უკ­რა­ინ­ელ­ებ­ის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა – 93%, თვლის, რომ უკ­რა­ინა შეძ­ლებს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის თავ­დას­ხმის მო­გე­რი­ებ­ას, ხო­ლო გა­მარ­ჯვე­ბის იმ­ედი ქვეყ­ნის ყვე­ლა რე­გი­ონ­ში დო­მი­ნი­რებს, – ნათ­ქვა­მია სო­ცი­ოლ­ოგი­ური ჯგუ­ფის მი­ერ 18 მარ­ტს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­კითხვის მი­ხედ­ვით.

გა­მო­კითხულ­თა თით­ქმის ნა­ხე­ვა­რი (47%) იმ­ედ­ოვ­ნებს, რომ უკ­რა­ინა შეძ­ლებს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან ომ­ის მო­გე­ბას უახ­ლო­ეს რამ­დე­ნი­მე კვი­რა­ში. მე­ოთხედს (23%) სჯე­რა, რომ ომი რამ­დე­ნი­მე თვეს გაგ­რძელ­დე­ბა. მხო­ლოდ 12% ფიქ­რობს, რომ ომი დას­რულ­დე­ბა ექ­ვს თვე­ში ან ერთ წე­ლი­წად­ში ან კი­დევ უფ­რო გა­იწ­ელ­ება. პრაქ­ტი­კუ­ლად არ არ­სე­ბო­ბენ ის უკ­რა­ინ­ელ­ები, ვი­საც სა­ერ­თოდ არ სჯე­რა გა­მარ­ჯვე­ბის. 17%-ს მა­ინც გა­უჭ­ირ­და ამ კითხვა­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მა.

უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენტ ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკი­სა და რუ­სე­თის პრე­ზი­დენტ ვლა­დი­მირ პუ­ტინს შო­რის ომ­ის დას­რუ­ლე­ბა­ზე პირ­და­პი­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გა­მარ­თვას მხარს უჭ­ერს გა­მო­კითხულ­თა 74%, მე­ოთხე­დი კი – არა. პირ­და­პი­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის მომ­ხრე­ები ოდ­ნავ მე­ტია ქვეყ­ნის სამ­ხრეთ და აღ­მო­სავ­ლეთ­ში.
ამ­ავ­დრო­ულ­ად, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან დრო­ებ­ითი ზა­ვის გა­ფორ­მე­ბა უკ­რა­ინ­ის ტე­რი­ტო­რი­იდ­ან მი­სი ჯა­რე­ბის გაყ­ვა­ნის გა­რე­შე, მო­სახ­ლე­ობ­ის 89%-ის აზ­რით, მი­უღ­ებ­ელია.

კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობა მი­იღო 18 წელ­ზე მე­ტი ას­აკ­ის 1000 რეს­პონ­დენ­ტმა. გა­მო­კითხვა CATI მე­თო­დით (კომ­პი­უტ­ერ­ის დახ­მა­რე­ბით სა­ტე­ლე­ფო­ნო ინ­ტერ­ვიუები) ჩა­ტარ­და.

https://en.interfax.com.ua/