სა­ხელ­მწი­ფო უს­აფ­რთხო­ებ­ის სამ­სა­ხუ­რი გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს.

„უკ­რა­ინ­ის სამ­ხედ­რო დაზ­ვერ­ვის მი­ერ გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, თით­ქოს­და, სა­ქარ­თვე­ლოს სპე­ცი­ალ­ურ სამ­სა­ხუ­რებს აქ­ვთ ფა­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბი რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის შე­სა­ბა­მის სამ­სა­ხუ­რებ­თან სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის გავ­ლით კონ­ტრა­ბან­დუ­ლი ტვირ­თე­ბის გა­და­ტა­ნის ორ­გა­ნი­ზე­ბის მიზ­ნით.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქმე­დე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, წარ­მო­ად­გენს სის­ხლის სა­მარ­თლის გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე კა­ტე­გო­რი­ის და­ნა­შა­ულს. მო­ვუ­წო­დებთ უკ­რა­ინ­ულ მხა­რეს — და­უყ­ოვ­ნებ­ლივ მოგ­ვა­წო­დონ ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი მათ­ზე სა­მარ­თლებ­რი­ვი რე­აგ­ირ­ებ­ის მიზ­ნით. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა იქ­ნე­ბა უკ­ომ­პრო­მი­სო ამ­გვა­რი და­ნა­შა­ულ­ის ნე­ბის­მი­ერ შე­საძ­ლო შემ­თხვე­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

აქ­ვე გვსურს აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ სა­ხელ­მწი­ფო უს­აფ­რთხო­ებ­ის სამ­სა­ხუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვლის მიზ­ნით გუ­შინ­ვე შეხ­ვდა სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკ­რა­ინ­ის სა­ელ­ჩოს წარ­მო­მად­გე­ნელს. შეხ­ვედ­რის ფარ­გლებ­ში სა­ხელ­მწი­ფო უს­აფ­რთხო­ებ­ის სამ­სა­ხუ­რი და­ინ­ტე­რეს­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის სა­ფუძ­ვლე­ბით და მო­ითხო­ვა დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ზი­არ­ება სა­კითხთან და­კავ­ში­რე­ბით.

შე­ვახ­სე­ნებთ უკ­რა­ინ­ულ მხა­რეს, რომ ას­ეთი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ურ­თი­ერ­თგაც­ვლა არა­ერ­თი სა­ხელ­მწი­ფო­თა­შო­რი­სი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით არ­ის გან­საზღვრუ­ლი.

წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩა­ით­ვლე­ბა, რომ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბა წი­ნას­წარ­გან­ზრა­ხუ­ლი დე­ზინ­ფორ­მა­ციაა, წარ­მო­ად­გენს უკ­იდ­ურ­ეს­ად არ­ამ­ეგ­ობ­რულ და პრო­ვო­კა­ცი­ულ ნა­ბიჯს და მიზ­ნად ის­ახ­ავს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ში­და არე­ულ­ობ­ის პრო­ვო­ცი­რე­ბას, რო­მე­ლიც ნებ­სით თუ უნ­ებ­ლი­ეთ, ემ­სა­ხუ­რე­ბა მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­სად­მი მტრუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი ძა­ლე­ბის ინ­ტე­რე­სებს”, — ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.