­ტად ძაღ­ლე­ბი არი­ან, ბავ­შვის გა­მოშ­ვე­ბაც მე­ში­ნია, რომ არ უკ­ბი­ნონ. ძა­ლი­ან ცუდ დღე­ში ვართ.“

ჯერ­ჯე­რო­ბით, ზე­მოთ­ქმუ­ლი პრობ­ლე­მა არ გვარ­დე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ება კვლავ შე­ში­ნე­ბუ­ლია მი­უს­აფ­არი ძაღ­ლე­ბით. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­დის გა­და­იყ­ვა­ნენ მათ თავ­შე­სა­ფარ­ში და ოზ­ურ­გე­თი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ქუ­ჩე­ბი გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა პო­ტენ­ცი­ური საფ­რთხის­გან. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ის ფაქ­ტი, რომ ძაღ­ლე­ბის გარ­კვე­ულ რა­ოდ­ენ­ობ­ას ყურ­ზე აც­რის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი არ უკ­ეთია, ანუ ის­ინი ად­ამი­ან­ებ­ის­თვის საფ­რთხეს წარ­მო­ად­გე­ნენ.

თუ სად­მე მი­უს­აფ­არ ძაღ­ლს და­ინ­ახ­ავთ, რო­მელ­საც ყურ­ზე აც­რის მა­ნიშ­ნე­ბე­ლი არ უკ­ეთია, და­რე­კეთ ცხელ ხაზ­ზე: (+995) 32 2421424

https://gurianews.com/

 

მი­წის­ძვრის­გან და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი მო­სახ­ლე­ობა დახ­მა­რე­ბის მო­ლო­დინ­ში

ნი­ნოწ­მინ­დის სო­ფელ სა­მე­ბას­თან, ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, მი­წის­ძვრა თით­ქმის ყო­ველ­დღე ხდე­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, სტი­ქი­ის ეპ­იც­ენ­ტრში ცხოვ­რე­ბა რთუ­ლია, რად­გან მი­წის­ქვე­შა ბიძ­გე­ბის­გან და­ზი­ან­ებ­ული სახ­ლე­ბი ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­იძ­ლე­ბა ჩა­მო­ინ­გრეს, მი­უხ­ედ­ავ­ად ამ­ისა, ყუ­რადღე­ბას არ­ავ­ინ აქ­ცევს. სო­ფელ­ში ამ­ბო­ბენ, რომ ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მათ და­სახ­მა­რებ­ლად ქმე­დით ნა­ბი­ჯებს არ დგამს. სო­ფელ სა­მე­ბა­ში, დღემ­დე მომ­ხდარ მი­წის­ძვრებს შო­რის, ყვე­ლა­ზე ძლი­ერი 13 თე­ბერ­ვალს (6.2 მაგ­ნი­ტუ­და) იყო. შემ­თხვე­ვის დროს ზი­ნა სი­მო­ნი­ან­ის სახ­ლი და სა­ქონ­ლის სად­გო­მი და­იბ­ზა­რა. სამ­სუ­ლი­ან­მა ოჯ­ახ­მა ღა­მე ღია ცის ქვეშ გა­ათ­ენა. „არ­ავ­ინ ჩვენს დახ­მა­რე­ბას არ ცდი­ლობს. სამ­სა­ხუ­რი არ გვაქ­ვს, არც ქო­ნე­ბა, მხო­ლოდ ძრო­ხე­ბით ვირ­ჩენთ თავს. ღმერ­თმა არ ქნას, მაგ­რამ ხვა­ლაც ას­ეთი მი­წის­ძვრა რომ მოხ­დეს, მთე­ლი ჭე­რი ჩა­მო­იშ­ლე­ბა, შემ­დეგ ვინ გაგ­ვცემს პა­სუხს? „ვა­გო­ნე­ბი“ მა­ინც დაგ­ვი­რი­გონ, სახ­ლი­დან თუ გა­ვას­წრებთ, თა­ვი შე­ვა­ფა­როთ. ზამ­თა­რია, გა­რეთ რომ გა­ვი­დეთ, სად დავ­დგეთ ამ სი­ცი­ვე­ში?!“ – ამ­ბო­ბენ მი­ნა­სი­ან­ებ­ის ოჯ­ახ­ში.

სო­ფელ სა­მე­ბა­ში 6.2 მაგ­ნი­ტუ­დის მი­წის­ძვრა 13 თე­ბერ­ვალს, 22:25 სა­ათ­ზე მოხ­და. სტი­ქი­ის ეპ­იც­ენ­ტრში 30-მდე ოჯ­ახი ცხოვ­რობს.

https://sknews.ge/

 

სო­ფელ მე­რეთ­ში ოკ­უპ­ან­ტებ­მა ახ­ალი მავ­თულ­ხლარ­თე­ბი გა­ავ­ლეს

სა­ოკ­უპ­აციო რე­ჟი­მი ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის მი­ტა­ცე­ბას გა­ნაგ­რძობს – ამ­ჯე­რად ბორ­დე­რი­ზა­ცი­ის სა­მუ­შაოები აქ­ტი­ურ­ად მიმ­დი­ნა­რე­ობს იმ სო­ფელ­ში, სა­დაც სა­ოკ­უპ­აციო ძა­ლე­ბის მო­რიგ მსხვერ­პლს — გე­ნა­დი ბეს­ტა­ევს გლო­ვო­ბენ. ოკ­უპ­ირ­ებ­ული ქსუ­ის­ისა და სო­ფელ მე­რე­თის გა­სა­ყარ­თან სა­ოკ­უპ­აციო ძა­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა და­მა­ტე­ბით მავ­თულ­ხლარ­თე­ბი გა­აბ­ეს. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ცნო­ბით, ოკ­უპ­ან­ტე­ბი ტე­რი­ტო­რი­აზე 24-სა­ათი­ან რე­ჟიმ­ში პატ­რუ­ლი­რე­ბენ.

„ხმა­საც არ გვცე­მენ, ხში­რად და­დი­ან, გუ­ში­ნაც იყ­ვნენ, ყა­რა­ულ­ობ­ენ, რომ არ­ავ­ინ არ გა­და­ვი­დეს. თუ გა­დახ­ვალ, და­გი­ჭე­რენ“, – ამ­ბობს ერთ-ერ­თი ად­გი­ლობ­რი­ვი.

უკ­ან­ონო ბორ­დე­რი­ზა­ცი­ის ფაქ­ტს ად­ას­ტუ­რებს სა­ხელ­მწი­ფო უს­აფ­რთხო­ებ­ის სამ­სა­ხუ­რი. უწყე­ბა­ში ამ­ბო­ბენ, რომ ამ­ოქ­მე­დე­ბუ­ლია ევ­რო­კავ­ში­რის ცხე­ლი ხა­ზი და ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლია სა­დამ­კვირ­ვებ­ლო მი­სია.

http://guriismoambe.com/