რამ­დე­ნი­მე დღეა სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემი­ის მი­მართ სო­ცი­ალ­ურ ქსელ­ში კრი­ტი­კუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი ვრცელ­დე­ბა. კრი­ტი­კა გა­მო­იწ­ვია 22 იან­ვარს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­ის ერ­ოვ­ნულ პრობ­ლე­მა­თა შემ­სწავ­ლე­ლი კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ზე წარ­დგე­ნილ მოხ­სე­ნე­ბა­ში – „ქარ­თუ­ლი გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური სკო­ლის პა­რა­დიგ­მე­ბი“, რომ­ლის ავ­ტო­რია ფი­ლო­სო­ფი­ის დოქ­ტო­რი თე­იმ­ურ­აზ ფა­ჩუ­ლია (http://science.org.ge/?p=10282), ნახ­სე­ნე­ბია, რომ „XX სა­უკ­უნ­ის გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური უდ­იდ­ესი ტრა­გე­დია იყო საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლა“. ინ­ფორ­მა­ცი­აში შე­ნიშ­ვნის სა­ხით მო­ცე­მუ­ლია, რომ „მოხ­სე­ნე­ბის აღ­ნიშ­ნულ ამ­ონ­არ­იდ­ში ავ­ტო­რი გუ­ლის­ხმობს რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის აზ­რს“, თუმ­ცა ოპ­ონ­ენ­ტე­ბის­თვის ეს შე­ნიშ­ვნა და­მა­ჯე­რე­ბე­ლი არ აღ­მოჩ­ნდა – სო­ცი­ალ­ურ ქსელ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ სტა­ტუ­სებ­ში ის­ინი მკაც­რად აკ­რი­ტი­კე­ბენ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­ას და მი­უთ­ით­ებ­ენ, რომ ამ­გვა­რი მო­საზ­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა რუ­სე­თის წის­ქვილ­ზე ას­ხამს წყალს.

აღ­ნიშ­ნულ სა­კითხზე სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნულ­მა აკ­ად­ემი­ამ სპე­ცი­ალ­ური გან­ცხა­დე­ბა გა­აკ­ეთა: „ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე დღეა, სო­ცი­ალ­ურ ქსე­ლებ­ში ვრცელ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნუ­ლი მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­ის ელ­ექ­ტრო­ნულ გვერ­დზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ერთ-ერთ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით კრი­ტი­კუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი. კერ­ძოდ, სა­კითხი ეხ­ება ა.წ. 22 იან­ვარს ერ­ოვ­ნულ პრობ­ლე­მა­თა შემ­სწავ­ლე­ლი კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ზე ფი­ლო­სო­ფი­ის მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დოქ­ტო­რის თე­იმ­ურ­აზ ფა­ჩუ­ლი­ას მი­ერ გა­კე­თე­ბუ­ლი მოხ­სე­ნე­ბის — „ქარ­თუ­ლი გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური სკო­ლის პა­რა­დიგ­მე­ბი“ შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას. თა­ვი­დან­ვე უნ­და ით­ქვას, რომ აღ­ნიშ­ნულ ინ­ფორ­მა­ცი­აში მო­ცე­მუ­ლი დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, მათ შო­რის, მოხ­მო­ბი­ლი ამ­ონ­არ­იდ­ები არ­ის მოხ­სე­ნე­ბის ტექ­სტი­დან და არ წარ­მო­ად­გენს არც კო­მი­სი­ის, მით უმ­ეტ­ეს, არც მეც­ნი­ერ­ებ­ათა აკ­ად­ემი­ის პო­ზი­ცი­ას. მი­უხ­ედ­ავ­ად ამ­ისა, სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემია აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­მო­ხა­ტავს წუ­ხილს და მი­იჩ­ნევს, რომ არ უნ­და მოხ­დეს აკ­ად­ემი­ის ელ­ექ­ტრო­ნულ გვერ­დზე ის­ეთი ტექ­სტის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა, რომ­ლის ყვე­ლა დე­ბუ­ლე­ბა კონ­ტექ­სტის გა­რე­შე ერ­თმნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­გე­ბის სა­შუ­ალ­ებ­ას არ იძ­ლე­ვა. ამ­ას­თან, მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემია თვლის, რომ მი­უღ­ებ­ელია ერ­ოვ­ნუ­ლი აკ­ად­ემი­ის საქ­მი­ან­ობ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შე­დე­გე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მი­სი ავ­ტო­რი­ტე­ტის და­უმ­სა­ხუ­რებ­ლად შე­ლახ­ვა მა­შინ, რო­დე­საც აკ­ად­ემია ღიაა ყვე­ლა აზ­რის მო­სას­მე­ნად, გან­სა­კუთ­რე­ბით ის­ეთ­ის, რო­მე­ლიც საქ­მის­თვი­სა და ქვეყ­ნის­თვის იქ­ნე­ბა სა­სარ­გებ­ლო“, – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში..

წყა­რო: — https://www.facebook.com/permalink.php?story-fbid=319981266840286&id=100064852443540