უკ­რა­ინა ომ­საც მო­იგ­ებს, ევ­რო­კავ­შირ­შიც შე­ვა და ნა­ტო­შიც. ამ პრო­ცეს­ში ჩვენ 1000%-ით უნ­და ვი­ყოთ ჩარ­თუ­ლი და არ­ათუ ყვე­ლაფ­რით ვეხ­მა­რე­ბო­დეთ უკ­რა­ინ­ას, არ­ამ­ედ მას­თან ერ­თად უნ­და გა­ვა­აქ­ტი­ურ­ოთ ჩვე­ნი გა­წევ­რი­ან­ებ­ის მოთხოვ­ნა. შე­საძ­ლოა ეს აღ­მოჩ­ნდეს ის­ტო­რი­ული შან­სი სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის. ამ­ის ფონ­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­გან გზავ­ნი­ლე­ბი, რომ უკ­რა­ინ­ას უკ­ვე აღ­არ­აფ­ერი ეშ­ვე­ლე­ბა და ჩვენ ჩვენს საქ­მეს ჩუ­მად უნ­და მივ­ხე­დოთ, მი­უღ­ებ­ელია.

ას­ეთ დროს გან­სა­კუთ­რე­ბით იზ­რდე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის რო­ლი. ის ევ­რო­პუ­ლი საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა სა­მუ­შაო ვი­ზი­ტით ბრი­უს­ელ­ში მი­იწ­ვია. ძა­ლი­ან დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს ახ­ლა ამ ვი­ზიტს“, — აცხა­დებს პო­ლი­ტი­კო­სი თა­მარ ჩუ­გოშ­ვი­ლი.