2022 წლის 4 მარ­ტი მსოფ­ლი­ოს­თვის კი­დევ ერ­თი შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით გა­თენ­და. რუ­სულ­მა სამ­ხედ­რო ძა­ლამ, გრინ­ვი­ჩის დრო­ით 03:20 სა­ათ­ზე, ზა­პო­რო­ჟი­ეს ატ­ომ­ურ ელ­ექ­ტო­სად­გურ­ზე იერ­იში მი­იტ­ანა. ეს დი­ლა ემ­ოცი­ურ­ად ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი გა­და­სა­ტა­ნი აღ­მოჩ­ნდა თბი­ლის­ში მყო­ფი 21 წლის ოლ­გა ვი­დი­შე­ვა­სათ­ვის. ოლ­გა ზა­პო­რო­ჟი­ედ­ანაა. პრო­ფე­სი­ონ­ალი მო­ცეკ­ვა­ვე, ქო­რე­ოგ­რა­ფი და პე­და­გო­გი ომ­ის დაწყე­ბამ­დე სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­სას­ვე­ნებ­ლად ჩა­მო­ვი­და და დღემ­დე აქაა. მას შემ­დეგ, რაც უკ­რა­ინ­აში დაბ­რუ­ნე­ბის პერ­სპექ­ტი­ვა ამო­იწ­ურა, სამ­სა­ხუ­რის ძებ­ნა და­იწყო. სო­ცი­ალ­ურ ქსელ­ში გი­ორ­გი ალ­ექ­სი­ძის სა­ხე­ლო­ბისთბი­ლი­სის თა­ნა­მედ­რო­ვე ბა­ლე­ტიიპ­ოვა და და­სის სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნელ, მა­რი­ამ ალ­ექ­სი­ძეს მას­წავ­ლებ­ლად და­საქ­მე­ბის თხოვ­ნით მი­მარ­თა.

მა­რი­ამ ალ­ექ­სი­ძე: „პირ­ვე­ლი­ვე რე­აქ­ცია ის იყო, რომ ოლ­გას თა­ვი­სუფ­ლად შე­ეძ­ლო ევ­ლო ყო­ველ­დღი­ურ რე­პე­ტი­ცი­ებ­ზე. ამ­ით პრო­ფე­სი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ში და­ვეხ­მა­რე­ბო­დით, მით უფ­რო, რომ ბა­ლე­ტი ის­ეთი სფე­როა, სა­დაც გა­ჩე­რე­ბა სა­ერ­თოდ და­უშ­ვე­ბე­ლია. აქ ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას წლე­ბი სჭირ­დე­ბა. გარ­და ამ­ისა, მას სა­შუ­ალ­ება მი­ვე­ცით თა­ნა­მედ­რო­ვე ცეკ­ვის ტექ­ნი­კის შემ­სწავ­ლე­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კურ­სი გაიაროს. კურ­სის დას­რუ­ლე­ბის­თა­ნა­ვე შე­სა­ბა­მის სერ­ტი­ფი­კატ­საც მი­იღ­ებს. ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ რო­დე­საც ოლ­გა სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­დე­ბა, იგი სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­ღე­ბულ ცოდ­ნა­საც გა­უზი­არ­ებს კო­ლე­გებს.

შემ­დეგ უკ­ვე, ოლ­გა ვა­დი­შე­ვას სა­კითხი და­სის დი­რექ­ტორ­თა­ნაც გა­ვი­არ­ეთ და გა­დაწყდა, რომ იგი და­სის წევ­რის სტა­ტუ­სით წარ­მოდ­გე­ნებ­შიც მი­იღ­ებს მო­ნა­წი­ლე­ობ­ას, რაც, ცხა­დია, ან­აზღა­ურ­ებ­ას­აც გუ­ლის­ხმობს. გვჯე­რა, რომ ამ­ით ჩვენს უკ­რა­ინ­ელ კო­ლე­გას არა მხო­ლოდ ტკი­ვი­ლის გა­და­ლახ­ვა­სა და პრო­ფე­სი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა­ში უნ­და და­ვეხ­მა­როთ, არ­ამ­ედ სრულ­ფა­სო­ვან თვით­რე­ალ­იზ­ებ­აშ­იც. ჩვე­ნი სო­ლი­და­რო­ბა ამ­გვა­რი ხელ­შეწყო­ბით გა­მო­იხ­ატა და ოლ­გას სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბამ­დე ძა­ლა­ში იქ­ნე­ბა.

ოლ­გა ვი­დი­შე­ვა: მი­ხა­რია, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ასე აეწყო. თა­ვი­დან მას­წავ­ლებ­ლად მსურ­და მუ­შო­ბის დაწყე­ბა, მაგ­რამ მსა­ხი­ობ­ობა შე­მომ­თა­ვა­ზეს და ამ­ან ყო­ველ­გვარ მო­ლო­დინს გა­და­აჭ­არ­ბა. მად­ლო­ბე­ლი და ბედ­ნი­ერი ვარ! სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დე­გაც არ გავ­წყვეტ ამ ურ­თი­ერ­თო­ბას. მომ­წონს სა­ქარ­თვე­ლო, ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი და ქარ­თუ­ლი ენა. აუც­ილ­ებ­ლად ვის­წავ­ლი ქარ­თულს!

ოლ­გა ვა­დი­შე­ვა უკ­ვე ჩა­ერ­თო გი­ორ­გი ალ­ექ­სი­ძის სა­ხე­ლო­ბისთბი­ლი­სის თა­ნა­მედ­რო­ვე ბა­ლე­ტისახ­ალი წა­მოდ­გე­ნი­სათ­ვის მზა­დე­ბა­ში და მა­ლე მას სცე­ნა­ზეც ვი­ხი­ლავთ.