10 აპ­რილს მწე­რალ­თა და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წე­თა მა­ხა­თას პან­თე­ონ­ში დაკ­რძა­ლეს რე­ჟი­სო­რი ან­ზორ დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც არა მხო­ლოდ ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რის ის­ტო­რი­ას შე­მორ­ჩე­ბა სამ­შობ­ლო­სა და თე­ატ­რის სიყ­ვა­რუ­ლის­თვის თავ­და­დე­ბულ ად­ამი­ან­ად. მი­სი პრო­ფე­სი­ული აღი­არ­ება ასე გა­მო­იყ­ურ­ება: ხე­ლოვ­ნე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი მოღ­ვა­წე, სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო პრე­მი­ის ლა­ურე­ატი, სან­დრო ახ­მე­ტე­ლის სა­ხე­ლო­ბის პრე­მი­ის ლა­ურე­ატი და ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის მედ­ლის მფლო­ბე­ლი. ერ­თი შე­ხედ­ვით, ვერ ვიტყვით, რომ ღვაწ­ლი არ და­უფ­ას­და, მაგ­რამ გზა, რო­მე­ლიც შე­მოქ­მედ­მა თე­ატ­რა­ლუ­რი უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის კედ­ლე­ბი­დან სამ­შობ­ლოს მოწყვე­ტილ მი­წა­ზე იმ­ედ­ად აღ­მარ­თუ­ლი თე­ატ­რის კედ­ლე­ბამ­დე გაიარა, ზედ­მე­ტად რთუ­ლი და სა­ხი­ფა­თო აღ­მოჩ­ნდა. რომ არა ერ­თგუ­ლი და მა­სა­ვით თავ­გან­წი­რუ­ლი ად­ამი­ან­ებ­ის თა­ნად­გო­მა, ქვეყ­ნის­თვის სა­სი­ცოცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იდეა და­ბა­დე­ბის­თა­ნა­ვე, 1974 წელს, იდე­ად­ვე დარ­ჩე­ბო­და სა­ქარ­თვე­ლოს საბ­ჭო­თა სო­ცი­ალ­ის­ტუ­რი რეს­პუბ­ლი­კის დე­და­ქა­ლა­ქის ერ­თი ნაც­რის­ფე­რი შე­ნო­ბის ერთ პა­ტა­რა ოთ­ახ­ში.

ან­ზორ დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი­სა და ალ­იბ­ეგ­ლოს ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რის ამ­ბავს ამ­ავე თე­ატ­რის ერთერ­თი დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­წი­ლის გამ­გე გუ­ლი­კო მა­მუ­ლაშ­ვი­ლი გვიყ­ვე­ბა.


სა­ინ­გი­ლო­ში
თე­ატ­რის და­არ­სე­ბის იდეა

„აღ­მო­სავ­ლეთ­მცოდ­ნე ვარ, ირ­ან­ის­ტი. ბა­ტო­ნი დო­დო ალ­ექ­სი­ძე (სა­ქარ­თვე­ლოს თე­ატ­რა­ლუ­რი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის პრე­ზი­დი­უმ­ის თავ­მჯდო­მა­რე 1974-1984 წლებ­ში) ირ­ან­ის­ტი­კის კა­თედ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის­გან გა­ვი­ცა­ნი და 1974 წელს კომ­კავ­ში­რის მდივ­ნად წა­მიყ­ვა­ნა თე­ატ­რა­ლურ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში. იმ პე­რი­ოდ­ში სა­ინ­გი­ლო­დან ერ­თი პატ­რი­ოტი კა­ცი ჩა­მო­ვი­და, რო­მელ­მაც ბა­ტონ დო­დოს შეს­თა­ვა­ზა სტუ­დენ­ტებს და­ედ­გათ სპექ­ტაკ­ლი სა­ინ­გი­ლო­ში. ამ წი­ნა­და­დე­ბით აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბულ­მა მე­სა­მე კურ­სის სტუ­დენ­ტებ­მა — მა­ნა­ნა კვირ­კვე­ლი­ამ და მზია მჭედ­ლიშ­ვილ­მა სა­კურ­სო სპექ­ტაკ­ლი დად­გეს სა­ინ­გი­ლო­ში. ამ­ავე პე­რი­ოდ­ში სტუ­დენ­ტი იყო ან­ზორ დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი, რო­მელ­საც იმ დრო­ის­ათ­ვის სრუ­ლი­ად მო­ულ­ოდ­ნე­ლი, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სო სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდა. მას სა­ინ­გი­ლო­ში ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რის და­არ­სე­ბა მო­უნ­და და ამ გზა­ზე პირ­ველ ნა­ბი­ჯად სა­კუ­თა­რი სა­დიპ­ლო­მო ნა­მუ­შე­ვა­რი აქ­ცია.

