ხალ­ხი ქუ­ჩა­ში მხო­ლოდ გულ­წრფელ პრო­ტეს­ტს რომ გა­მოჰ­ყავს, ამ­აში სა­ზო­გა­დო­ება რამ­დენ­ჯერ­მე უკ­ვე დარ­წმუნ­და. უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხი­სად­მი მხურ­ვა­ლე სო­ლი­და­რო­ბამ მე­ხუ­თე დღეა გააერთიანა სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კუ­რი თუ აპ­ოლ­იტ­იკ­ური გე­მოვ­ნე­ბის ად­ამი­ან­ები. მე­ხუ­თე დღეა რუს­თა­ველ­ზე არა პო­ლი­ტი­კოს­თა შე­ძა­ხი­ლე­ბის, არ­ამ­ედ ერ­თა­დერ­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის — თა­ვი­სუფ­ლე­ბის ნე­ბის გა­სა­ზი­არ­ებ­ლად დგას ძა­ლი­ან ბევ­რი ად­ამი­ანი, რო­მე­ლიც, ბო­ლო დროს, ვერ­ცერთ პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლას ვერ გა­მოჰ­ყავს ქუ­ჩა­ში. ყვი­რი­ლი­თა და მუ­ქა­რით გახ­მი­ან­ებ­ული გუ­შინ­დე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ულ­ტი­მა­ტუ­მე­ბის ფონ­ზე დღეს თავ­ყრი­ლო­ბამ ის­ევ მცი­რე­რიცხო­ვა­ნი მი­ტინ­გის ელ­ფე­რი მი­იღო და, რო­გორც ჩანს, ეს არც არ­ავ­ის გაჰ­კვირ­ვე­ბია…

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რას ფიქ­რობს რა­დი­კა­ლუ­რი ოპ­ოზ­იცი­ის ულ­ტი­მა­ტუ­მებ­ზე მწე­რა­ლი, პარ­ლა­მენ­ტა­რი როს­ტომ ჩხე­იძე, რო­მე­ლიც „გა­ერ­თი­ან­ებ­ული ოპ­ოზ­იცი­ის“ წევ­რად თვლის თავს.

ბა­ტო­ნო როს­ტომ, რო­ცა მსოფ­ლიო უკ­რა­ინ­აში უს­ას­ტი­კეს ძა­ლა­დო­ბას ად­ევ­ნებს თვალს და ას­ეთ დროს არც სა­ქარ­თვე­ლოა და­ცუ­ლი რუ­სე­თის მო­რი­გი აგ­რე­სი­ის­გან, რამ­დე­ნად სწო­რად მი­გაჩ­ნი­ათ ქვეყ­ნის პრე­მი­ერ­ის გა­დად­გო­მის მოთხოვ­ნის წა­მო­ყე­ნე­ბა?

— ეს არ­ის სა­ხალ­ხო მოძ­რა­ობა და სა­ზო­გა­დო­ებ­ის დაკ­ვე­თა! ეს არ არ­ის ერ­თი რო­მე­ლი­მე ჯგუ­ფის ან პარ­ტი­ის მოთხოვ­ნა, ამ­იტ­ომ აუც­ილ­ებ­ლად გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ამ მოთხოვ­ნის შეს­რუ­ლე­ბა, რა­თა არ გამ­წვავ­დეს ვი­თა­რე­ბა. ეს მღელ­ვა­რე­ბა არ ჩაცხრე­ბა, თუ ეს შე­დე­გი არ დად­გა. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი დაკ­ვე­თა და უნ­და გა­დად­გეს პრე­მი­ერ მი­ნის­ტრი.

არ­ჩევ­ნე­ბი ახ­ალი დამ­თავ­რე­ბუ­ლია, სა­გან­გე­ბოდ არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა არ­ცერ­თი სო­ცი­ოლ­ოგი­ური კვლე­ვა და სა­ინ­ტე­რე­სოარის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­იჩ­ნევთ, რომ ეს მოთხოვ­ნე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის დაკ­ვე­თაა?

