ვასილ ივანოვიჩ-ჩიქოვანი

სწავ­ლობ­და თსუის ის­ტო­რი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე, შემ­დეგ პო­ლი­ტო­ლო­გი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით და ტექ­ნი­კურ უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

არ­ის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უწყებ­ლის სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­და­ცე­მის — „მო­ამ­ბე 6 სთზე“- ტე­ლეწამ­ყვა­ნი, ჟურ­ნა­ლის­ტი.

არ­ის /სა­ქარ­თვე­ლოს ჟურ­ნა­ლის­ტთა ახ­ალი თა­ობაალი­ონი 21“-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი.

„ალი­ონი“ ბევრ ად­ამი­ანს აერ­თი­ან­ებ­და. მჯე­რა, „ალი­ონ­ის“ სხი­ვი გრძელ­დე­ბა და კი­დევ ბევ­რი სი­კე­თის მო­ტა­ნა შე­უძ­ლია ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­თვის“.

„ალი­ონ­ელი არ­ის დე­და — დო­დო შო­ნა­ვა. ბევ­რი მსმე­ნია „ალი­ონ­ის“ დიდ ოჯ­ახ­ზე, ად­ამი­ან­ებ­ზე, რომ­ლე­ბიც რთულ დროს აკ­ეთ­ებ­დნენ აუც­ილ­ებ­ელ საქ­მეს. ბევრ მათ­განს პი­რა­დად ვიც­ნობ. ბევ­რჯერ ვარ ნამ­ყო­ფი „ალი­ონ­ის“ რე­დაქ­ცი­აში და ბევ­რიც ვის­წავ­ლე ამ პრო­ფე­სი­ონ­ალი ად­ამი­ან­ებ­ის­გან. ძლი­ერ ვა­ფა­სებ მათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საქ­მის და ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ“.

ინგა კაკულია

მიხა კაპანაძე

ლუკა შაორშაძე

მათე კილასონია