საფ­რან­გე­თის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ორე ტურ­ში მაკ­რონ­სა და
ლე პენს შო­რის ბრძო­ლა გა­ცი­ლე­ბით თა­ნა­ბა­რი იქ­ნე­ბა

10 აპ­რილს გა­მარ­თულ საფ­რან­გე­თის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებს მე­ორე ტუ­რი მოჰ­ყვე­ბა. ის­ევე, რო­გორც 2017 წელს, წლე­ვან­დელ საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში ერ­თმა­ნეთს პრო­ევ­რო­პუ­ლი, ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ­ად ლი­ბე­რა­ლუ­რი ემ­ანუ­ელ მაკ­რო­ნი და ნა­ცი­ონ­ალ­ის­ტი ევ­როს­კეპ­ტი­კო­სი მა­რინ ლე პე­ნი და­უპ­ირ­ის­პირ­დე­ბი­ან.

საფ­რან­გე­თის ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მო­ნა­ცე­მებ­მა აჩ­ვე­ნა, რომ ხმე­ბის 97%-ის დათ­ვლით მაკ­რონ­მა ამ­ომ­რჩე­ველ­თა 27,60%-ის მხარ­და­ჭე­რა მი­იღო. ლე პენ­მა ხმე­ბის 23,41%, ხო­ლო მე­მარ­ცხე­ნე კან­დი­დატ­მა ჟან-ლუკ მე­ლენ შონ­მა კი 21,95% მი­იღ­ეს.

ხუ­თი წლის წინ მაკ­რონ­მა ლე პე­ნი მე­ორე ტურ­ში ხმე­ბის 66%-ით და­ამ­არ­ცხა, თუმ­ცა, გა­მო­კითხვე­ბის თა­ნახ­მად, ამ­ჯე­რად ბრძო­ლა გა­ცი­ლე­ბით თა­ნა­ბა­რი იქ­ნე­ბა. ერთ-ერ­თი გა­მო­კითხვის თა­ნახ­მად, მაკ­რო­ნი გა­იმ­არ­ჯვებს ხმე­ბის მხო­ლოდ 51%-ით, ლე პენს კი ამ­ომ­რჩევ­ლის 49% და­უჭ­ერს მხარს.

პო­ლი­ტი­კუ­რი ან­ალ­იტ­იკ­ოსი ალ­ენ დუ­ჰა­მე­ლი ვა­რა­უდ­ობს, რომ საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ორე ტურ­ში, ბო­ლო 50 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ყვე­ლა­ზე ახ­ლო შე­დე­გე­ბი იქ­ნე­ბა.

მაკ­რონ­მა კვი­რა სა­ღა­მოს­თა­ვის გა­ხა­რე­ბულ მხარ­დამ­ჭე­რებს სიტყვით მი­მარ­თა და მო­სახ­ლე­ობ­ას პო­ლი­ტი­კუ­რი ერ­თი­ან­ობ­ის დი­დი მოძ­რა­ობ­ის გარ­შე­მო გა­ერ­თი­ან­ებ­ის­კენ მო­უწ­ოდა.

„მე მინ­და საფ­რან­გე­თი ძლი­ერ ევ­რო­პა­ში და არა საფ­რან­გე­თი, რო­მელ­საც ევ­რო­პის გა­რეთ მხო­ლოდ პო­პუ­ლის­ტე­ბი­სა და ქსე­ნო­ფო­ბე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჯგუ­ფი ეყ­ოლ­ება მო­კავ­ში­რე­ებ­ად… რო­დე­საც რა­დი­კა­ლი მე­მარ­ჯვე­ნე­ები თა­ვი­სი ყვე­ლა გა­მოვ­ლი­ნე­ბით ქვე­ყა­ნა­ში ას­ეთ სი­მაღ­ლე­ებს აღ­წე­ვენ, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ვი­ფიქ­როთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად მი­დის“, — გა­ნაცხა­და მაკ­რონ­მა.

