შვე­დე­თის უდ­იდ­ეს ყო­ველ­დღი­ურ გა­ზე­თის „და­გენს ნი­უტ­ერ“-ში (Dagens Nyheter) გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლია სტა­ტია სა­თა­ურ­ით „პე­ტერ ჰულ­ქვის­ტი: „არ­სე­ბობს საფ­რთხე, რომ სა­ქარ­თვე­ლო უკ­რა­ინ­ის ომ­ში იქ­ნე­ბა ჩათ­რე­ული“ (ავ­ტო­რი — ერ­იკ ულ­სო­ნი). პუბ­ლი­კა­ცი­აში გად­მო­ცე­მუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში შვე­დე­თის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის ამ­ას­წი­ნან­დე­ლი ვი­ზი­ტის ამ­სახ­ვე­ლი ფაქ­ტე­ბი, მი­მო­ხი­ლუ­ლია ქვე­ყა­ნა­ში შექ­მნი­ლი სი­ტუ­აცია რუ­სეთ-უკ­რა­ინ­ის ფონ­ზე.

„ხურ­ვა­ლე­თი პა­ტა­რა სო­ფე­ლია, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლა­ქი­დან ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თით, ათი­ოდე მი­ლის მო­შო­რე­ბით მდე­ბა­რე­ობს. აქ მაც­დუ­რი იდ­ილი­ური მდგო­მა­რე­ობაა, მაგ­რამ სო­ფე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იმ ფრონ­ტის ხაზ­ზე აღ­მოჩ­ნდეს, რომ­ლის გახ­სნა რუ­სეთს შე­უძ­ლია, პრე­ზი­დენტ ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის იმ­პე­რი­ული ოც­ნე­ბე­ბის რე­ალ­იზ­ებ­ის მიზ­ნით“, — აღ­ნიშ­ნავს ავ­ტო­რი სტა­ტი­ის და­საწყის­ში.

„ხურ­ვა­ლე­თი სა­საზღვრო ფორ­პოს­ტს წარ­მო­ად­გენს „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­თან“ — სა­ქარ­თვე­ლოს შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში არ­სე­ბულ რე­გი­ონ­თან, რომ­ლის ოკ­უპ­ირ­ება რუ­სე­თის ჯარ­მა 2008 წელს მო­ახ­დი­ნა. მას შემ­დეგ, რაც რუ­სეთ­მა უკ­რა­ინ­ის წი­ნა­აღ­მდეგ ომი და­იწყო, „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის“ მა­რი­ონ­ეტ­ულ­მა მთავ­რო­ბამ კრემ­ლს თხოვ­ნით მი­მარ­თა, რომ რე­გი­ონი რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ნა­წი­ლი გახ­დეს — რე­ფე­რენ­დუ­მის მეშ­ვე­ობ­ით, რომ­ლის ჩა­ტა­რე­ბა ად­გი­ლობ­რივ­მა ლი­დერ­მა გა­მო­აცხა­და. კითხვა ას­ეთი იქ­ნე­ბა — გსურთ თუ არა სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის შე­ერ­თე­ბა რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან“, — ნათ­ქვა­მია სტა­ტი­აში.

„პე­ტერ ჰულ­ქვის­ტი იმ გამ­ყოფ მიჯ­ნას (ე.წ. „საზღვარს“) ეწ­ვია, სა­დაც ცეცხლის შეწყვე­ტის ხა­ზი ევ­რო­კავ­ში­რის მი­სი­ის (EUMM) წევ­რე­ბის მი­ერ კონ­ტროლ­დე­ბა. დღე­ის­ათ­ვის ამ მი­სი­აში 18 შვე­დი მსა­ხუ­რობს. „შვე­დეთს სა­ქარ­თვე­ლოს­თან დი­დი ხნის კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა აკ­ავ­ში­რებს. ჩვენ მხარს ვუ­ჭერთ სა­ქარ­თვე­ლოს სუ­ვე­რე­ნი­ტეტს, მის უფ­ლე­ბას, რომ თვი­თონ გა­ატ­არ­ოს ის­ეთი პო­ლი­ტი­კა და აარ­ჩი­ოს ის­ეთი უს­აფ­რთხო­ებ­ის სის­ტე­მა, რო­გო­რიც თვი­თონ სურს“, — ამ­ბობს მი­ნის­ტრი.

ორ­დღი­ანი ვი­ზი­ტის გან­მავ­ლო­ბა­ში პე­ტერ ჰულ­ქვის­ტი შეხ­ვდა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრს ირ­აკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილს და თა­ვის კო­ლე­გას, თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრს ჯუ­ან­შერ ბურ­ჭუ­ლა­ძეს.

