„წყე­ნა და იმ­ედ­გაც­რუ­ება იმ­დე­ნი წა­მო­ვი­ღე „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­დან“, ვერც კი შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იდ­გი­ნოთ, თუმ­ცა, ეს ცალ­მხრი­ვი არ არ­ის — მხო­ლოდ ერ­თი მხა­რე ყვე­ლა­ფერ­ში მარ­თა­ლი ვერ იქ­ნე­ბა”, — ამ ში­ნა­გა­ნი გან­ცდით პო­ლი­ტი­კო­სი, არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია — „პო­ლი­ტი­კუ­რი არ­ჩე­ვა­ნის” დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი რო­მან კა­კუ­ლია ქვე­ყა­ნა­სა და მსოფ­ლი­ოში მიმ­დი­ნა­რე აქ­ტუ­ალ­ურ სა­კითხებს ეხ­მა­ურ­ება და პი­რად ემ­ოცი­ებს გვერ­დზე დებს. რო­მან კა­კუ­ლია გა­და­ცე­მა­ში — „კი­დო­ბა­ნი” — უც­ნობს ესა­უბ­რა.


თუ
ეს პო­ლი­ტი­კა არ გა­ამ­არ­თლებს, მათ ლე­გი­ტი­მა­ცი­ას სა­ფუძ­ვე­ლი ეკ­არ­გე­ბა

ამ სი­ტუ­აცი­აში რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა მთავ­რო­ბას და­დე­ბი­თად არ შე­უფ­ასო თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კა. მე ვფიქ­რობ, რომ არ­ის რა­ღა­ცე­ბი, რა­საც ის­ინი ვერ ამ­ბო­ბენ და რაც მათ ას­ეთი პო­ზი­ცი­ის და­ფიქ­სი­რე­ბის სა­შუ­ალ­ებ­ას აძ­ლევს. ის­ინი პა­სუ­ხის­მგებ­ლე­ბი არი­ან და იცი­ან, რომ თუ ეს პო­ლი­ტი­კა არ გა­ამ­არ­თლებს, მათ ლე­გი­ტი­მა­ცი­ას სა­ფუძ­ვე­ლი ეკ­არ­გე­ბა.

რო­გორ ფიქ­რობთ, რომ მოს­კო­ვი თეთრ დრო­შას გად­მოჰ­კი­დებს კრემ­ლზე და ასე დამ­თავ­რდე­ბა ეს ამ­ბა­ვი? თუ პუ­ტი­ნის ფსი­ქო­ტიპს ვუ­ყუ­რებთ, მივ­ხვდე­ბით, რომ ასე არ დამ­თავ­რდე­ბა. ძა­ლი­ან მძი­მე დგო­მა­რე­ობაა, ამ­იტ­ომ ვფიქ­რობ, მარ­თა­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბაც, რო­დე­საც მაქ­სი­მა­ლუ­რად იკ­ავ­ებს თავს იმ­ის­აგ­ან, რომ მკაც­რი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გას.

რო­მე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაც ავ­ირ­ჩი­ეთ ჩვენ — მე­ტი გა­მო­სა­ვა­ლი არ გვაქ­ვს და უნ­და მივ­ყვეთ მას. თუ ახ­ლა გა­მოჩ­ნდე­ბა, რომ არ­ას­წო­რი გზით მი­დი­ან, ამ­ას თა­ვის­თა­ვად სხვა­ნა­ირი რე­აქ­ცია მოჰ­ყვე­ბა. თუმ­ცა, მე ვი­ყა­ვი იქ და ვი­ცი, რომ ეს ად­ამი­ან­ები არ არი­ან პრო­რუ­სე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ცო­ტა სხვა­ნა­ირი მიდ­გო­მე­ბი აქ­ვთ ბევრ სა­კითხთან და­კავ­ში­რე­ბით, უნ­დათ მაქ­სი­მა­ლუ­რად მშვი­დო­ბი­ან­ად გა­და­ატ­არ­ონ ეს ამ­ბა­ვი.

ვი­საც პი­როვ­ნუ­ლად უნ­დო­და უკ­რა­ინ­აში და­ჩაგ­რუ­ლი ად­ამი­ან­ებ­ისა და ბო­რო­ტე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­სუ­ლი­ყო, უდ­იდ­ესი პა­ტი­ვის­ცე­მა მათ. ქვე­ყა­ნას კი მხო­ლოდ ამ­ით ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის უფ­ლე­ბა არ აქ­ვს.