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ის­ტო­რი­ული სა­ქარ­თვე­ლო — კა­ხი, ზა­ქა­თა­ლა და ბე­ლა­ქა­ნი იმ დროს საკ­მა­ოდ რთულ რე­ალ­ობ­აში ცხოვ­რობ­და. გარ­და იმ­ისა, რომ იქ ქარ­თვე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბის პი­რო­ბე­ბი იყო არ­ას­ახ­არ­ბი­ელო, და­ან­გრი­ეს ქარ­თუ­ლი ეკ­ლე­სია-მო­ნას­ტრე­ბი, მო­იშ­ალა წირ­ვა-ლოც­ვა, ად­ამი­ან­ები სა­უბ­რობ­დნენ ინ­გი­ლო­ურ დი­ალ­ექ­ტზე, რომ­ლის გა­გე­ბაც კი ჭირ­და უწ­ვრთნე­ლი ყუ­რის­თვის. ზა­ქა­თა­ლა­სა და ბე­ლა­ქან­ში ქრის­ტი­ან­ები თით­ქმის აღ­არ იყ­ვნენ. კა­ხი და, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სო­ფე­ლი ალ­იბ­ეგ­ლო ყვე­ლა­ზე ქრის­ტი­ან­ული რე­გი­ონი იყო.

წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ამ ვი­თა­რე­ბა­ში, თბი­ლის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი და გაზ­რდი­ლი სრუ­ლი­ად ახ­ალ­გაზ­რდა ბი­ჭი მო­ვი­და ჩემ­თან და სა­ინ­გი­ლო­ში თე­ატ­რის და­არ­სე­ბის იდეა გა­მი­ზი­არა. ეს უკ­ვე გმი­რო­ბა იყო. ეს იყო სამ­შობ­ლო­სათ­ვის თავ­გა­და­დე­ბა, ლა­მის, გოლ­გო­თის გზა. ცხა­დია, ამ წი­ნა­და­დე­ბის სის­რუ­ლე­ში მოყ­ვა­ნა ურ­თუ­ლე­სი იქ­ნე­ბო­და. მაგ­რამ ჩავ­თვა­ლეთ, რომ, თუ­კი რა­იმე თე­ორი­ული შან­სი მა­ინც არ­სე­ბობ­და, აუც­ილ­ებ­ლად გაგ­ვი­მარ­თლებ­და, რად­გან იმ პე­რი­ოდ­ში ედუ­არდ შე­ვარ­დნა­ძე და ჰე­იდ­არ ალი­ევი მე­გობ­რობ­დნენ. თუ შე­ვარ­დნა­ძე მო­ინ­დო­მებ­და, საქ­მეც გა­კეთ­დე­ბო­და. ამ წი­ნა­და­დე­ბამ დო­დო ალ­ექ­სი­ძეც გა­ახ­არა და ამ­ბა­ვი გა­უზი­არა ცენ­ტრა­ლუ­რი კო­მი­ტე­ტის მდი­ვანს იდე­ოლ­ოგი­ის სა­კითხებ­ში გუ­რამ ენ­უქ­იძ­ეს. იდეა მა­საც მო­ეწ­ონა. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში ბა­ტო­ნი დო­დო და­იბ­არა და შე­ვარ­დნა­ძის ნათ­ქვა­მი გა­დას­ცა — „რა­ტო­მაც არა, მაგ­რამ ამ­ას ალი­ევ­ის გა­რე­შე ვერ გა­დავ­წყვეტ“-ო. საქ­მე იმ­ით დას­რულ­და, რომ 1981 წელს კა­ხის რაიონის სო­ფელ ალ­იბ­ეგ­ლო­ში დრა­მა­ტუ­ლი და­სი და­ფუძ­ნდა. ეს იყო და­სი, რო­მე­ლიც სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ებს აერ­თი­ან­ებ­და. ცხა­დია, ამ საქ­მეს ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბო­და. აზ­ერ­ბა­იჯ­ან­ულ­მა მხა­რემ და­სი არ და­აფ­ინ­ან­სა. ის­ევ დო­დო ალ­ექ­სი­ძეს უნ­და ვუ­მად­ლო­დეთ, რომ აკ­აკი ხო­რა­ვას სა­ხე­ლო­ბის მსა­ხი­ობ­ის სახ­ლში რე­ჟი­სო­რის შტა­ტი და­უშ­ვეს. ან­ზორ დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი ხელ­ფასს თბი­ლის­ში იღ­ებ­და და სა­ინ­გი­ლო­ში საყ­ვა­რელ საქ­მეს აკ­ეთ­ებ­და. იქ­ვე და­ოჯ­ახ­და და 5 შვი­ლი შე­ეძ­ინა. სხვა­თა­შო­რის, რომ არა მა­ნა­ნა დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი, ან­ზორს ნამ­დვი­ლად გა­უჭ­ირ­დე­ბო­და. მა­ნა­ნა მუ­დამ მხარ­ში ედ­გა ან­ზორ­საც და თე­ატ­რსაც.