„არ­ის იმ­ის საფ­რთხე, რომ უკ­რა­ინ­ის ომი სხვა ქვეყ­ნებ­ზეც გავ­რცელ­დეს… სა­ქარ­თვე­ლო კი ის ქვე­ყა­ნაა, რომ­ლის ირ­გვლივ რის­კი­ანი სი­ტუ­აციაა შექ­მნი­ლი. ვხე­დავ, რომ მოვ­ლე­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას დი­დი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა“, — აღ­ნიშ­ნავს შვე­დი მი­ნის­ტრი.

სა­ქარ­თვე­ლომ ახ­ლა­ხან წა­რად­გი­ნა გა­ნაცხა­დი ევ­რო­კავ­შირ­ში მი­ღე­ბის თა­ობ­აზე, თბი­ლი­სის მჭიდ­როდ არ­ის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნა­ტოს­თან, რომ­ლის წევ­რო­ბა ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ობ­ის უმ­ეტ­ეს­ობ­ას სურს. ამ­ას­თან, პე­ტერ ჰულ­ქვის­ტი თავს იკ­ავ­ებს იმ­ის თქმი­სა­გან, მი­იღ­ებს თუ არა სა­ქარ­თვე­ლო ევ­რო­კავ­შირ­ში „დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი გა­წევ­რი­ან­ებ­ის“ უფ­ლე­ბას და დაკ­მა­ყო­ფილ­დე­ბა თუ არა თბი­ლი­სის ამ­ბი­ცი­ები ნა­ტო­ში მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.


პუბ­ლი­კა­ცი­აში
გად­მო­ცე­მუ­ლია ბლიცინ­ტერ­ვიუ შვე­დე­თის
თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრთან:

რა­ში უნ­და გა­მო­იხ­ატ­ოს შვე­დე­თის კონ­კრე­ტუ­ლი დახ­მა­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ?

— ჩვენ უკ­ვე გვქვს ერ­თობ­ლი­ვი სამ­ხედ­რო ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ის გეგ­მა, ვმო­ნა­წი­ლე­ობთ ნა­ტოს პროგ­რა­მებ­ში, ვთა­ნამ­შრომ­ლობთ თავ­დაც­ვის სა­კითხებ­ში რო­გორც სამ­ხედ­რო, ას­ევე სა­მო­ქა­ლა­ქო სფე­რო­ში.

სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ენ ლინ­დე თვლის, რომ შვე­დე­თი და ფი­ნე­თი ერ­თად მივ­ლენ იმ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბამ­დე, რო­ცა საქ­მე ნა­ტო­ში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის გა­ნაცხა­დის შე­ტა­ნამ­დე მი­ვა. თქვე­ნი აზ­რიც ას­ეთია?

— მთავ­რო­ბის გან­ცხა­დე­ბა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ შვე­დე­თი სამ­ხედ­რო თვალ­საზ­რი­სით ნე­იტ­რა­ლურ სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­მო­ად­გენს. ამ მო­მენ­ტი­სათ­ვის ჩვენ ვმუ­შა­ობთ ნა­ტოს­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის ვა­რი­ან­ტებ­ზე, რომ­ლის გეგ­მა მა­ის­ის ბო­ლოს იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და გან­ვი­ხი­ლავთ. რაც შე­ეხ­ება ფი­ნეთს, ჩვენს მე­ზო­ბელ­თან თავ­დაც­ვის სფე­რო­ში ძა­ლი­ან მჭიდ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა გვაქ­ვს, რა­საც უდ­იდ­ეს მნიშ­ვნე­ლო­ბას ვა­ნი­ჭებთ სა­მო­მავ­ლო გად­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის დროს.

სტა­ტი­ის და­სას­რულს ავ­ტო­რი შვედ მკითხველს „სამ­ხრეთ ოს­ეთ­ის“ შე­სა­ხებ რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტს აც­ნობს — გე­ოგ­რა­ფი­ულ და დე­მოგ­რა­ფი­ულ მო­ნა­ცე­მებს, 2008 წლის აგ­ვის­ტოს ომ­ის მოკ­ლე ის­ტო­რი­ას, რუ­სე­თის მი­ერ სა­ქარ­თვე­ლოს ნა­წი­ლის ოკ­უპ­ირ­ებ­ას და მის „და­მო­უკ­იდ­ებ­ლად“ აღი­არ­ებ­ას (აფხა­ზეთ­თან ერ­თად), რუ­სე­თის სამ­ხედ­რო ბა­ზის არ­სე­ბო­ბას და ა.შ.

თარ­გმნა სი­მონ კი­ლა­ძემ
წყა­რო: https://www.dn.se/varlden/peter-hultqvist-oro-for-att-georgien-dras-in-i-ukrainakriget/