გვე­სა­უბ­რე­ბა ორ­გა­ნი­ზა­ციაპო­ლი­ტი­კუ­რი არ­ჩე­ვა­ნისდამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი რო­მან კა­კუ­ლია

„პრე­ზი­დენ­ტმა დღეს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, მე­სა­მე ძა­ლის შექ­მნა­ში თა­ვი­სი თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ობა დააანონსა, რად­გან მან ისა­უბ­რა ე.წ. ნე­იტ­რა­ლუ­რი ამ­ომ­რჩევ­ლი­სათ­ვის მი­სა­ღებ ენ­აზე და მა­თი პო­ზი­ცი­ებ­იდ­ან გა­მომ­დი­ნა­რე“, — ამ­ბობს ორ­გა­ნი­ზა­ცია „პო­ლი­ტი­კუ­რი არ­ჩე­ვა­ნის“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი რო­მან კა­კუ­ლია. მი­სი თქმით, ამ­ომ­რჩევ­ლის ეს ნა­წი­ლი, რო­გორც ყვე­ლა­სათ­ვის ცნო­ბი­ლია, თით­ქმის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ობ­ის ნა­ხე­ვარს შე­ად­გენს და, ამ­დე­ნად, ამ­ას ახ­ლა ძა­ლი­ან დი­დი ყუ­რადღე­ბა უნ­და მი­აქ­ცი­ოს, პირ­ველ რიგ­ში, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ.

 

 შე­რი­გე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბა­ზე მი­ნიშ­ნე­ბა საკ­მა­რი­სი არ არ­ის შე­ურ­იგ­ებ­ლო­ბის
მი­ზე­ზე­ბის და­სა­ნა­ხად

„ძა­ლი­ან ში­ნა­არ­სი­ანი იყო პრე­ზი­დენ­ტის გა­მოს­ვლა, მაგ­რამ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის კონ­სტა­ტა­ცია და ფაქ­ტე­ბის აღი­არ­ება — რა პრობ­ლე­მე­ბის­გან შედ­გე­ბა ჩვე­ნი დღე­ვან­დე­ლი რე­ალ­ობა, საკ­მა­რი­სი არ არ­ის. მხო­ლოდ მო­წო­დე­ბა — შევ­რიგ­დეთ! — ვე­რა­ფერს აკ­ეთ­ებს, რად­გან პრე­ზი­დენ­ტი მი­მარ­თავს ხალ­ხს, რო­მელ­საც შე­რი­გე­ბის რე­სურ­სი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ გა­აჩ­ნია.

ახ­ლა რა­ღაც ახ­ლის თქმა იყო მის­გან სა­ჭი­რო. არ­სე­ბობს ას­ეთი ცნე­ბა — „ერ­ოვ­ნუ­ლი მენ­ტა­ლი­ტე­ტი“. ის­ევე, რო­გორც ად­ამი­ან­ის ინ­დი­ვი­დუ­ალ­ური მენ­ტა­ლი­ტე­ტის შეს­წავ­ლა არ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, ერ­ოვ­ნუ­ლი მენ­ტა­ლი­ტე­ტიც არ­სე­ბობს და სწო­რედ ამ სა­კითხში გა­ურ­კვევ­ლო­ბა, ბო­ლო 30 წე­ლია უკ­ვე, იწ­ვევს სწო­რედ იმ­ას, რომ სხვა­დას­ხვა მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის მქო­ნე­ნი ერ­თმა­ნეთ­თან დი­ალ­ოგ­ის ფორ­მებს ვერ პო­ულ­ობ­ენ და ვერც იპ­ოვ­ნი­ან, სა­ნამ არ ჩა­ვალთ ამ და­ავ­ად­ებ­ის სიღ­რმე­ში და არ და­ვარ­ქმევთ ამ და­ავ­ად­ებ­ას სა­ხელს.

გა­ერ­თი­ან­ება და დი­ალ­ოგი შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ იმ ად­ამი­ან­ებს შო­რის, რო­მელ­თა მსოფ­ლმხედ­ვე­ლობ­რი­ვი პო­ზი­ცია არ არ­ის ზე­წო­ლი­სა და წნე­ხის ქვეშ, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ან­თი პო­ზი­ცი­ით არი­ან შე­მო­სულ­ნი სა­დის­კუ­სიო ველ­ზე და აქ­ვთ ესა თუ ის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რა­ღაც სა­კითხე­ბის მი­მართ დრო­ის მო­ცე­მულ მო­მენ­ტში. მხო­ლოდ ას­ეთ ად­ამი­ან­ებს შე­უძ­ლი­ათ ერ­თმა­ნეთ­თან დი­ალ­ოგი, რად­გან მათ თა­ვი­სი პო­ზი­ცი­ის შეც­ვლის რე­სურ­სი აქ­ვთ. ად­ამი­ან­ის შეს­ვლას სხვა ად­ამი­ან­თან დი­ალ­ოგ­ში მა­შინ აქ­ვს აზ­რი, რო­ცა ის თა­ვი­სუ­ფა­ლია თა­ვი­სი პო­ზი­ცი­ის ცვლი­ლე­ბა­ში და მე­ორე — რო­ცა ცვლი­ლე­ბა არ მი­გაჩ­ნია რა­ღაც კა­ტას­ტრო­ფად და სა­კუ­თა­რი პრინ­ცი­პუ­ლო­ბის რღვე­ვად. მაგ­რამ, რო­დე­საც ამ დი­ალ­ოგ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ენ ად­ამი­ან­ები, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­სუ­ფალ­ნი არ არი­ან თა­ვის არ­ჩე­ვან­ში, მათ შო­რის დი­ალ­ოგი ვე­რას­დროს ვერ დამ­თავ­რდე­ბა ის­ეთი და­დე­ბი­თი ფორ­მით, რო­გო­რიც თე­ორი­ულ­ად შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იდ­გი­ნო.

