ბო­ლო ორი დღეა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­და­ძა­ხი­ლი იქ­ნე­ბა თუ პი­რა­დი ნაც­ნო­ბო­ბა, ქუ­ჩა­ში შეხ­ვედ­რი­სას თუ ოჯ­ახ­ის წევ­რებ­თან სა­უბ­რი­სას, მთა­ვა­რი თე­მა უკ­რა­ინაა. სო­ლი­და­რო­ბის გა­მო­ხატ­ვას ყვე­ლა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ცდი­ლობს — ხში­რად, პრო­ფე­სი­ული ნიშ­ნი­თაც. ფოლ­კლო­რის­ტი და­ვით შუღ­ლი­აშ­ვი­ლი 1915 წლით და­თა­რი­ღე­ბულ ჩა­ნა­წერს აქ­ვეყ­ნებს და გან­მარ­ტავს, რომ ეს არ­ის უკ­რა­ინ­ის ჰიმ­ნის ყვე­ლა­ზე ძვე­ლი შეს­რუ­ლე­ბა. რა ვი­ცით ამ ჩა­ნა­წე­რის შე­სა­ხებ და რო­გორ ამ­ძაფ­რებს ემ­ოცი­ას იმ ყვე­ლაფ­რი­სად­მი, რა­საც ვუ­ყუ­რებთ, ვის­მენთ და გან­ვიც­დით?

„პირ­ველ რიგ­ში, მეც გა­მოვ­ხა­ტავ თა­ნად­გო­მას ჩვე­ნი უკ­რა­ინ­ელი ძმე­ბის მი­მართ, იმ ქვეყ­ნის მი­მართ, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად ჩვენს გვერ­დით იდ­გა გა­სა­ჭირ­ში. რაც შე­ეხ­ება უშუ­ალ­ოდ ამ ჩა­ნა­წერს, ეს არ­ის გერ­მა­ნი­აში, ტყვე­ებ­ის­გან ჩა­წე­რი­ლი ნი­მუ­ში. ეს პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომ­ის დროს ქარ­თვე­ლი ტყვე­ებ­ის მი­ერ ჩა­წე­რი­ლი მა­სა­ლის ერ­თგვა­რი ან­ალ­ოგია. ეს იყო სა­ქარ­თვე­ლო­სა და გერ­მა­ნი­ის სა­ერ­თო პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც თბი­ლი­სის კონ­სერ­ვა­ტო­რი­ის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ელ­და. სამ­წუ­ხა­როდ, უკ­რა­ინ­ის ჰიმ­ნთან და­კავ­ში­რე­ბით ზუს­ტი მო­ნა­ცე­მე­ბი არ მაქ­ვს, მაგ­რამ მთა­ვა­რი ისაა, რომ თა­ვად ეს ფაქ­ტი გერ­მა­ნე­ლე­ბის კულ­ტუ­რა­ზე მეტყვე­ლებს. მი­უხ­ედ­ავ­ად იმ­ისა, რომ ომი მძვინ­ვა­რებ­და, გერ­მა­ნე­ლი ფოლ­კლო­რის­ტე­ბი ტყვე­ებ­ის­გან იწ­ერ­დნენ ერ­ოვ­ნულ მუ­სი­კა­ლურ ნი­მუ­შებს და ქმნიდ­ნენ არ­ქივს. არ და­გა­ვიწყდეთ, რომ ეს XX სა­უკ­უნ­ის და­საწყი­სია, აუდიო-ჩა­ნა­წე­რე­ბის პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი. სა­ყუ­რადღე­ბოა, რომ უკ­რა­ინ­ის ჰიმ­ნის ჩა­ნა­წერ­ში ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბის ხმაც ის­მის. ქარ­თულ-გერ­მა­ნულ არ­ქი­ვებ­ში შე­მო­ნა­ხუ­ლია ფო­ტო­ები, სა­დაც ტყვე­ები მუ­სი­კა­ლუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბით არი­ან აღ­ბეჭ­დილ­ნი“, — ამ­ბობს ფოლ­კლო­რის­ტი და­ვით შუღ­ლი­აშ­ვი­ლი.

https://www.youtube.com/watch?v=frMM-l0jUow