ად­ამი­ან­ის უფ­ლე­ბა­თა ევ­რო­პულ­მა სა­სა­მარ­თლომ გან­სა­ხილ­ველ საქ­მე­თა სი­იდ­ან ამ­ორ­იცხა მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვი­ლის სა­ჩი­ვა­რი პე­ნი­ტენ­ცი­ურ სის­ტე­მა­ში მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბი­სა და მოპყრო­ბის სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

ევ­რო­პუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს შე­ფა­სე­ბით, ამ საქ­მეს­თან მი­მარ­თე­ბით არ არ­სე­ბობს ად­ამი­ან­ის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის თვალ­საზ­რი­სით რა­იმე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გა­რე­მო­ება, რო­მე­ლიც მო­ითხოვს წი­ნამ­დე­ბა­რე სა­ჩივ­რის გან­ხილ­ვას.

ევ­რო­პუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბით, კი­დევ ერ­თხელ და­დას­ტურ­და, რომ პე­ნი­ტენ­ცი­ურ სის­ტე­მა­ში სტრას­ბურ­გის სა­სა­მარ­თლოს სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, სრუ­ლად და­ცუ­ლია მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვი­ლის უფ­ლე­ბე­ბი და ინ­ტე­რე­სე­ბი.

მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვი­ლი ევ­რო­პუ­ლი სა­სა­მარ­თლოს წი­ნა­შე და­ვობ­და, რომ პე­ნი­ტენ­ცი­ურ სის­ტე­მა­ში მის წი­ნა­აღ­მდეგ ხორ­ცი­ელ­დე­ბო­და არ­ას­ათ­ან­ადო მოპყრო­ბა და არ­ას­ათ­ან­ადო მკურ­ნა­ლო­ბა.