ეს წი­თე­ლი ხა­ზი თუ გა­მოჩ­ნდე­ბა, ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი თუ სა­ერ­თოდ და­იკ­ეტა ამ ქვეყ­ნი­სათ­ვის, მა­შინ ეს სულ სხვა მო­ცე­მუ­ლო­ბა იქ­ნე­ბა, მა­შინ შე­იძ­ლე­ბა სხვას გა­და­ვას­წროთ რა­ღაც გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა­ში.


მე
მინ­და საყ­ვე­დუ­რი ვუთხრა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას

მე მინ­და საყ­ვე­დუ­რი ვუთხრა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რად­გან რო­ცა იქ ვი­ყა­ვი, ვე­რას­დროს ვერ მი­ვე­დი იქ­ამ­დე, რო­ცა შე­იძ­ლე­ბო­და ეს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი­ყო: რუ­სეთ­თან ვი­ღა­ცე­ებ­ის გად­მო­ცე­მით რა­ტომ უნ­და ვლა­პა­რა­კობ­დეთ — იმ­ათ რა პო­ზი­ცია აქ­ვთ? ხომ შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან ვი­ცო­დე და არ ვუს­მენ­დე ვი­ღა­ცე­ბის ვა­რა­უდ­ებს, რო­გო­რია რუ­სე­თის პო­ზი­ცია ამ­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ვი­ცი მე, რა­ტო­მაც გახ­და ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლი, რის გა­მოც არ ეძ­ლე­ოდ­ათ ამ­ათ ამ­ის უფ­ლე­ბა. ეს ძა­ლი­ან ცუ­დი იყო, ახ­ლა ძა­ლი­ან გვი­ან არ­ის. ხომ ჯობ­და, რომ ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში რა­იმე სა­ხის კო­მუ­ნი­კა­ცია აღ­გვედ­გი­ნა აგ­რე­სორ­თან, რო­მელ­მაც და­იპყრო შე­ნი ქვე­ყა­ნა და ვი­ღა­ცე­ბის­გან გად­მო­ცე­მით არ გან­ვსაზღვროთ — რას შე­იძ­ლე­ბა ვე­ლო­დე­ბო­დეთ მათ­გან? მოთ­მი­ნე­ბის პო­ლი­ტი­კას იმ­იტ­ომ ვა­მარ­თლებ, რომ გითხა­რით — სი­კე­თი­სა და ბო­რო­ტე­ბის ბრძო­ლა­ში, ასე ცალ­სა­ხად, ჯე­რაც გა­ურ­კვე­ვე­ლია — ვის რა მო­ტი­ვა­ცია აქ­ვს, ამ­იტ­ომ ჯო­ბია და­ვაკ­ვირ­დეთ და გა­დავ­რჩეთ.

სა­ნამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა უშუ­ალ­ოდ არ გა­არ­კვევს და ეს დი­ალ­ოგი არ შედ­გე­ბა, მა­ნამ­დე რა­ტომ ვი­ტე­ხავთ კი­სერს?! და­ვე­ლო­დოთ ამ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას, იმ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა­შიც რა ში­ნა­არ­სი იქ­ნე­ბა ჩა­დე­ბუ­ლი, ჩვე­ნი რე­ალ­ური შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი რა იქ­ნე­ბა — ამ­ას ყვე­ლა­ფერს შევ­ხე­დოთ პრაგ­მა­ტუ­ლად. ორ­პრო­ცენ­ტი­ანი პარ­ტი­ის აზ­რზე რა­ტომ უნ­და იარ­ოს ქვე­ყა­ნამ? — ეგ­ეც ვერ გა­მი­გია. გა­ვი­გეთ, რომ ბევ­რი ტე­ლე­ვი­ზია აქ­ვს და ზე­მოქ­მდე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი, ამ­იტ­ომ უკ­ეთ­ესი იქ­ნე­ბო­და — მე­ტი მხარ­და­ჭე­რით ყო­ფი­ლი­ყო ეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამ კონ­კრე­ტულ სი­ტუ­აცი­აში.


