აშშ-ის გა­ზეთ ვა­შინ­გტონ პოს­ტში“ (The Washington Post) გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია სტა­ტია სა­თა­ურ­ით სად მდე­ბა­რე­ობს სამ­ხრეთ ოს­ეთი და რა­ტომ სურს რუ­სეთ­თან შე­ერ­თე­ბა (ავ­ტო­რი მე­ით ფერ­ნან­დეზ-სა­იმ­ონი). მას­ში გან­ხი­ლუ­ლია რუ­სე­თის მი­ერ ოკ­უპ­ირ­ებ­ულ სა­ქარ­თვე­ლოს რე­გი­ონ­თან — ე.წ. „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­თან“ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბო­ლო დღე­ებ­ში რუ­სეთ-უკ­რა­ინ­ის ომ­ის ფონ­ზე წარ­მო­ჩინ­და.

გთა­ვა­ზობთ პუბ­ლი­კა­ცი­ას მცი­რე შე­მოკ­ლე­ბით:

„უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ რუ­სე­თის მი­ერ დაწყე­ბულ­მა ომ­მა ევ­რო­პა შეძ­რა, გა­ნამ­ტკი­ცა ჩრდი­ლო­ატ­ლან­ტი­კუ­რი ალი­ან­სი, თუმ­ცა იმ­ავ­დრო­ულ­ად პოს­ტსაბ­ჭო­თა ეპ­ოქ­ის კონ­ფლიქ­ტე­ბიც „გა­მო­აღ­ვი­ძა“, მათ შო­რის ის­ეთ ად­გი­ლებ­ში, რო­გო­რი­ცაა მთი­ანი ყა­რა­ბა­ღი — სა­დაო ტე­რი­ტო­რია სომ­ხეთ­სა და აზ­ერ­ბა­იჯ­ანს შო­რის. მსგავ­სი სი­ტუ­აციაა პრო­რუ­სუ­ლად გან­წყო­ბილ „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ში“ — სა­ქარ­თვე­ლოს სე­პა­რა­ტის­ტულ რე­გი­ონ­ში, რომ­ლის ე.წ. „და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბა“ მოს­კოვ­მა 2008 წელს აღი­არა. „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის“ „პრე­ზი­დენ­ტმა“ ან­ატ­ოლი ბი­ბი­ლოვ­მა ხუთ­შა­ბათს გა­ნაცხა­და, რომ თვით­გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი რეს­პუბ­ლი­კა „უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში“ გა­ნა­ხორ­ცი­ელ­ებს იურ­იდი­ულ პრო­ცე­დუ­რებს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შეს­ვლის მიზ­ნით და ამ სა­კითხს რე­ფე­რენ­დუმ­ზე გა­იტ­ანს.

რა უნ­და ვი­ცო­დეთ „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის“ შე­სა­ხებ და მის ამ­ბი­ცი­ებ­ზე, რა­ტომ სურს გახ­დეს რუ­სე­თის ნა­წი­ლი და იმ­აზ­ეც, თუ რით არ­ის ეს კონ­ფლიქ­ტი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი რუ­სეთ-უკ­რა­ინ­ის ომ­თან.


რას
წარ­მო­ად­გენსსამ­ხრეთ ოს­ეთი“?

„სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ პა­ტა­რა სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი რე­გი­ონია და მდე­ბა­რე­ობს სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­აზე, მი­სი სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე აღი­არ­ებ­ული საზღვრე­ბის შიგ­ნით, რო­მელ­საც მხარს რუ­სე­თი უჭ­ერს. მოს­კოვ­მა „სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ და­მო­უკ­იდ­ებ­ელ სა­ხელ­მწი­ფოდ 2008 წელს აღი­არა, აფხა­ზეთ­თან ერ­თად (რო­მე­ლიც ას­ევე სა­ქარ­თვე­ლოს ნა­წილს წარ­მო­ად­გენს), ხან­მოკ­ლე რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს ომ­ის შე­დე­გად. მას შემ­დეგ კრემ­ლი ამ რე­გი­ონს ფი­ნან­სურ დახ­მა­რე­ბას უწ­ევს, სამ­ხედ­რო ბა­ზაც გა­ნა­თავ­სა, 55-ათ­ასი­ან მო­სახ­ლე­ობ­ას რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ობა მი­ან­იჭა და სხვა შე­ღა­ვა­თე­ბი მის­ცა.

