„რო­დე­საც, ფაქ­ტობ­რი­ვად, დააანონსეთ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ იმ­პიჩ­მენ­ტის პრო­ცე­დუ­რის დაწყე­ბის­თვის მზა­დე­ბა, მე იძ­ულ­ებ­ული ვარ თქვენ შე­გახ­სე­ნოთ, რომ დღეს სა­ზო­გა­დო­ებ­ას და სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბას უთხა­რით, რომ იწყებთ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის კონ­სტი­ტუ­ცი­ურ შე­ვიწ­რო­ებ­ას და დევ­ნას, იმ­ის­თვის, რომ მან ქარ­თველ ხალ­ხთან ერ­თად მხარ­და­ჭე­რა გა­მო­უცხა­და, აქ, პარ­ლა­მენ­ტის წინ მო­ედ­ან­ზე, პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკის, იმ­ის­თვის, რომ ის შეხ­ვდა პრე­ზი­დენტ მაკ­რონს და პრე­ზი­დენტ მი­შელს, იმ­ის­თვის, რომ ჩვე­ნი ქვეყ­ნის უს­აფ­რთხო­ებ­ის და ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის მო­მა­ვალ­ზე ესა­უბ­რა და იმ­ის­თვის, რომ გა­ბე­და და და­აფ­იქ­სი­რა ის პო­ზი­ცი­ები, რო­მე­ლიც ცხა­დია — არ­ის სრულ აც­დე­ნა­ში „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ პო­ზი­ცი­ებ­თან, მაგ­რამ სრუ­ლად სინ­ქრო­ნი­ზე­ბუ­ლია, ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი მსოფ­ლი­ოს და და­სავ­ლე­თის პო­ზი­ცი­ებ­თან, ამ­იტ­ომ არა, არ­ანა­ირი მო­ლო­დი­ნი თქვენს წარ­მა­ტე­ბა­ზე ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პრო­ცეს­ში, ცხა­დია, არ­ავ­ის არ აქ­ვს“,- გა­ნაცხა­და პო­ლი­ტი­კუ­რი ჯგუ­ფის „ლე­ლოს” დე­პუ­ტატ­მა სა­ლო­მე სა­მა­დაშ­ვილ­მა პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე.

მი­სი თქმით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­იზ­არ­და რუ­სე­თი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის შე­მოს­ვლა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან დრო­ებ­ით სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის აღ­დგე­ნის­კენ მო­უწ­ოდა.

„ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის ძა­ლი­ან დი­დი უმ­რავ­ლე­სო­ბა სვამს მარ­ტივ შე­კითხვას, რა­ტო გა­იზ­არ­და რუ­სე­თი­დან შე­მო­მა­ვა­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის რა­ოდ­ენ­ობა და რას აპ­ირ­ებს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამ­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით? მინ­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მო­ვუ­წო­დო და ვიმ­სჯე­ლოთ, დრო­ებ­ით რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის აღ­დგე­ნის სა­კითხზე, ეს არ­ის ჩვე­ნი ქვეყ­ნის უს­აფ­რთხო­ებ­ის სე­რი­ოზ­ული გა­მოწ­ვე­ვა და ამ­ას სჭირ­დე­ბა სე­რი­ოზ­ული მსჯე­ლო­ბა და სე­რი­ოზ­ული ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმა ხე­ლის­ფლე­ბის­გან, რო­მელ­საც ელ­ოდ­ება სა­ზო­გა­დო­ება, ამ­იტ­ომ მო­გი­წო­დებთ ამ თე­მებ­ზე ისა­უბ­როთ, რაც სა­ზო­გა­დო­ებ­ას ძა­ლი­ან აღ­ელ­ვებს“,- გა­ნაცხა­და სა­ლო­მე სა­მა­დაშ­ვილ­მა.