„Marine, President!” და „ჩვენ გა­ვი­მარ­ჯვებთ!” — ეს სიტყვე­ბი მა­შინ გა­ის­მა, რო­დე­საც მა­რინ ლე პე­ნი სცე­ნა­ზე გა­მოჩ­ნა და თა­ვის ამ­ომ­რჩევ­ლებს მი­მარ­თა: „მე აღ­ვად­გენ საფ­რან­გე­თის სუ­ვე­რე­ნი­ტეტს ყვე­ლა სფე­რო­ში — ფრან­გე­ბის უნ­არს, თა­ვად გა­დაწყვი­ტონ — და­იც­ვან თა­ვი­ან­თი ინ­ტე­რე­სე­ბი… მე გა­ვა­კონ­ტრო­ლებ იმ­იგ­რა­ცი­ას და აღ­ვად­გენ უს­აფ­რთხო­ებ­ას ყვე­ლას­თვის“, — გა­ნაცხა­და ლე პენ­მა.

მე­მარ­ჯვე­ნე კან­დი­დატ­მა ფრან­გი ამ­ომ­რჩევ­ლის იმ ნა­წილს მი­მარ­თა, რო­მელ­მაც პირ­ველ ტურ­ში ხმა ემ­ანუ­ელ მაკ­რონს არ მის­ცა და მათ სა­კუ­თა­რი პარ­ტი­ის­თვის მხარ­დაჭ­რის­კენ მო­უწ­ოდა.

„24 აპ­რილს სას­წორ­ზე სა­ზო­გა­დო­ებ­ის, ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის არ­ჩე­ვა­ნია, რო­მე­ლიც მომ­დევ­ნო 50 წლის ბედს გა­დაწყვეტს”, — გა­ნაცხა­და ლე პენ­მა.

რო­გორც გა­მო­ცე­მა „ტელეგრაფი„ წერს, მე­მარ­ცხე­ნე ამ­ომ­რჩევ­ლე­ბის ხმე­ბი არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გის გან­საზღვრა­ში გა­დამ­წყვე­ტი იქ­ნე­ბა.

პირ­ველ ტურ­ში მე­სა­მე ად­გილ­ზე გა­სულ­მა კან­დი­დატ­მა მე­ლენ შონ­მა მხარ­დამ­ჭე­რებს გა­ნუცხა­და, რომ მე­ორე ტურ­ში ლე­პენს ხმა არ უნ­და მის­ცენ, მაგ­რამ მაკ­რონს მხა­რი ღი­ად არ და­უჭ­ირა.

„ჩვენ ვი­ცით, ვის არ მივ­ცემთ ხმას… არც ერ­თი ხმა არ უნ­და მი­იღ­ოს ქალ­ბა­ტონ­მა ლე პენ­მა“, — თქვა მე­ლენ შონ­მა.

გა­მო­კითხვე­ბი აჩ­ვე­ნებს, რომ მე­ლენ შო­ნის ამ­ომ­რჩევ­ლის მე­ხუ­თედ­მა შე­საძ­ლოა ხმა მა­რინ ლე პენს მის­ცეს.

საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­ას იღ­ებ­და ან­ტი-ის­ლა­მის­ტი და იმ­იგ­რა­ცი­ის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე კან­დი­და­ტი ერ­იკ ზე­მო­ური, რო­მელ­მაც თა­ვი­სი კამ­პა­ნი­ის გან­საც­ვიფ­რე­ბე­ლი და­საწყი­სი არ­ჩევ­ნებ­ში წარ­მა­ტე­ბად ვერ გა­და­აქ­ცია. ან­ალ­იტ­იკ­ოს­ები ამ­ბო­ბენ, რომ მის­მა მკაც­რმა პო­ზი­ცი­ებ­მა დი­დი რო­ლი ით­ამ­აშა ლე პე­ნის იმ­იჯ­ის შერ­ბი­ლე­ბა­ში. ზე­მურ­მა ამ­ომ­რჩევ­ლებს მო­უწ­ოდა ხმა მის­ცენ მა­რინ ლე პენს.