სა­ქარ­თვე­ლოს დე-ფაქ­ტოდ აქ­ვს და­კარ­გუ­ლი კონ­ტრო­ლი სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ზე (და აფხა­ზეთ­ზე), რო­მელ­თა „და­მო­უკ­იდ­ებ­ლო­ბა“, რუ­სე­თის გარ­და, მხო­ლოდ მოს­კო­ვის რამ­დე­ნი­მე მო­კავ­ში­რე ქვე­ყა­ნამ აღი­არა — ის­ეთ­ებ­მა, რო­გო­რე­ბი­ცაა ვე­ნე­სუ­ელა, ნი­კა­რა­გუა და სი­რია, აგ­რეთ­ვე რამ­დე­ნი­მე კუნ­ძუ­ლო­ვან­მა ჯუ­ჯა-სა­ხელ­მწი­ფომ. წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რუ­სე­თი და „სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ ერ­თმა­ნეთს დაუახლოვდნენ და საკ­მა­ოდ მრა­ვა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­აფ­ორ­მეს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მიზ­ნით.

რო­გორც სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კის კვლე­ვის ინ­სტი­ტუ­ტის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე მაია ოთ­არ­აშ­ვი­ლი ამ­ბობს, „2008 წლი­დან რუ­სე­თი პრაქ­ტი­კუ­ლად ერ­თა­დერ­თი სა­ხელ­მწი­ფო გახ­და, რო­მე­ლიც „სამ­ხრეთ ოს­ეთს“ მხარს უჭ­ერს და აკ­ონ­ტრო­ლებს. სწო­რედ რუ­სე­თის ძა­ლის­ხმე­ვით არ­ის რე­გი­ონი იზ­ოლ­ირ­ებ­ული თბი­ლი­სის­გან, სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა ნა­წი­ლე­ბი­სა­გან“.


რა
გა­ნაცხა­დასამ­ხრეთ ოს­ეთ­მარუ­სეთ­თან მი­ერ­თე­ბის თა­ობ­აზე?

ან­ატ­ოლი ბი­ბი­ლოვ­მა 31 მარ­ტს გა­ნაცხა­და, რომ „უახ­ლო­ეს ხან­ში“ „სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ იურ­იდი­ულ ნა­ბი­ჯებს გა­დად­გამს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­აში შეს­ვლის მიზ­ნით: „ვთვლი, რომ რუ­სეთ­თან გა­ერ­თი­ან­ება ჩვენს სტრა­ტე­გი­ულ მი­ზანს წარ­მო­ად­გენს. ეს არ­ის ჩვე­ნი ხალ­ხის სწრაფ­ვა და ამ გზით უნ­და ვი­არ­ოთ… სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის რეს­პუბ­ლი­კა თა­ვი­სი ის­ტო­რი­ული სამ­შობ­ლოს — რუ­სე­თის ნა­წი­ლი გახ­დე­ბა“.

„სამ­ხრეთ ოს­ეთი“ ად­რეც აცხა­დებ­და, რომ რუ­სეთ­თან შე­ერ­თე­ბა სურ­და. „მე ვფიქ­რობ, რომ ამ­ას რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზი აქ­ვს, — ამ­ბობს მაია ოთ­არ­აშ­ვი­ლი, — პირ­ველ რიგ­ში ის, რომ რუ­სე­თი ფაქ­ტი­ურ­ად მთლი­ან­ად აკ­ონ­ტრო­ლებს „სამ­ხრეთ ოს­ეთს“ ყვე­ლა სა­კითხში; მე­ორე — ან­ექ­სია… თუმ­ცა ამ ნა­ბი­ჯის გა­მო მოს­კო­ვის მოქ­მე­დე­ბა და­სავ­ლე­თის მი­ერ, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, დაგ­მო­ბი­ლი იქ­ნე­ბო­და“.

კრემ­ლს სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის გან­ცხა­დე­ბი­სათ­ვის მა­ინ­ცდა­მა­ინც დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ მი­უცია: „ჩვენ ამ­ის თა­ობ­აზე რა­იმე იურ­იდი­ული ან სხვა ზო­მე­ბი არ მიგ­ვი­ღია“, — გა­ნუცხა­და ჟურ­ნა­ლის­ტებს რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის პრეს-მდი­ვან­მა დი­მიტ­რი პეს­კოვ­მა, — ეს სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის ხალ­ხის არ­ჩე­ვა­ნი იქ­ნე­ბა, რო­მელ­საც ჩვენ პა­ტივს ვცემთ“.


რო­გო­რი
რე­აგ­ირ­ება მო­ახ­დი­ნა სა­ქარ­თვე­ლომ?

ხუთ­შა­ბათს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრმა და­ვით ზალ­კა­ლი­ან­მა გა­ნაცხა­და, რომ „სპე­კუ­ლა­ცი­ები რა­ღაც „რე­ფე­რენ­დუმ­ზე” რუ­სეთ­თან სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის შე­საძ­ლე­ბე­ლი მი­ერ­თე­ბის მიზ­ნით მი­უღ­ებ­ელია“.


რა
კავ­ში­რი აქ­ვსსამ­ხრეთ ოს­ეთ­ისამ­ბებს უკ­რა­ინ­ას­თან?

