„უკ­რა­ინ­ის რა­დას თავ­მჯდო­მა­რე რუს­ლან სტე­ფან­ჩუ­კი მად­ლო­ბას უხ­დის სა­ქარ­თვე­ლო­საც იმ ქვეყ­ნებ­თან ერ­თად, რომ­ლებ­მაც ხე­ლი მო­აწ­ერ­ეს ერ­თობ­ლივ გან­ცხა­დე­ბას „უკ­რა­ინ­ის სა­ჰა­ერო თავ­დაც­ვის გა­ნახ­ლე­ბის გა­და­უდ­ებ­ელი აუც­ილ­ებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ“.

„უკ­რა­ინ­ის რა­დას თავ­მჯდო­მა­რე რუს­ლან სტე­ფან­ჩუ­კი მად­ლო­ბას უხ­დის იმ ქვეყ­ნებს, რო­მელ­თა შო­რის სა­ქარ­თვე­ლო­ცაა, რომ­ლებ­მაც ხე­ლი მო­აწ­ერ­ეს ერ­თობ­ლივ გან­ცხა­დე­ბას „უკ­რა­ინ­ის სა­ჰა­ერო თავ­დაც­ვის გა­ნახ­ლე­ბის გა­და­უდ­ებ­ელი აუც­ილ­ებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ“. “გულ­წრფე­ლად მად­ლო­ბე­ლი ვართ მხარ­და­ჭე­რის­თვი­სის­თვის ამ რთულ დროს” — წერს სტე­ფან­ჩუ­კი.

ქვეყ­ნე­ბის სია, რომ­ლებ­მაც ხე­ლი მო­აწ­ერ­ეს ამ გან­ცხა­დე­ბას: ჩე­ხე­თი, ეს­ტო­ნე­თი, პო­ლო­ნე­თი, საფ­რან­გე­თი, სა­ქარ­თვე­ლო, გერ­მა­ნია, ირ­ლან­დია, ლატ­ვია, ლიტ­ვა, ნი­დერ­ლან­დე­ბი, შვე­დე­თი, დი­დი ბრი­ტა­ნე­თი და აშშ“.