გა­ვა წლე­ბი და ალ­იბ­ეგ­ლოს თე­ატ­რს ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხე­ლი და სა­ხალ­ხო თე­ატ­რის სტა­ტუ­სი მი­ენ­იჭ­ება და თე­ატ­რის ეზ­ოში ილი­ას ბი­უს­ტი და­იდ­გმე­ბა. წლე­ბის შემ­დეგ თე­ატ­რს სა­ქარ­თვე­ლო და­აფ­ინ­ან­სებს და მეც ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­წი­ლის გამ­გედ დამ­ნიშ­ნა­ვენ“.


თე­ატ­რი
, ბავ­შვე­ბი და უშ­იშ­რო­ებ­ისგა­შიფ­რუ­ლითა­ნამ­შრო­მე­ლი

„ე.წ. 90-იან წლებ­ში, ახ­ალ­ცი­ხე­ში, ცნო­ბი­ლი რე­ჟი­სო­რი ნა­ნა დე­მეტ­რაშ­ვი­ლი ყო­ველ­წლი­ურ­ად ატ­არ­ებ­და ფეს­ტი­ვალს — „თე­ატ­რი და ბავ­შვე­ბი“. მა­შინ საზღვრე­ბი გახ­სნი­ლი იყო და მი­მოს­ვლა არ ჭირ­და. ან­ზორ­მა ბავ­შვე­ბი ჩა­მო­იყ­ვა­ნა სა­ინ­გი­ლო­დან, მე თბი­ლი­სი­დან ჩა­ვე­დი და ის­ეთი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა დავ­ტო­ვეთ, ფეს­ტი­ვა­ლის დი­რექ­ტო­რი მწერ­და: — „თე­ატ­რი და ბავ­შვე­ბი“ ინ­გი­ლო ბავ­შვე­ბის გა­რე­შე აღ­არ ჩა­ვა­ტა­რო­თო. და­სი თბი­ლის­ში კი ხში­რად ჩა­მოგ­ვყავ­და, მაგ­რამ ახ­ლა ერ­თი ამ­ბა­ვი მინ­და მო­გიყ­ვეთ.