— პრე­მი­ერ­ის გა­დად­გო­მას სა­ზო­გა­დო­ება რომ ითხოვს, ეს ნათ­ლად ჩანს. ეს პრო­ცე­სი ოპ­ოზ­იცი­ის მი­ერ არაა დაწყე­ბუ­ლი. ძა­ლი­ან ბევ­რი ხალ­ხია გა­რეთ გა­მო­სუ­ლი და მათ შო­რი­საა ბევ­რი ის ად­ამი­ანი, რო­მე­ლიც „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მხარ­დამ­ჭე­რია და შე­იძ­ლე­ბა ახ­ალ არ­ჩევ­ნებ­ში კვლავ მათ და­უჭ­ირ­ონ მხა­რი. ასე რომ, სწო­რედ ეს მაძ­ლევს ამ დას­კვნის გა­მო­ტა­ნის სა­შუ­ალ­ებ­ას. მარ­თა­ლია, სა­გან­გე­ბოდ სო­ცი­ოლ­ოგი­ური გა­მო­კითხვა არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა და კარ­გი იქ­ნე­ბო­და ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო, მაგ­რამ ჩვენ გვაქ­ვს ჩვე­ნი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა ამ ად­ამი­ან­ებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით და გარ­წმუ­ნებთ, ეს არ­ის სა­ერ­თო გან­წყო­ბი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც სხვაგ­ვა­რად არ ჩაცხრე­ბა. ეს არ­ის რე­ალ­ობა. თუ 20 ივ­ნი­სის გა­მე­ორ­ება არ გვინ­და, რაც არც სა­ზო­გა­დო­ებ­ას უნ­და და, ალ­ბათ, არც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, პრე­მი­ერი უნ­და გა­დად­გეს, რად­გან არ­ავ­ის შე­უძ­ლია სა­ხალ­ხო მღელ­ვა­რე­ბა­ზე მო­ახ­დი­ნოს ის­ეთი ზე­გავ­ლე­ნა, რომ პრო­ცე­სე­ბი შე­იყ­ვა­ნოს სხვა კა­ლა­პოტ­ში.

გა­მო­რიცხავთ, რომ არე­ულ­ობ­ის ფონ­ზე რუ­სე­თის აგ­რე­სია უფ­რო რე­ალ­ური შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს?

— რუ­სე­თის­თვის სუ­ლერ­თია — აქ ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი თუ სხვა. ეს არ გა­დაწყვეტს რუ­სე­თის ზრახ­ვებს არც უკ­რა­ინ­ის და არც სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ. მარ­თა­ლია და­ბე­ჯი­თე­ბით თქმა ძნე­ლია, მაგ­რამ, რო­გორც გითხა­რით, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ას­ეთი გან­წყო­ბი­ლე­ბა მაქ­ვს.

გახ­სოვთ ალ­ბათ, 2008 წლის ომ­ის დროს, მა­შინ­დელ­მა ოპ­ოზ­იცი­ამ უარი თქვა პო­ლი­ტი­კურ ამ­ბი­ცი­ებ­ზე და სრუ­ლად მი­ან­დო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ომ­ის დროს მი­სა­ღე­ბი ყვე­ლა გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა. დღეს რა­ტომ არ იქ­ცე­ვა ოპ­ოზ­იცია ასე?

— ოპ­ოზ­იცია არ არ­ის ამ პრო­ცე­სე­ბის წარ­მმარ­თვე­ლი. ამ პრო­ცე­სებს მარ­თავს სა­ზო­გა­დო­ებ­ის გან­წყო­ბი­ლე­ბა — ეს არ­ის ფაქ­ტი.

ბა­ტო­ნო როს­ტომ, თქვენ მწე­რა­ლი ბრძან­დე­ბით და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ში­ნა­გა­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის, ში­ნა­გა­ნი გან­ცდე­ბი­სა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის ად­ამი­ან­ად გიც­ნობთ სა­ზო­გა­დო­ება. ამ­იტ­ომ თქვენ­გან უფ­რო მე­ტად მო­ელი­ან ქვეყ­ნის­თვის სა­სი­კე­თო რე­აქ­ცი­ებს

— მე რომ ვი­ყო ამ პრო­ცე­სე­ბის წარ­მმარ­თვე­ლი, შე­იძ­ლე­ბა რა­მე მეთ­ქვა, მაგ­რამ მე რა­საც ვუ­ყუ­რებ ჩე­მი თვა­ლით, რა­ზეც ვე­სა­უბ­რე­ბი ად­ამი­ან­ებს, ეს სუ­რა­თი იხ­ატ­ება. ფაქ­ტია, რომ არ ცხრე­ბა მღელ­ვა­რე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ებ­ის დაკ­ვე­თა ცვლი­ლე­ბაა და და­ნარ­ჩე­ნი — რო­გორ მოხ­დე­ბა და რა­ნა­ირ­ად, ეს უკ­ვე „ოც­ნე­ბის“ გა­და­საწყვე­ტია. მე მომ­წონს თუ არ მომ­წონს დღე­ვან­დე­ლი ოპ­ოზ­იცი­ური ერ­თო­ბის მოთხოვ­ნე­ბი, ეს ცალ­კე თე­მაა. იმ­ედი მაქ­ვს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ჩაცხრე­ბა, თუმ­ცა ჯერ კი­დევ ყვე­ლა­ფე­რი წინ არ­ის.