ამ­იტ­ომ ვამ­ბობ, შე­რი­გე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბა­ზე მი­ნიშ­ნე­ბა ვე­რა­ვი­თარ თვი­სობ­რივ ახ­ალ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ურ გარ­ღვე­ვად ვერ შე­ფას­დე­ბა შე­ურ­იგ­ებ­ლო­ბის მი­ზე­ზე­ბის თუნ­დაც სა­კუ­თა­რი ვერ­სი­ის არ­სე­ბო­ბის გა­რე­შე. თა­ვის­თა­ვად, თუ შე­რი­გე­ბის ინ­სტრუ­მენ­ტებ­ზე არა გაქ­ვს წარ­მოდ­გე­ნა და უბ­რა­ლოდ ფაქ­ტე­ბის კონ­სტა­ტა­ცი­ას აკ­ეთ­ებ, შე­რი­გე­ბა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია“, — აცხა­დებს რო­მან კა­კუ­ლია, რო­მე­ლიც გა­მო­ეხ­მა­ურა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის დღე­ვან­დელ სა­პარ­ლა­მენ­ტო მოხ­სე­ნე­ბას სა­ყო­ველ­თაო შე­რი­გე­ბის თე­მა­ზე.

 

გა­იმე­ორა თუ არა პრე­ზი­დენ­ტმა იგ­ივე შეც­დო­მა, რა­ზეც ოპ­ოზ­იცი­ას მან შე­ნიშ­ვნა მის­ცა?

„თუ პრე­ზი­დენ­ტი პრე­მი­ერ­თან შე­უთ­ან­ხმებ­ლად წა­ვი­და და­სავ­ლეთ­ში, თა­ვა­დაც ხომ არ გა­ნა­ხორ­ცი­ელა ამ პერ­სო­ნა­ლუ­რი ვი­ზი­ტე­ბით იგ­ივე (თუ არა მსგავ­სი ქმე­დე­ბა), რა­ზეც დღეს უარ­ყო­ფით კონ­ტექ­სტში ოპ­ოზ­იცი­ას მი­უთ­ით­ებს, რომ საზღვარ­გა­რეთ ქვეყ­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ არ უნ­და იმ­ოქ­მე­დონ. პრე­ზი­დენ­ტს ოპ­ოზ­იცი­ის მსგავ­სი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი არ გა­მო­უყ­ენ­ებია, მაგ­რამ თუ იმ ვი­ზი­ტე­ბი­სას, რომ­ლებ­ზეც ის სა­უბ­რობ­და, ევ­რო­პელ­მა პარ­ტნი­ორ­ებ­მა იც­ოდ­ნენ, რომ ის თა­ვი­სი და არა სა­ხელ­მწი­ფოს ერ­თი­ანი პო­ზი­ცი­ით გა­მო­დი­ოდა მათ­თან, მა­შინ არ­აპ­ირ­და­პირ, მაგ­რამ იგ­ივე პო­ზი­ცია და­უდ­ას­ტუ­რე­ბია, რა­ზეც ოპ­ოზ­იცია მი­ან­იშ­ებს ხოლ­მე და­სავ­ლეთ­ში. საქ­ცი­ელი იგ­ივე გა­მო­სუ­ლა, ფაქ­ტობ­რი­ვად. ამ­იტ­ომ „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ პო­ზი­ცია მის მი­მართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ში, დიდ­წი­ლად, გა­სა­გე­ბია“, — აცხა­დებს რო­მან კა­კუ­ლია პრე­ზი­დენტ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის „აღი­არ­ებ­ით ჩვე­ნე­ბას­თან“ და­კავ­ში­რე­ბით, რაც პრე­ზი­დენ­ტის და­მო­უკ­იდ­ებ­ლად და­გეგ­მილ თუ გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ულ ვი­ზი­ტებს უკ­ავ­შირ­დე­ბა ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებ­ში.