ამ­ომ­რჩე­ველ­თა
და­ბა­ლი აქ­ტი­ვო­ბა

გა­მო­კითხვე­ბის მი­ხედ­ვით, არ­ჩევ­ნებ­ზე აქ­ტი­ვო­ბამ 74% შე­ად­გი­ნა, რაც 2017 წლის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მო­ნა­ცე­მებ­ზე და­ბა­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია და მხო­ლოდ მცი­რე­დით აღ­ემ­ატ­ება რე­კორ­დუ­ლად და­ბალ აქ­ტი­ვო­ბას, 73%-ს, რაც 2002 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ველ ტურ­ში და­ფიქ­სირ­და. ამ არ­ჩევ­ნებ­ში ლე პე­ნის მა­მამ, ჟან-მა­რიმ მი­სი სო­ცი­ალ­ის­ტი მე­ტო­ქე და­ამ­არ­ცხა.

სულ რა­ღაც ერ­თი თვის წინ, მაკ­რონს აშ­კა­რა უპ­ირ­ატ­ეს­ობა ჰქონ­და, გა­მო­იყ­ენა რა უკ­რა­ინ­აში ომ­ის „დრო­შის გარ­შე­მო შეკ­რე­ბის“ ეფ­ექ­ტი.

მაგ­რამ დიპ­ლო­მა­ტი­ურ ფრონ­ტზე წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბამ, ას­ევე წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­აში მის­მა გვი­ან ჩარ­თვამ ბევ­რი ფრან­გის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მაკ­რო­ნის მხარ­დამ­ჭერ­თა ნა­წი­ლი ახ­ლა ამ­ბობს, რომ პრე­ზი­დენ­ტს სა­ში­ნაო პრობ­ლე­მე­ბი ნაკ­ლე­ბად აინ­ტე­რე­სებს, მი­უხ­ედ­ავ­ად მრა­ვა­ლი და­პი­რე­ბი­სა, რომ ენ­ერ­გე­ტი­კი­სა და საწ­ვა­ვის ფა­სე­ბის ზრდას შე­აჩ­ერ­ებ­და. მე­ორ­ეს მხრივ, ლე პე­ნი, რო­გორც ჩანს, ბო­ლო დღე­ებია სტი­მულს იძ­ენს..

ბო­ლო დღე­ებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­კითხვე­ბი აჩ­ვე­ნებს, რომ ამ­ჯე­რად რბო­ლა გა­ცი­ლე­ბით და­ძა­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. ნა­თე­ლია, რომ მაკ­რონს უპ­ირ­ატ­ეს­ობა აქ­ვს, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე გა­მო­კითხვა „შეც­დო­მის ზღვარ­ზეა“.

2017 წლის საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის მე­ორე ტუ­რის ბო­ლო შე­ტა­კე­ბის გან­მსაზღვრე­ლი მო­მენ­ტი სა­ტე­ლე­ვი­ზიო დე­ბა­ტე­ბი იყო, რო­მელ­შიც მაკ­რონ­მა აშ­კა­რად გა­იმ­არ­ჯვა. ლე პე­ნის ბა­ნა­კი ამ­ტკი­ცებს, რომ მე­მარ­ჯვე­ნე კან­დი­და­ტი ბევ­რად უკ­ეთ არ­ის მომ­ზა­დე­ბუ­ლი 20 აპ­რი­ლის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო დუ­ელ­ის­თვის, ვიდ­რე 2017 წელს იყო.

ნი­კო­ლას მე­ის­ონ­ეტ­მა, დე­პუ­ტატ­მა, თქვა: „ახ­ლა ის მზად არ­ის. ამ­ის და­ნახ­ვა შე­გიძ­ლი­ათ მის ქცე­ვა­ში. ვფიქ­რობ, ფრან­გე­ბი გა­ოც­დე­ბი­ან; ვფიქ­რობ, მას კარ­გი დე­ბა­ტე­ბი ექ­ნე­ბა და ეს მას გა­მარ­ჯვე­ბამ­დე მი­იყ­ვანს“.