უკ­რა­ინ­აში რუ­სე­თის შეჭ­რამ ქარ­თვე­ლებ­ში იმ ტკი­ვი­ლე­ბის გახ­სე­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია, რომ­ლე­ბიც მათ 2008 წელს გა­და­იტ­ან­ეს. იმ­ავ­დრო­ულ­ად, 24 თე­ბერ­ვლი­დან, რო­ცა რუ­სეთ­მა უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბა და­იწყო, სა­ქარ­თვე­ლო ცდი­ლობ­და რუ­სე­თის პრო­ვო­ცი­რე­ბა არ მო­ეხ­დი­ნა.

25 თე­ბერ­ვალს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა გა­ნაცხა­და, რომ მი­სი ქვე­ყა­ნა არ შეუერთდებოდა თა­ვი­სი და­სავ­ლე­ლი მო­კავ­ში­რე­ებ­ის მი­ერ რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ და­წე­სე­ბულ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ სან­ქცი­ებს. გარ­და ამ­ისა, გავ­რცელ­და ცნო­ბა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ თით­ქოს­და ხე­ლი შე­უშ­ალა ქარ­თვე­ლი მო­ხა­ლი­სე­ებ­ის უკ­რა­ინ­აში წას­ვლას.

იმ­ავ­დრო­ულ­ად, რო­ცა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი მარ­ტის და­საწყის­ში ბრი­უს­ელ­ში და პა­რიზ­ში გა­ემ­გზავ­რა უკ­რა­ინ­ის­ად­მი მხარ­და­ჭე­რის მიზ­ნით, ქვეყ­ნის მმარ­თველ­მა პარ­ტი­ამ გა­ნაცხა­და, რომ მი­სი ევ­რო­პუ­ლი ვი­ზი­ტი არ იყო ნე­ბა­დარ­თუ­ლი და ამ­იტ­ომ (პრე­ზი­დენ­ტის მოქ­მე­დე­ბის გა­მო) სარ­ჩელს სა­სა­მარ­თლო­ში შე­იტ­ანს.

„ქარ­თვე­ლე­ბი ოვ­ელ­დღი­ურ­ად და ყვე­ლა­ნა­ირ­ად ეხ­მა­რე­ბი­ან. ბევ­რი მათ­გა­ნი დღეს უკ­რა­ინ­აში მო­ხა­ლი­სე­ებ­ად იბ­რძვის… ასე რომ, მთავ­რო­ბი­სა და მო­სახ­ლე­ობ­ის პო­ზი­ცია ამ სა­კითხში ერ­თმა­ნე­თი­სა­გან უკ­იდ­ურ­ეს­ად გან­სხვავ­დე­ბა“, — ამ­ბობს მაია ოთ­არ­აშ­ვი­ლი.

სა­ქარ­თვე­ლოს ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ქვე­ყა­ნას 2012 წლი­დან მარ­თავს და ცნო­ბი­ლია თა­ვი­სი სტრა­ტე­გი­ით „რუ­სე­თის დამ­შვი­დე­ბი­სა და მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის“ შე­სა­ხებ, — გან­მარ­ტავს მაია ოთ­არ­აშ­ვი­ლი, — „სა­ქარ­თვე­ლო­სა და რუ­სეთს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში დღეს ბევ­რი რამ არ­ის გახ­სნი­ლი და ამ­იტ­ომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია, რა­იმე პრო­ვო­კა­ცია არ მოხ­დეს“.

ბუ­ნებ­რი­ვია, ან­ატ­ოლი ბი­ბი­ლო­ვი მხარს უჭ­ერს რუ­სე­თის აგ­რე­სი­ას უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ. მი­სი თქმით, „რუ­სუ­ლი სამ­ყა­რო ყო­ველ­თვის იმ ად­ამი­ან­ებ­ის, იმ ხალ­ხე­ბის ინ­ტე­რე­სებს იც­ავს, ვინც ნა­ციზ­მის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­დის და ვინც პა­ტივს სცემს უნ­ივ­ერ­სა­ლურ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ ფა­სე­ულ­ობ­ებს, იმ ძირ­თად უფ­ლე­ბებს და ნორ­მებს, რომ­ლებ­საც სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ებ­აც იზი­არ­ებს“.

რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, თავ­და­პირ­ვე­ლად უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რას ქვეყ­ნის „დე­ნა­ცი­ფი­ცი­რე­ბის“ გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის აუც­ილ­ებ­ლო­ბით ამ­არ­თლებ­და, რაც, ექ­სპერ­ტთა აზ­რით, ომ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ კრემ­ლის დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ული კამ­პა­ნი­ის ნა­წილს წარ­მო­ად­გენს“

წყა­რო: https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/31/georgia-south-ossetia-join-russia-federation/