გვე­სა­უბ­რე­ბა კონ­ფლიქ­ტო­ლო­გი, ექ­სპერ­ტი ვა­ლე­რი ჩე­ჩე­ლაშ­ვი­ლი

 

„ახ­ლა არ­ის სა­უბ­არი იმ­აზე, ამ ომ­ის შე­დე­გად, რო­მე­ლიც გა­აჩ­აღა რუ­სეთ­მა სუ­ვე­რე­ნუ­ლი ქვეყ­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ, რა სა­ერ­თა­შო­რი­სო უს­აფ­რთხო­ებ­ის სის­ტე­მა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა. აქ შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს ოპ­ტი­მის­ტუ­რი სცე­ნა­რი — გა­ერ­თი­ან­ებ­ული სამ­ყა­რო რუ­სეთს და­ამ­არ­ცხებს და, შე­სა­ბა­მი­სად, ეს გა­მო­იწ­ვევს სე­რი­ოზ­ულ ტექ­ტო­ნი­კურ ძვრებს სა­კუთ­რივ რუ­სულ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში და მე­ორე — ჩვე­ნი გა­წევ­რი­ან­ება ნა­ტო­სა და ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­ცი­ლე­ბით რე­ალ­ის­ტუ­რი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს. თუ ეს პრო­ცე­სე­ბი წა­ვი­და უკ­იდ­ურ­ეს­ად ნე­გა­ტი­ური სცე­ნა­რით და და­სავ­ლეთ­მა ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ელა რუ­სე­თის შე­კა­ვე­ბა, მა­შინ ეს სე­რი­ოზ­ულ­ად შე­აფ­ერ­ხებს, თუ სა­ერ­თოდ კითხვის ნიშ­ნის ქვე­შაც არ და­აყ­ენ­ებს, ჩვენს მი­ღე­ბას ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სივ­რცე­ში“, — აღ­ნიშ­ნავს ექ­სპერ­ტი ვა­ლე­რი ჩე­ჩე­ლაშ­ვი­ლი და პა­სუხს გვცემს კითხვა­ზე: — რუ­სე­თის უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რა რამ­დე­ნად არ­ის მი­მარ­თუ­ლი იმ­ის­კენ, რომ უკ­რა­ინ­ის მა­გა­ლით­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს უარი ათ­ქმე­ვი­ნონ ნა­ტო-ში გა­წევ­რი­ან­ებ­აზე?

თუ რო­გო­რი უნ­და იყ­ოს სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ზი­ცია შექ­მნილ ვი­თა­რე­ბა­ში — უნ­და შეგ­ვე­შინ­დეს თუ მე­ტი სი­მა­მა­ცე და თავ­გან­წირ­ვა უნ­და გა­მო­ვი­ჩი­ნოთ, ვა­ლე­რი ჩე­ჩე­ლაშ­ვი­ლი გვპა­სუ­ხობს: „აქ არ­ის სა­უბ­არი ფა­სე­ულ­ობ­ებ­სა და პრინ­ცი­პებ­ზე. ჩვენ თუ თან­მიმ­დევ­რუ­ლად ჩვენს პო­ლი­ტი­კას ვა­ყა­ლი­ბებთ ფა­სე­ულ­ობ­ებ­ის სა­ფუძ­ველ­ზე, რო­მელ­ზეც ჩვენ 30 წე­ლი­წა­დია ვსა­უბ­რობთ, მა­შინ ჩვენ ყო­ველ­გვა­რი ყოყ­მა­ნის გა­რე­შე უნ­და დავ­დგეთ უკ­რა­ინ­ის მხა­რეს, რად­გან ეს არ არ­ის მხო­ლოდ უკ­რა­ინ­ის ხმა, ეს არ­ის მთლი­ან­ად თა­ვი­სუ­ფა­ლი სამ­ყა­რო და მი­სი ინ­ტე­რე­სე­ბი. ამ­ის თა­ობ­აზე პირ­და­პირ გა­ნაცხა­და პრე­ზი­დენ­ტმა ბა­იდ­ენ­მა. თუ ჩვენ ეს არ­ჩე­ვა­ნი არ გვი­ღირს გარ­კვე­ულ მსხვერ­პლად, მა­შინ, კი ბა­ტო­ნო, შეგ­ვიძ­ლია სხვა გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბაც მი­ვი­ღოთ… მაგ­რამ მე ვთვლი, რომ ამ 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ული ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ძვრე­ბი ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ებ­აში და ჩვე­ნი მის­წრა­ფე­ბე­ბი არ­ის ღირ­სი იმ­ისა, რომ ჩვენ ბო­ლომ­დე მი­ვიყ­ვა­ნოთ ჩვე­ნი მიზ­ნე­ბი. ჩვენ ბო­ლომ­დე უნ­და ვიბ­რძო­ლოთ, რა­თა გავ­ხდეთ ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კუ­რი სივ­რცის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი და, შე­სა­ბა­მი­სად, თა­ვი­სუ­ფა­ლი სამ­ყა­როს წევ­რი“, — გა­ნაცხა­და ვა­ლე­რი ჩე­ჩე­ლაშ­ვილ­მა.

მო­ამ­ზა­და ნი­ნი თურ­მა­ნი­ძემ