სა­ქარ­თვე­ლოს
სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეს­პუბ­ლი­კა

ეკა გი­გა­ური არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია რა­ტომ არ­ის, ჩვე­ულ­ებ­რი­ვი პარ­ტიაა, თა­ვი­სი და­ფი­ნან­სე­ბით, თა­ვი­სი ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რით და, სა­ერ­თოდ, უკ­ვე მსოფ­ლი­ოში ბევ­რგან გა­მი­გია, რომ 4 ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე რო­დე­საც სა­უბ­რო­ბენ, უკ­ვე, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ­ის ხუ­თი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა — არ­ას­ამ­თავ­რო­ბო­ებს დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლად ეკ­უთ­ვნით ეს ად­გი­ლი, იმ­ხე­ლა ზე­გავ­ლე­ნის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი აქ­ვთ. ჩვენ, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შეგ­ვიძ­ლია შევ­ცვა­ლოთ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პარ­ლა­მენ­ტო რეს­პუბ­ლი­კა ახ­ალი სა­ხელ­წო­დე­ბით და და­ვარ­ქვათ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეს­პუბ­ლი­კა. ზე­გავ­ლე­ნე­ბის მი­ხედ­ვით თუ შევ­ხე­დავთ, სა­ზო­გა­დო­ებ­ის აზ­რის ფორ­მი­რე­ბა­ში ტე­ლე­ვი­ზი­ის წამ­ყვა­ნე­ბი საკ­მა­ოდ დიდ ინ­სტრუ­მენ­ტს ფლო­ბენ ად­ამი­ან­ებ­სა და მათ გო­ნე­ბა­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის მხრივ, მსგავ­სი ზე­გავ­ლე­ნის ბერ­კე­ტი პარ­ლა­მენ­ტის თავ­ჯდო­მა­რეს ან სხვა ას­ეთს თუ აქ­ვს…


უკ­რა­ინ­ის
ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა და წარ­სუ­ლის გახ­სე­ნე­ბა ჩვენ არ დაგ­ვიწყია

უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბა და წარ­სუ­ლის გახ­სე­ნე­ბა ჩვენ არ დაგ­ვიწყია. ეს თე­მა უკ­რა­ინ­ის ელ­ჩის სა­ქარ­თვე­ლო­დან გაწ­ვე­ვამ გა­მო­იწ­ვია. ვფიქ­რობ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ სა­კითხზე სა­უბ­არს არ­ავ­ინ და­იწყებ­და, მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ უკ­რა­ინ­ის მი­სა­მარ­თით წყე­ნა არ­სე­ბობ­და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მი­მართ მა­თი საკ­მა­ოდ უც­ნა­ური და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გა­მო. ვგუ­ლის­ხმობ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძებ­ნი­ლი ად­ამი­ან­ებ­ის უკ­რა­ინ­აში თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე და­ნიშ­ვნის ფაქ­ტებს. იქ არ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მელ­საც სიმ­პა­თი­ები ჰქონ­და ჩვე­ნი ყო­ფი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ. სიმ­პა­თი­ები კი არა, უფ­რო მე­ტიც ჰქონ­და — წა­იყ­ვა­ნა და თა­ვის თა­ნამ­დე­ბო­ბებ­ზე და­ნიშ­ნა. ეს ფაქ­ტია, მე ხომ არ­აფ­ერს ვი­გო­ნებ და ეს თა­ვის­თა­ვად ნიშ­ნავს, რომ უკ­რა­ინ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ამ ქვე­ყა­ნა­ში ურ­ჩევ­ნია, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სა­თა­ვე­ში ეს ად­ამი­ან­ები იყ­ვნენ, რად­გან თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­ად მათ მი­იჩ­ნევს.

არ­ავ­ინ არ აპ­ირ­ებ­და ამ თე­მე­ბის გარ­ჩე­ვას ახ­ლა, თვი­თონ ამ ელ­ჩის გაწ­ვე­ვით და­აყ­ენ­ეს ეგ სა­კითხი. ის, რომ სა­მარ­თლი­ანი, და­დე­ბი­თი ემ­ოცია არ­სე­ბობს მსოფ­ლი­ოში ზე­ლენ­სკის მი­მართ, ეს­ეც უნ­და მი­ვი­ღოთ. თუმ­ცა არც ისაა გა­მო­რიცხუ­ლი — რომ ზე­ლენ­სკის გმი­რად გა­მოცხა­დე­ბით სურს და­სავ­ლეთს იმ­ის კომ­პენ­სი­რე­ბა, რა­საც, რა­ღაც მო­მენ­ტში, ვერ უკ­ეთ­ებ­ენ.

