გვე­სა­უბ­რე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სა და უს­აფ­რთხო­ებ­ის მკვლე­ვა­რი გი­ორ­გი გობ­რო­ნი­ძე

 

უკ­რა­ინა გა­წი­რეს — აქ­ვს თუ არა ამ ფრა­ზას არ­სე­ბო­ბის უფ­ლე­ბა?

ამ ფრა­ზას ახ­სნა არ აქ­ვს, რად­გან უკ­რა­ინა არ­ავ­ის გა­უწ­ირ­ავს. ამ ყვე­ლა­ფერს ორი მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნ­და შევ­ხე­დოთ. და­სავ­ლეთს არ­სად უთ­ქვამს, რომ სან­ქცი­ები რუ­სე­თის შე­სა­ჩე­რებ­ლა­დაა, ეს იმ­ის­თვი­საა, რომ რუ­სეთ­მა უკ­რა­ინ­აში შეჭ­რის­თვის გა­და­იხ­ად­ოს ფა­სი. ჩვენ ვხე­დავთ, რომ ამ ფასს ის უკ­ვე იხ­დის. მა­გა­ლი­თად, სან­ქცი­ებ­ის და­ან­ონ­სე­ბი­დან პირ­ველ დღეს რუ­სე­თის ეკ­ონ­ომ­იკ­ამ 39 მლნ დო­ლა­რი იზ­არ­ალა, რაც კო­ლო­სა­რუ­ლი თან­ხაა ერ­თი დღის­თვის. ჩვენ გავ­ხდით მოწ­მე­ნი იმ­ისა, რომ რუ­სულ ბირ­ჟებ­ზე მსხვი­ლი კომ­პა­ნი­ებ­ის აქ­ცი­ებ­ის ფა­სი თით­ქმის 50%-ით და­ეცა; გა­ჩერ­და ვაჭ­რო­ბა მოს­კო­ვის ბირ­ჟა­ზე; ვხე­დავთ — რო­გო­რია რუბ­ლის გა­უფ­ას­ურ­ებ­ის ტემ­პი; ვხე­დავთ, რომ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას შე­ეზღუ­და წვდო­მა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვა­ლუ­ტებ­ზე, რო­გო­რე­ბი­ცაა: დო­ლა­რი, ევ­რო, სტერ­ლინ­გი და ა.შ. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ეს არ­ის მძი­მე ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ნა­ბი­ჯე­ბი, რაც რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის მი­სა­მარ­თით გა­და­იდ­გა და აქ­ვს კი­დეც ას­ეთი მყი­სი­ერი ეფ­ექ­ტი, მაგ­რამ, ამ­ავ­დრო­ულ­ად, აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სან­ქცი­ათა და­მა­ტე­ბით პა­კეტს ას­ევე გრძელ­ვა­დი­ანი ეფ­ექ­ტე­ბი ექ­ნე­ბა. მე­ორე მხრივ, უნ­და შევ­ხე­დოთ, რომ უკ­რა­ინა არ იყო მარ­ტო არც სამ­ხედ­რო თვალ­საზ­რი­სით, თუნ­დაც, ომ­ის მზა­დე­ბის პრო­ცეს­ში, რო­ცა რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცია ახ­ორ­ცი­ელ­ებ­და ძა­ლე­ბის თავ­მოყ­რას უკ­რა­ინ­ის საზღვარ­თან. მხო­ლოდ აშშ-მ 650 მლნ დო­ლარ­ზე მე­ტი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შე­ტე­ვი­თი შეიარაღება მი­აწ­ოდა უკ­რა­ინ­ას, არ­აფ­ერს ვამ­ბობ ბრი­ტა­ნე­თი­სა და პო­ლო­ნე­თის დახ­მა­რე­ბა­ზე; ას­ევე, იარ­აღ­ით მო­ამ­არ­აგ­ეს უკ­რა­ინა ბალ­ტი­ის­პი­რე­თის სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­მა და ჩვენ უკ­ვე ვის­მენთ საკ­მა­ოდ მძი­მე რი­ტო­რი­კას „ნა­ტოს“ წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­ის­გან.

ჩვენ, ას­ევე, ვხე­დავთ თურ­ქე­თის პრე­ზი­დენ­ტის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას, რომ ბოს­ფო­რის სრუ­ტე ჩა­იკ­ეტა რუ­სუ­ლი ხო­მალ­დე­ბის­თვის და, შე­სა­ბა­მი­სად, მხო­ლოდ იმ გე­მებს ექ­ნე­ბათ სრუ­ტე­ზე გავ­ლის სა­შუ­ალ­ება, რომ­ლე­ბიც შა­ვი ზღვი­დან ბრუნ­დე­ბი­ან ბა­ზა­ზე. შავ ზღვა­ში შეს­ვლა რუ­სუ­ლი გე­მე­ბის და რუ­სუ­ლი საზღვაო ძა­ლე­ბის და­მა­ტე­ბი­თი ხო­მალ­დე­ბის­თვის გახ­და შე­უძ­ლე­ბე­ლი დღე­ვან­დე­ლი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის სა­ფუ­ძელ­ზე. ეს­ეც არ­ის პრაქ­ტი­კუ­ლად ქმე­დი­თი დამ­ხა­რე­ბა, რად­გან არ არ­ის პო­ლი­ტი­კუ­რად იოლი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბა — რუ­სე­თის ტი­პის სა­ხელ­მწი­ფოს, რო­მე­ლიც ომს აწ­არ­მო­ებს, უარი უთხრა მი­სი ჯა­რის ნა­წი­ლე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზე (აღ­არ­აფ­ერს ვამ­ბობ, რომ თურ­ქე­თიც ამ­არ­აგ­ებ­და უკ­რა­ინ­ას იარ­აღ­ით).

რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს მოვ­ლე­ნე­ბი კი­ევ­ის მარ­ცხის შემ­თხვე­ვა­ში?

ამ შემ­თხვე­ვა­ში ყვე­ლა­ფე­რი იმ­აზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუ რამ­დე­ნად მე­დე­გი აღ­მოჩ­ნდე­ბა უკ­რა­ინ­ული სა­ზო­გა­დო­ება, რად­გან კი­ევ­ის და­ცე­მა არ ნიშ­ნავს უკ­რა­ინ­ის და­ცე­მას და მთავ­რო­ბის ჩა­მოშ­ლას — ეს ერ­თი. მაგ­რამ მე­ორე, ძა­ლი­ან დი­დი კითხვის ნიშ­ნის ქვეშ დგას ის­იც, თუ რამ­დე­ნად იოლი იქ­ნე­ბა რუ­სე­თის­თვის კი­ევ­ის და­კა­ვე­ბა. ჩვენ ვხე­დავთ, რომ რუ­სე­ბი ძა­ლი­ან ჩქა­რო­ბენ ამ­ას და ეს გა­სა­გე­ბი­ცაა, რად­გან ორ­ასი­ათ­ასი­ანი არ­მია (თუნ­დაც, ყვე­ლა­ზე მაქ­სი­მა­ლუ­რი რიცხვი რომ დავ­თვა­ლოთ), რაც დღეს რუ­სეთს ჰყავს წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ბრძო­ლის ველ­ზე, არ არ­ის ფი­ზი­კუ­რად საკ­მა­რი­სი უკ­რა­ინ­ის­ხე­ლა სა­ხელ­მწი­ფოს ტე­რი­ტო­რი­ული ან­ექ­სი­ის­ათ­ვის, მი­თუ­მე­ტეს, იმ პი­რო­ბებ­ში, რო­ცა უკ­რა­ინ­ას ას­ევე გა­აჩ­ნია მრა­ვალ­რიცხო­ვა­ნი არ­მია და რე­ზერ­ვე­ბი, რომ­ლის მო­ბი­ლი­ზა­ცი­აც და­იწყო. შე­სა­ბა­მი­სად, რუ­სე­თი ეც­დე­ბა უს­წრა­ფე­სად და­იკ­ავ­ოს კი­ევი, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უდოა — ეს ას­ევე უს­წრა­ფე­სად გა­მო­უვ­იდ­ეს. ჩვენ ვხე­დავთ ძა­ლი­ან ბევრ პრაქ­ტი­კულ შეც­დო­მას, რო­მე­ლიც რუ­სებ­მა უკ­ვე და­უშ­ვეს: მა­გა­ლი­თად, დე­სან­ტის გა­დას­მა ზურ­გის დახ­მა­რე­ბის გა­რე­შე, რომ ნა­წი­ლე­ბის­თვის გა­ეკ­აფ­ათ გზა. შემ­დგომ­ში უკ­ვე გა­ნად­გუ­რე­ბულ დე­სან­ტს მო­უს­წრო სა­ტან­კო ნა­წი­ლებ­მა, რომ­ლე­ბიც მი­სი მხარ­და­ჭე­რის გა­რე­შე დარ­ჩნენ. მთლი­ან­ობ­აში სი­ტუ­აცია საკ­მა­ოდ რთუ­ლია და, დი­დი ალ­ბა­თო­ბით, პირ­ვე­ლი შო­კის გა­დავ­ლის შემ­დეგ, უკ­რა­ინ­ული თავ­დაც­ვა უფ­რო მე­თო­დუ­რად გა­აგ­რძე­ლებს მუ­შა­ობ­ას.

ამ ვი­თა­რე­ბა­ში ჩერ­ნო­ბი­ლის ატ­ომ­ური ელ­ექ­ტრო­სად­გუ­რის და­კა­ვე­ბის ფაქ­ტო­რია ძა­ლი­ან სა­ყუ­რადღე­ბო…

— რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცია ამ მოქ­მე­დე­ბით ქმნის ბირ­თვულ საფ­რთხეს უკ­რა­ინ­აში. მთე­ლი რუ­სე­თის ნა­რა­ტი­ვი აგ­ებ­ული იყო იმ­აზე, რომ ნა­ტო ძლი­ერ­დე­ბა აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ მოქ­მე­დე­ბე­ბით რუ­სეთ­მა აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ბევ­რად უფ­რო კონ­სო­ლი­დი­რე­ბუ­ლი და გაძ­ლი­ერ­ებ­ული ნა­ტოს ძა­ლე­ბი მი­იღო! ანუ, დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლი მი­ზა­ნი რაც იყო, რომ ნა­ტო გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბუ­ლი­ყო და და­ეხია მას უკ­ან — აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პი­დან და­სავ­ლე­თით, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ სამ­ხედ­რო ოპ­ერ­აცი­ის ეს გე­ოპ­ოლ­იტ­იკ­ური ამ­ოც­ანა ვერ შეს­რულ­და. პი­რი­ქით, რუ­სეთ­მა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სა­პი­რის­პი­რო შე­დე­გი მი­იღო. 

მო­ამ­ზა­და დი­ანა ჩირ­გა­ძემ