რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის თა­ნა­შემ­წემ ვლა­დი­მერ მე­დინ­სკიმ, რო­მე­ლიც კი­ევ­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში რუ­სე­თის დე­ლე­გა­ცი­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს, ად­გი­ლობ­რივ მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცია უკ­რა­ინ­ის ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ას არ ეწ­ინ­აღ­მდე­გე­ბა.

მე­დინ­სკიმ ას­ევე აღ­ნიშ­ნა, რომ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის ფარ­გლებ­ში უკ­რა­ინ­ის მი­ერ მოთხოვ­ნი­ლი უს­აფ­რთხო­ებ­ის გა­რან­ტი­ები არ ვრცელ­დე­ბა ყი­რიმ­სა და სე­ვას­ტო­პოლ­ზე. რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის მრჩე­ველ­მა ას­ევე აღ­ნიშ­ნა, რომ უკ­რა­ინა უარს ამ­ბობს ამ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ის სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბის მეშ­ვე­ობ­ით დაბ­რუ­ნე­ბა­ზე და თან­ხმდე­ბა, რომ ეს მხო­ლოდ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გზით შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს.

„რა თქმა უნ­და, ეს არ­ანა­ირ­ად არ ემ­თხვე­ვა ჩვენს პო­ზი­ცი­ას, თუმ­ცა უკ­რა­ინ­ამ სა­კუ­თა­რი მიდ­გო­მა ჩა­მო­აყ­ალ­იბა“, — გა­ნაცხა­და მე­დინ­სკიმ.