ახ­ლა, რა თქმა უნ­და, ამ ტალ­ღა­ზე მოს­ვლის სურ­ვი­ლი ექ­ნე­ბა „ნა­ცი­ონ­ალ­ურ მოძ­რა­ობ­ას­აც“ და ამ ტალ­ღით ააფ­რი­ალ­ებს ტი­ლოს, რომ შე­იმ­ოს­ოს სა­კუ­თა­რი თა­ვი და მო­გევ­ლი­ნოს, რო­გორც სა­ყო­ველ­თაო სი­კე­თედ და გმი­რო­ბად გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი ტალ­ღის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი. ამ­იტ­ომ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, პრინ­ციპ­ში, სა­ზო­გა­დო­ებ­ის მხარ­და­ჭე­რის გარ­და სა­ერ­თოდ აღ­არ აქ­ვს აღ­არ­ავ­ის იმ­ედი.


არ
გა­მოვ­რიცხავ, რომ რა­ღაც მო­მენ­ტში პლე­ბის­ცი­ტის თუ, შე­იძ­ლე­ბა,
რე­ფე­რენ­დუ­მის ჩა­ტა­რე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­შე დავ­დგეთ

ჩვენ ახ­ლა აგ­რე­სი­ული უმ­ცი­რე­სო­ბა გვყავს და შე­და­რე­ბით მდუ­მა­რე უმ­რავ­ლე­სო­ბა. ხან­და­ხან ისე ხდე­ბა ხოლ­მე, რომ აგ­რე­სი­ული უმ­ცი­რე­სო­ბა იღ­ებს ხელ­ში ინ­იცი­ატ­ივ­ას იმ ფონ­ზე, რო­ცა ახ­ლა შენ გძი­ნავს და სახ­ლი­დან არ გა­მო­დი­ხარ. მა­შინ მე­რე ნუ­ღარ გექ­ნე­ბა პრე­ტენ­ზია. ჩვენ ახ­ლა გვყავს აგ­რე­სი­ული უმ­ცი­რე­სო­ბა, რომ­ლის აზ­რსაც, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის უმ­რავ­ლე­სო­ბა არ იზი­არ­ებს.
„გორ­ბის” კვლე­ვა რამ­დე­ნად იყო საკ­მა­რი­სი, არ ვი­ცი, მაგ­რამ, საქ­მე რა­შია? ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ დღე­ვან­დელ კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში უნ­და იც­ოდ­ეს — მას აქ­ვს თუ არა ლე­გი­ტი­მა­ცია სა­ზო­გა­დო­ებ­ის უმ­რავ­ლე­სო­ბის მხარ­და­ჭე­რის სა­ხით. ხალ­ხის შეკ­რე­ბა თუ მოხ­დე­ბა, მკა­ფი­ოდ უნ­და ით­ქვას, რომ ეს არ არ­ის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ზო­გა­დად შე­ფა­სე­ბის შეკ­რე­ბა, არ­ავ­ით­არ შემ­თხვე­ვა­ში! მა­გა­თი შე­ფა­სე­ბის დრო მო­ვა 2024 წელს, ღმერ­თმა მა­ქამ­დე მშვი­დო­ბით მიგ­ვიყ­ვა­ნოს, ეგ ამ­ბა­ვიც მოხ­დე­ბა.

არ გა­მოვ­რიცხავ, რომ რა­ღაც მო­მენ­ტში პლე­ბის­ცი­ტის თუ, შე­იძ­ლე­ბა, რე­ფე­რენ­დუ­მის ჩა­ტა­რე­ბის აუც­ილ­ებ­ლო­ბის წი­ნა­შე დავ­დგეთ. ის­ეთი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბე­ბი არ­ის მი­სა­ღე­ბი, რომ ჩვენ უნ­და ვი­ცო­დეთ სა­ზო­გა­დო­ებ­ის უმ­რავ­ლე­სო­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში ეს ტალ­ღა, რო­მე­ლიც აგ­ორ­ებ­ულია, წა­ლე­კავს ამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას. ჩე­მი აზ­რით, ამ­ის ღირ­სი ნამ­დვი­ლად არ არი­ან.