გა­ვი­გე, რომ ტან­ძი­აში 3-5 ბავ­შვის­თვის სკო­ლა იხ­სნე­ბო­და. მა­ნამ­დე ტან­ძი­აში სკო­ლა არ იყო. მე და ან­ზორ­მა გა­დავ­წყვი­ტეთ ინ­გი­ლო ბავ­შვე­ბი ად­გილ­ზე ჩაგ­ვეყ­ვა­ნა, რომ მე­ტი ენ­ახ­ათ და მე­ტად შეყ­ვა­რე­ბო­დათ სამ­შობ­ლო. დი­ლით მსა­ხი­ობ­ის სახ­ლთან ჩავ­სხე­დით ავ­ტო­ბუს­ში. ვი­ღაც ახ­ალ­გაზ­რდა ბი­ჭი ამ­ოვ­იდა და გვთხო­ვა ტან­ძი­ამ­დე გა­მოგ­ყვე­ბი­თო. წა­ვიყ­ვა­ნეთ. მთე­ლი გზა ხმა არ ამო­უღია. სპექ­ტაკ­ლზეც დაგ­ვეს­წრო. მე­ორე დღეს ის­ევ მო­ვი­და ჩვენ­თან და უკ­ან გა­მო­ყო­ლა ითხო­ვა. გზად სა­დი­ლად შევ­ჩერ­დით. მო­ვი­და ეს ბი­ჭი და 50 მა­ნე­თი მო­მა­წო­და — ბავ­შვებს მე გა­ვუ­მას­პინ­ძლდე­ბიო. ვიუარე. მან კი მო­მი­გო: — მე ის­ეთ საქ­მი­ან­ობ­ას ვე­წე­ვი, ად­ამი­ან­ური გუ­ლახ­დი­ლო­ბის უფ­ლე­ბა არ მაქ­ვს, მაგ­რამ უნ­და გითხრათ, რომ უშ­იშ­რო­ებ­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი ვა­რო. თურ­მე ჩვენ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა ჰქო­ნია და­ვა­ლე­ბუ­ლი. მას კი ისე შე­უყ­ვარ­და ეს ბავ­შვე­ბი და ისე მო­იხ­იბ­ლა ჩვე­ნი პატ­რი­ოტ­ული გან­წყო­ბი­ლე­ბე­ბით, რომ გვითხრა, თქვენ­გან ან­ტი­სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რივს ნე­ტავ რას ელ­ოდ­ნე­ნო?! მის­გან­ვე გა­ვი­გეთ, რომ უშ­იშ­რო­ებ­ის თა­ნამ­შრო­მე­ლი ყო­ველ­თვის დაგ­ვყვე­ბო­და. იმ დღის შემ­დეგ კი თა­ვად იტ­ვირ­თა ეს ფუნ­ქცია ჩვენ­თან მი­მარ­თე­ბით.


პა­ტიმ­რო­ბა
და 47 წლის ას­აკ­ში დან­გრე­ული ჯან­მრთე­ლო­ბა

„ან­ზორ დო­ლენ­ჯაშ­ვი­ლი იმ­დე­ნად პა­ტა­რა იყო, რომ ნამ­დვი­ლად გა­უჭ­ირ­დე­ბო­და ყვე­ლა საფ­რთხის გათ­ვლა, რაც სა­ინ­გი­ლო­ში გა­დას­ვლას შე­იძ­ლე­ბო­და მოჰ­ყო­ლო­და, მაგ­რამ სირ­თუ­ლე­ებ­ის­თვის მზად იყო. ან­ზო­რის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა არც მარ­ტო თე­ატ­რის სიყ­ვა­რუ­ლი იყო და არც მარ­ტო სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა თე­ატ­რის გახ­სნა გინ­დო­დეს, მაგ­რამ გა­ბე­დუ­ლე­ბა გაკ­ლდეს; შე­იძ­ლე­ბა იყო გა­ბე­დუ­ლი, მაგ­რამ თავ­და­დე­ბა და თავ­გან­წირ­ვა უნ­და შე­გეძ­ლოს. ის გა­ბე­დუ­ლიც იყო და თავ­გან­წი­რუ­ლიც. ან­ზორ­მა მარ­თლაც შიშ­ვე­ლი ხე­ლე­ბით აკ­ეთა დი­დი საქ­მე. მან 20 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 40-მდე სპექ­ტაკ­ლის დად­გმა შეძ­ლო.

