სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი უკ­რა­ინ­ის უმ­აღ­ლე­სი რა­დას თავ­მჯდო­მა­რეს­თან სა­უბ­რის დე­ტა­ლებს ჰყვე­ბა:

„მე­გობ­რუ­ლი სა­უბ­არი მქონ­და ჩემს კო­ლე­გას­თან, უკ­რა­ინ­ის უმ­აღ­ლე­სი რა­დას თავ­მჯდო­მა­რე რუს­ლან სტე­ფან­ჩუკ­თან.

გან­ვი­ხი­ლეთ უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ მიმ­დი­ნა­რე რუ­სუ­ლი აგ­რე­სია და მი­სი ტრა­გი­კუ­ლი შე­დე­გე­ბი. რუს­ლან სტე­ფან­ჩუკ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს მად­ლო­ბა გა­და­უხ­ადა გა­წე­ული დახ­მა­რე­ბის­თვის, აგ­რეთ­ვე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მყო­ფი უკ­რა­ინ­ელ­ებ­ის­ად­მი გა­მო­ჩე­ნი­ლი მზრუნ­ვე­ლო­ბი­სა და ყუ­რადღე­ბის­თვის.

კი­დევ ერ­თხელ გა­მოვ­ხა­ტე უკ­რა­ინ­ელი ხალ­ხი­სად­მი სა­ქარ­თვე­ლოს მტკი­ცე მხარ­და­ჭე­რა და სო­ლი­და­რო­ბა.

შეხ­ვედ­რა­ზე შევ­თან­ხმდით, რომ მო­მა­ვალ­ში სხვა­დას­ხვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­უგ­ებ­რო­ბე­ბის თა­ვი­დან ას­აც­ილ­ებ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ერ­თმა­ნეთ­თან წი­ნას­წა­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია და ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვლა.

გან­ვი­ხი­ლეთ ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პრო­ცეს­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სა და უკ­რა­ინ­ის თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის და გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­არ­ებ­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

შევ­თან­ხმდით უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში ვი­ზიტ­ზე უკ­რა­ინ­აში”, — აღ­ნიშ­ნავს შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი.