ჟან შარ­დე­ნის ქარ­თულ-ფრან­გუ­ლი აკ­ად­ემი­ის ფე­ის­ბუკ-გვერ­დზე ფო­ტო აიტ­ვირ­თა, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ყუ­რადღე­ბა იმ­თა­ვით­ვე მი­იპყრო. მი­ნა­წერ­ში ვკითხუ­ლობთ: „ეს უნ­იკ­ალ­ური ფო­ტო 80-იან წლებ­ში ბიჭ­ვინ­თა­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი. ოთ­არ ჭი­ლა­ძე იყო ჩა­სუ­ლი აფხა­ზეთ­ში. მას გუ­რამ ოდ­იშ­არია და რა­ულ ჩი­ლა­ჩა­ვა ეს­ტუმ­რნენ და ეს ფო­ტო დარ­ჩა ის­ტო­რი­ას…“

დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი თვა­ლი იოლ­ად შე­ნიშ­ნავ­და, რომ კად­რი არ­ას­რუ­ლი იყო და ფო­ტოს მარ­ცხე­ნა კი­დე­ზე უც­ნო­ბი ად­ამი­ანი ჩა­მო­უჭ­რი­ათ. გუ­რამ ოდ­იშ­არი­ასა და რა­ულ ჩი­ლა­ჩა­ვას­თან გა­სა­უბ­რე­ბით არა მხო­ლოდ ამ­ბის აღ­დგე­ნა გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი, არ­ამ­ედ იმ ად­ამი­ან­ის სა­ხი­სა და სა­ხე­ლი­საც, რო­მე­ლიც ჩა­მოჭ­რი­ლი იყო კად­რი­დან. ახ­ლა მო­გიყ­ვე­ბით ამ­ბავს, რო­მე­ლიც ყვე­ლა ქარ­თველ­მა უნ­და იც­ოდ­ეს.

„ეს ფო­ტო მოჭ­რი­ლია. მე მაქ­ვს სრუ­ლი ვერ­სია, სა­დაც უკ­რა­ინ­ელი კა­ცი ჩანს, შავ­გრე­მა­ნი. ეტყო­ბა ვი­საც ეს სუ­რა­თი ჩა­უვ­არ­და, ვერ იც­ნო ეს კა­ცი და ჩა­მოჭ­რა…”, — ჰყვე­ბა გუ­რამ ოდ­იშ­არია…


ვინ
არ­ის ეს კა­ცი ფო­ტოს სრულ ვერ­სი­აში?

გუ­რამ ოდ­იშ­არია: „1980 წე­ლია. 29 წლის ვარ. მე და რა­ული მე­გობ­რე­ბი ვართ ყმაწ­ვილ­კა­ცო­ბი­დან. იმ დროს რა­ული სო­ხუმ­შია სტუმ­რად ჩა­მო­სუ­ლი. ბიჭ­ვინ­თა­ში მწე­რალ­თა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სახ­ლი იყო, სა­დაც მთე­ლი საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი­დან იყ­რიდ­ნენ თავს მწერ­ლე­ბი. ერ­თხელ, გაგ­რელ­მა მე­გო­ბარ­მა, ვო­ვა ჟო­ლო­გუ­ამ გვთხო­ვა ჩავ­სუ­ლი­ყა­ვით. მა­შინ იქ იყ­ვნენ ჯან­სუღ ჩარ­კვი­ანი, ოთ­არ ჭი­ლა­ძე, ელ­გუ­ჯა მაღ­რა­ძე, აფხა­ზი მწერ­ლე­ბიც, რომ­ლე­ბიც იქ ის­ვე­ნებ­დნენ. ცხა­დია, წა­ვე­დით მე, რა­ულ ჩი­ლა­ჩა­ვა და შუქ­რი დგე­ბუ­აძე. შუქ­რი დგე­ბუ­აძე ჩე­მი თა­ნაკ­ლა­სე­ლია. ახ­ლა თბი­ლის­ში ცხოვ­რობს. მე და ოთ­არ ჭი­ლა­ძე მა­ნამ­დეც ვმე­გობ­რობ­დით. ჩა­მოვ­სხე­დით სკამ­ზე სა­სა­უბ­როდ და შუქ­რიმ ფო­ტო გა­დაგ­ვი­ღო.

ეს ფო­ტო ზღვი­დან, და­ახ­ლო­ებ­ით, 50 ნა­ბიჯ­შია გა­და­ღე­ბუ­ლი. ახ­ლა რომ ამ კად­რს ვუ­ყუ­რებ, იმ­ას ვგრძნობ, რაც მა­ნამ­დე ვერ შე­ვიგ­რძნობ­დი. ად­ამი­ან­ები, რომ­ლე­ბიც ზრდას­რულ ას­აკ­ში ჩა­მო­დი­ოდ­ნენ სო­ხუმ­ში, ამ ქა­ლა­ქის გა­უნ­ელ­ებ­ელი სიყ­ვა­რუ­ლი მიჰ­ყვე­ბო­დათ თან. მიჰ­ყვე­ბო­დათ პირ­ვე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის ამ­ბა­ვი; ის, თუ რო­გორ ის­წავ­ლეს ცურ­ვა; ის, თუ რო­გო­რი სა­მოთხე იყო სო­ხუ­მი… მე იქ და­ბა­დე­ბუ­ლი და გაზ­რდი­ლი კა­ცი ვარ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩე­მი ყო­ველ­დღი­ურ­ობა იყო და, თით­ქოს, ვერ ვგრძნობ­დი, რომ ეს მარ­თლა სა­მოთხე იყო. ეს იყო დამ­სვე­ნებ­ლე­ბის მუხ­ტით და­მუხ­ტუ­ლი ქა­ლა­ქი. დამ­სვე­ნე­ბე­ლი კი შამ­პა­ნუ­რი­ვი­თაა. ლა­ღია. ჩვენ ვნე­ბივ­რობ­დით… სა­ხე­ზეც ხომ გვა­ხა­ტია?

რა­ულ ჩი­ლა­ჩა­ვა: „სი­მარ­თლე გითხრათ, არ მახ­სოვს ეს კად­რი ვინ და რო­გორ გა­და­იღო. მე­რე გა­ვი­გე, რომ შუქ­რი დგე­ბუ­აძ­ეს გა­და­უღია — სო­ხუ­მელ ჟურ­ნა­ლის­ტს. იმ პე­რი­ოდ­ში ბიჭ­ვინ­თის შე­მოქ­მე­დე­ბით სახ­ლში ვის­ვე­ნებ­დი. გაგ­რე­ლი მწერ­ლის ვო­ვა ჯო­ლო­გუ­ას რო­მა­ნის გა­მოს­ვლა უნ­და აღ­გვე­ნიშ­ნა და გუ­რა­მი სო­ხუ­მი­დან ჩა­მო­ვი­და. ბა­ტო­ნი ოთ­არ­იც ამ ამ­ბის გა­მო მო­იწ­ვი­ეს.

უკ­ვე აღ­დგე­ნილ, პირ­ვე­ლი ვერ­სი­ის ფო­ტო­ზე ჩემ გვერ­დით ჩე­მი მე­გო­ბა­რი, უკ­რა­ინ­ელი პო­ეტი და მო­ქან­და­კე, მირ­გო­როდ­ში და­ვით გუ­რა­მიშ­ვი­ლის ძეგ­ლის ავ­ტო­რი, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მცოდ­ნე ან­დრეი ნი­მენ­კო ზის. 1968 წელს უკ­რა­ინ­აში ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის დე­კა­და მზად­დე­ბო­და და ძეგ­ლიც სწო­რედ იმ დე­კა­დის­თვის უნ­და მო­ეს­წო ავ­ტორს. ხში­რად დავ­დი­ოდი მას­თან სა­ხე­ლოს­ნო­ში. სხვა­თა­შო­რის, ან­დრეი ნი­მენ­კოს და­ვით გუ­რა­მიშ­ვი­ლის ძეგ­ლი­სათ­ვის მი­ენ­იჭა სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლოვ­ნე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი მოღ­ვა­წის სტა­ტუ­სი. ან­დრეი 1924 წელს იყო და­ბა­დე­ბუ­ლი. მარ­თა­ლია, ჩემ­ზე ბევ­რად უფ­რო­სი იყო, დე­და­ჩე­მის ხნის იყო, მაგ­რამ ვმე­გობ­რობ­დით. მას­ვე ეკ­უთ­ვნის მო­ნოგ­რა­ფია გა­მო­ჩე­ნილ უკ­რა­ინ­ელ მო­ქან­და­კე­ზე, ივ­ანე კა­ვა­ლე­რი­ძე­ზე, რო­მე­ლიც რო­დე­ნის მო­წა­ფე იყო.

ახ­ლა ის­ევ ამ ფო­ტოს და­ვუბ­რუნ­დეთ და ბა­ტონ ოთ­არ ჭი­ლა­ძეს. ბა­ტო­ნი ოთ­არი სწო­რედ იმ დე­კა­და­ზე გა­ვი­ცა­ნი, ზე­მოთ რომ აღ­ვნიშ­ნე უკ­ვე. მა­შინ სა­ქარ­თვე­ლო­დან მწერ­ლე­ბის დი­დი ჯგუ­ფი ჩა­მო­ვი­და — თვით კონ­სტან­ტი­ნე გამ­სა­ხურ­დია, ირ­აკ­ლი აბ­აშ­იძე, გრი­გოლ აბ­აშ­იძე, ბე­სო ჟღენ­ტი, ძმე­ბი ჭი­ლა­ძე­ები, ჯან­სულ ჩარ­კვი­ანი, ხუ­ტა ბე­რუ­ლა­ვა, სხვე­ბი დ სხვე­ბი. სწო­რედ მა­შინ გა­ვი­ცა­ნი მთე­ლი ქარ­თუ­ლი მწერ­ლო­ბის ას­ეთი დი­დი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა. მე და ბა­ტონ ოთ­არს უკ­რა­ინ­აში სა­ერ­თო მე­გო­ბა­რი გვყავ­და, ივ­ან ტრა­ჩი. ის ოთ­არ ჭი­ლა­ძის სა­უკ­ეთ­ესო მე­გო­ბა­რი იყო და მმფარ­ვე­ლობ­და, რო­გორც ახ­ალ­გაზ­რდა ქარ­თველ პო­ეტს. ჩე­მი პირ­ვე­ლი უკ­რა­ინ­ული წიგ­ნის წი­ნა­სიტყვა­ობა მან და­მი­წე­რა და უკ­რა­ინ­ის მწე­რალ­თა სახ­ლში შე­სას­ვლე­ლა­დაც მან­ვე გა­მი­წია რე­კო­მენ­და­ცია. სხვა­თა­შო­რის, კი­ევ­ში ოთ­არ ჭი­ლა­ძის ლექ­სე­ბის კრე­ბუ­ლი ჩე­მი ბწკა­რე­დე­ბის მი­ხედ­ვით ით­არ­გმნა.

სა­უბ­რის ბო­ლოს ჩემს რეს­პონ­დენ­ტებს შევ­თა­ვა­ზე ეს ფო­ტო ჩვე­ნი მკითხვე­ლის­თვის ეჩ­უქ­ებ­ინ­ათ, ცხა­დია, ავ­ტოგ­რა­ფით.

რა­ულ ჩი­ლა­ჩა­ვა: მარ­თლა შემ­თხვე­ვი­თო­ბა და ბე­დის სა­ჩუ­ქა­რია, რო­დე­საც სუ­რათ­ზე ას­ეთი დი­დი ად­ამი­ან­ის გვერ­დით აღ­მოჩ­ნდე­ბი. ცხოვ­რე­ბა­ში ბევრ ვინ­მეს­თან მქო­ნია ურ­თი­ერ­თბა, მაგ­რამ ასე არ გამ­მარ­თლე­ბია. აი, მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი უს­აყ­ვარ­ლე­სი მე­გო­ბა­რი იყო უდ­იდ­ესი უკ­რა­ინ­ელი პო­ეტი ნი­კო­ლა ვინ­გრა­ნოვ­სკი, რო­მელ­თა­ნაც ერ­თი ფო­ტოც კი არ გა­და­მი­ღია, თურ­მე. ბა­ტონ ოთ­არს იშ­ვი­ათ­ად ვხვდე­ბო­დი და ბედ­მა ას­ეთი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მა­ჩუ­ქა. მის გვერ­დით აღ­მოვ­ჩნდი და ამ ფო­ტო­ზე ეს წა­მი ბედ­ნი­ერ მო­გო­ნე­ბად დარ­ჩა.

გუ­რამ ოდ­იშ­არია: ახ­ლა, რო­ცა ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმ სი­ჭა­ბუ­კეს­თან ერ­თად გაქ­რა, ვგრძნობ, რომ აფხა­ზე­თი მარ­თლა სა­მოთხე იყო. გო­გე­ნის ტი­ლო­ები მახ­სენ­დე­ბა ტა­იტ­იზე რომ ხა­ტავ­და. რო­გო­რი ფე­რე­ბია, რო­გო­რი სა­ხე­ებიამშვე­ნი­ერი,ლა­მა­ზი და ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით გამ­თბა­რი

P.S. რო­გორც ჩანს, ამ ფო­ტოს­თან მიბ­რუ­ნე­ბა კვლავ მო­მი­წევს, რად­გან აღ­დგე­ნი­ლი კად­რის მარ­ცხე­ნა კი­დე­ზე კი­დევ ერ­თი ად­ამი­ანი მყავს მი­საგ­ნე­ბი.