რო­დე­საც სპექ­ტა­ლის დღე დგე­ბო­და, ეს მთე­ლი სოფ­ლის ზე­იმი, დღე­სას­წა­ული იყო. ად­ამი­ან­ები ყვე­ლა საქ­მეს გა­და­დებ­დნენ და გა­მოპ­რან­ჭუ­ლე­ბი მო­ვი­დოდ­ნენ. გა­და­ჭე­დი­ლი იყო თე­ატ­რი. ნემ­სი არ ჩა­ვარ­დე­ბო­და. ეს სპექ­ტაკ­ლე­ბი ის­ეთი ემ­ოცი­ური იყო, რომ იქ სოფ­ლის მო­სახ­ლე­ობა ქვი­თი­ნებ­და და თბი­ლის­ში — ქარ­თუ­ლი ინ­ტე­ლი­გენ­ცია. თა­ვა­დაც თა­მა­შობ­და სპექ­ტაკ­ლებ­ში. შე­სა­ნიშ­ნა­ვად მღე­რო­და. ერთ-ერთ სპექ­ტაკ­ლში სუ­ლის­შემ­ძვრე­ლად მღე­რის: — „სა­ინ­გი­ლო, უფ­ლის ცი­ხევ, ძნე­ლად გა­სავ­ლე­ლო გზაო…“ მარ­თლაც, ძნე­ლი გა­სავ­ლე­ლი გა­მოდ­გა ან­ზო­რის­თვის გზა, რო­მე­ლიც სი­ცოცხლის ფა­სად და­უჯ­და.

ას­ეთი დღეც დად­გა. სა­ხელ­წი­ფო უშ­იშ­რო­ებ­ის სამ­სა­ხუ­რის ცი­ლის­წა­მე­ბის ნი­ად­აგ­ზე ორი კვი­რით და­აპ­ატ­იმ­რეს. შე­ვა­ზან­ზა­რე მთე­ლი თბი­ლი­სი. თუ­კი ვინ­მე ცნო­ბი­ლი ად­ამი­ანი იყო, ყვე­ლას შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა შე­ვაგ­რო­ვე და ორ კვი­რა­ში გა­მო­ვიყ­ვა­ნეთ, მაგ­რამ ცი­ხემ ჯან­მრთე­ლო­ბა და­უნ­გრია და 47 წლის ას­აკ­ში ინ­სულ­ტი და­ემ­არ­თა“.


2003
წელს სა­ქარ­თვე­ლომ თე­ატ­რის და­ფი­ნან­სე­ბა შეწყვი­ტა

„იც­ოდ­ეთ, რომ ალ­იბ­ეგ­ლოს თე­ატ­რი მსოფ­ლიო გა­მო­ნაკ­ლი­სია. ის ერ­თა­დერ­თი ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რია უცხო­ეთ­ში სა­ხელ­მწი­ფო სტა­ტუ­სით. 2003 წელს სა­ქარ­თვე­ლომ თე­ატ­რის და­ფი­ნან­სე­ბა შეწყვი­ტა. არა და, ამ დროს დას­ში უკ­ვე პრო­ფე­სი­ონ­ალი მსა­ხი­ობ­ები მუ­შა­ობ­დნენ.

ახ­ლა თე­ატ­რი არ­სე­ბობს, მაგ­რამ თე­ატ­რა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა არც თუ სა­ხარ­ბი­ელოა. რამ­დე­ნი­მე ად­ამი­ანი მე­იმ­ედ­ება, მათ შო­რის, გო­ჩა კა­პა­ნა­ძე. გო­ჩა პატ­რი­ოტია, კარ­გი რე­ჟი­სო­რია, აღ­მო­სავ­ლურ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­საც შე­სა­ნიშ­ნა­ვად იც­ნობს. ვფიქ­რობ, შეძ­ლებს სა­ინ­გი­ლო­დან და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ახ­ალ­გაზ­რდე­ბი ჩა­მო­იყ­ვა­ნოს, გაწ­ვრთნას და ის­ევ თე­ატ­რს და­უბ­რუ­ნოს… ნი­კა წუ­ლი­კი­ძე­საც შევ­თა­ვა­ზე ჯგუ­ფის შეკ­ვრა. ენ­ერ­გი­ული და ნი­ჭი­ერი ბი­ჭია.

გარ­და ამ­ისა, რთუ­ლია, მაგ­რამ სა­შუ­რი საქ­მეა თე­ატ­რის სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­დან და­ინ­იშ­ნოს. შე­და­რე­ბით იოლია დრო­დად­რო ქარ­თვე­ლი რე­ჟი­სო­რე­ბი მი­ვავ­ლი­ნოთ ად­გილ­ზე სპექ­ტაკ­ლე­ბის და­სად­გმე­ლად. ეს თე­ატ­რის დო­ნეს აწ­ევს, ხა­რის­ხი გა­იზ­რდე­ბა და პრო­ცე­სიც გა­მო­ცოცხლდე­ბა.“