„მსოფ­ლი­ოში კო­ვიდ­პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­ულ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ კრი­ზისს რუ­სე­თის უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რა კი­დევ უფ­რო გა­ამ­წვა­ვებს“ — ვახ­ტანგ ჭა­რაია სამ­ხედ­რო და­პი­რის­პი­რე­ბის მძი­მე ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ შე­დე­გებს პროგ­ნო­ზი­რებს. ექ­სპერ­ტის შე­ფა­სე­ბით, ომ­ის ზე­გავ­ლე­ნა რუ­სე­თის, უკ­რა­ინ­ის, ამ­ერ­იკ­ის, ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბის და, მათ შო­რის, სა­ქარ­თვე­ლოს ეკ­ონ­ომ­იკ­აზ­ეც აის­ახ­ება.

„ომ­ის შე­დე­გად ყვე­ლა­ზე დიდ ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ დარ­ტყმას უკ­რა­ინა მი­იღ­ებს, მე­ორე იქ­ნე­ბა რუ­სე­თი. და­ზი­ან­ებ­ას მი­იღ­ებს ევ­რო­პი­სა და ამ­ერ­იკ­ის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის ეკ­ონ­ომ­იკა, ას­ევე, მა­თი მომ­ხრე­ებ­იც, მათ შო­რის, სა­ქარ­თვე­ლოც. ნე­გა­ტი­ური ეკ­ონ­ომ­იკ­ური იმ­პულ­სე­ბის მი­ღე­ბა გარ­და­უვ­ალია.

რუ­სე­თი მსოფ­ლი­ოში მე­ორე ნავ­თობ­მიმ­წო­დე­ბე­ლი ქვე­ყა­ნაა, უჭ­ირ­ავს ევ­რო­კავ­ში­რის ბაზ­რის ნა­ხე­ვა­რი, არ­ის ხორ­ბლის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი მიმ­წო­დე­ბე­ლი, ას­ევე, სამ­შე­ნებ­ლო და ხე-ტყის მა­სა­ლე­ბის. ამ ყვე­ლა­ფერ­ზე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ფა­სე­ბის მა­ტე­ბა. სა­ქარ­თვე­ლო, რო­გორც მრა­ვა­ლი პრო­დუქ­ტის იმ­პორ­ტი­ორი ქვე­ყა­ნა, ამ კუთხით, და­ზა­რალ­დე­ბა — რუ­სე­თი­დან ბევ­რი პრო­დუქ­ტი შე­მოგ­ვაქ­ვს, მათ შო­რის, ხორ­ბა­ლიც. ას­ევე, უკ­რა­ინ­აც მთე­ლი რი­გი სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო პრო­დუქ­ტე­ბის დი­დი მომ­წო­დე­ბე­ლია — ზე­თი, ხორ­ცპრო­დუქ­ტე­ბი და ა.შ. შე­სა­ბა­მი­სად, მსოფ­ლი­ოს პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის ბა­ზარ­ზე ომი ნე­გა­ტი­ურ გავ­ლე­ნას იქ­ონი­ებს.

სა­ომ­არი მდგო­მა­რე­ობ­ის გა­მო ინ­ვეს­ტო­რე­ბი, სა­ვა­რა­უდ­ოდ, რო­გორც უკ­რა­ინ­აში, ას­ევე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის ჩა­დე­ბის­გან თავს შე­იკ­ავ­ებ­ენ.

ეკ­ონ­ომ­იკ­ური კრი­ზი­სი აის­ახ­ება ფუ­ლად გზავ­ნი­ლებ­ზე, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­თი­დან და, შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბი რა­ოდ­ენ­ობ­ით, უკ­რა­ინ­იდ­ან შე­მო­დი­ოდა. ორ­ივე ერ­ოვ­ნუ­ლი ვა­ლუ­ტის გა­უფ­ას­ურ­ებ­ის გა­მო, რაც უკ­ვე დაწყე­ბუ­ლია, ამ ორი ქვეყ­ნი­დან გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი ასე­ულ­ობ­ით მი­ლი­ონი შემ­ცირ­დე­ბა გაც­ვლი­თი კურ­სის ეფ­ექ­ტის გა­მო.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­ომ­არ­მა მოქ­მე­დე­ბებ­მა შავ ზღვა­ზე გა­და­ინ­აც­ვლა, ეს ხელს შე­უშ­ლის სა­ქარ­თვე­ლოს პორ­ტებ­ში ტვირ­თე­ბის მი­ღე­ბა-გა­ცე­მის პრო­ცესს, რაც ქვე­ყა­ნა­ში რო­გორც ფი­ნან­სურ, ას­ევე, ინ­ფლა­ცი­ის კუთხით პრობ­ლე­მებს გა­მო­იწ­ვევს.

უკ­რა­ინ­აში რუ­სე­თის შეჭ­რა გავ­ლე­ნას იქ­ონი­ებს ტუ­რიზ­მზე. რე­გი­ონ­ში არ­ას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბის გა­მო, ზო­გა­დად, ტუ­რის­ტუ­ლი ნა­კა­დი შემ­ცირ­დე­ბა. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ის­იც, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ტუ­რის­ტე­ბის ძი­რი­თად ნა­წილს რუ­სე­ბი და უკ­რა­ინ­ელ­ები შე­ად­გენ­დნენ.

ფაქ­ტია, რომ ფა­სე­ბის, გაც­ვლი­თი კურ­სის სტა­ბი­ლუ­რო­ბა მა­ღა­ლი რის­კის ქვეშ ექ­ცე­ვა რო­გორც მსოფ­ლი­ოში, ისე სა­ქარ­თვე­ლო­ში. ვფიქ­რობ, თუ ომი დრო­ში გა­იწ­ელ­ება, ეკ­ონ­ომ­იკ­ური შე­დე­გე­ბი კი­დევ უფ­რო დამ­ძიმ­დე­ბა“, — აცხა­დებს ვახ­ტანგ ჭა­რაია.