ეკ­ონ­ომ­იკ­ის ექ­სპერ­ტი ვახ­ტანგ ჭა­რაია ფე­ის­ბუქ-გვერ­დზე ასე ეხ­მა­ურ­ება
უკ­რა­ინ­აში გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს:

 

„სამ­წუ­ხა­როდ, რუ­სე­თის­თვის მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჯერ-ჯე­რო­ბით სიმ­ბო­ლუ­რი ზი­ანი არც უკ­რა­ინ­ის­თვის და არც ჩვენ­თვის არ­ავ­ით­არი გუ­ლის მოფხა­ნის სა­შუ­ალ­ებ­ას არ იძ­ლე­ვა.

5 ბან­კის, 7 ოლ­იგ­არ­ქის, კი­დევ ერ­თი 5 იურ­იდი­ული პი­რის და რა­ღაც მსგავ­სი „არ­ნა­ხუ­ლი სან­ქცი­ებ­ის” დამ­სა­ხუ­რე­ბაა დღე­ვან­დე­ლი ომი უკ­რა­ინ­აში. მა­ნამ­დე კი სა­ქარ­თვე­ლოს ოკ­უპ­აცი­ის გა­მო რა „დრა­კო­ნუ­ლი სან­ქცი­ები” წა­უყ­ენ­ეს რუ­სეთს, ალ­ბათ, ჩემ­ზე უკ­ეთ­ეს­ად გახ­სოვთ ან რამ­დენ ხანს გას­ტა­ნა მაგ “სან­ქცი­ებ­მა”…

სა­პირ­წო­ნედ კი რა ხდე­ბა:

— იზ­რდე­ბა გა­ზის და ნავ­თო­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, რუ­სე­თის შე­მო­სავ­ლე­ბიც. ომ­ის ხარ­ჯის ნა­წილს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, თა­ვად და­სავ­ლე­თი ფა­რავს.

— აქ­ცი­ებ­ის ფა­სი ეც­ემაო… ამ­აზე და­სავ­ლელ­მა ინ­ვეს­ტო­რებ­მა იდ­არ­დონ, თო­რემ რუ­სი მი­ლი­არ­დე­რე­ბი, უბ­რა­ლოდ, უფ­რო იაფ­ად გა­მო­ის­ყი­დი­ან გა­უფ­ას­ურ­ებ­ულ კომ­პა­ნი­ებ­ში წი­ლებს და გა­ვა დრო — ეს აქ­ცი­ები ის­ევ გაძ­ვირ­დე­ბა…

— მე­ეჭ­ვე­ბა 10-20 და, თუნ­დაც, 100-200 თვით­მფრი­ნავ-ვერ­ტმფრე­ნიც რომ ჩა­მო­უგ­დონ რუ­სეთს, პუ­ტი­ნი ამ­ას დი­დად გა­ნიც­დი­დეს. ეს შეიარაღება ჩვენ­ნა­ირ ქვეყ­ნებ­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად სჭირ­დე­ბა და სა­ხარ­ჯი მა­სა­ლაა, ის­ევე, მა­გა­ლი­თად, რო­გორც სა­მუ­შა­ოდ წა­სუ­ლი მუ­შა არ დარ­დობს ძონ­ძებ­ზე, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ალ­ურ­ად ჩა­იც­ვა… უფ­რო ძლი­ერი ქვეყ­ნე­ბის­თვის კი ჩე­მო­და­ნი და წი­თე­ლი ღი­ლა­კი აქ­ვს და ამ­ით იმ­შვი­დებს, ალ­ბათ, თავს…

— ბო­ლო-ბო­ლო რუ­სეთს უღ­ირს ეს ყვე­ლა­ფე­რი და ჩვენ რა­ნა­ირ­ად უნ­და გვი­ხა­რო­დეს, რომ რუ­სეთს ზი­ანი მი­აყ­ენ­ეს/მი­ვა­ყე­ნეთ?!

ახ­ლა სა­ქარ­თვე­ლო­ზეც ორი­ოდ სიტყვით:

— ევ­რო­კავ­ში­რი და ნა­ტო, იარ­აღ­ის და ფუ­ლის მი­წო­დე­ბის გარ­და რომ ვერ/არ­აფ­ერს აკ­ეთ­ებს, რო­მე­ლიც ზღვა­ში წვე­თია იმ­ას­თან შე­და­რე­ბით, რა­საც უკ­რა­ინა კარ­გავს და ერ­თი-ერ­თზე შე­ატ­ოვა უკ­რა­ინა რუ­სეთს, ამ ფონ­ზე ჩვე­ნი რო­ლი სა­დაა?

ამ შე­კითხვა­ზე პა­სუ­ხი არა­ერ­თმნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია…

ცნო­ბი­ლია — რუ­სუ­ლი ჯა­რი ჩვე­ნი დე­და­ლა­ქი­დან რამ­დე­ნი კი­ლო­მეტ­რი­თაა და­შო­რე­ბუ­ლი, მი­თუ­მე­ტეს, მთა­ვა­რი სა­სი­ცოც­ლო სატ­რან­სპორ­ტო არ­ტე­რი­ებ­იდ­ან (პორ­ტე­ბი, რკი­ნიგ­ზა, ავ­ტო­ბა­ნი…). მჯე­რა იმ­ის, რომ არც ჩვენს და­სა­ცა­ვად მო­ვა აქ ვინ­მე… ამ­იტ­ომ, მო­დით, ბა­ქი-ბუქს მო­ვეშ­ვათ და რე­ალ­ურ­ად შევ­ხე­დოთ სი­ტუ­აცი­ას.

პირ­ველ რიგ­ში, ჩვენ რუ­სებს კი არა, ჩვენს და­სავ­ლელ პარ­ტნი­ორ­ებს უნ­და მოვ­თხო­ვოთ გა­მოფხიზ­ლე­ბა. ამ­ერ­იკა უნ­და იყ­ოს ჩვე­ნი მთა­ვა­რი სა­მიზ­ნე აქ­ტი­ურ­ობ­ის მხრივ და არა რუ­სე­თი. ლო­მი, ან, თუ გნე­ბავთ, გი­ენა რომ გა­ლი­იდ­ან გა­ექ­ცეს ზო­ოპ­არ­კს, ლომს კი არ უნ­და მოვ­თხო­ვოთ პა­სუ­ხი — რა­ტომ გა­მოხ­ვე­დი გა­რე­თო და შიშ­ვე­ლი ხე­ლით კი არ უნ­და ვცა­დოთ მი­სი და­ჭე­რა… ზო­ოპ­არ­კის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას უნ­და მოთხო­ვო პა­სუ­ხიც და ქმე­დე­ბაც, რო­მელ­მაც იც­ის — რო­გორ უნ­და და­იჭ­ირ­ოს ეს ლო­მი და აქ­ვს შე­სა­ბა­მი­სი იარ­აღ­იც (ან პო­ლი­ცი­ას, ან ჯარს, ბო­ლო-ბო­ლო)… ამ­ას რომ მი­აღ­წევ, მე­რე შე­გიძ­ლია გა­მოხ­ვი­დე მო­ხა­ლი­სედ და არა პი­რი­ქით.

ჩვე­ნი მთავ­რო­ბის ბრა­ლი ის კი არ არ­ის, რომ რუ­სეთს არ უტ­ევს, არ­ამ­ედ ისაა, რომ პარ­ტნი­ორ­ებს ვერ არ­წმუ­ნებს — მძლავ­რი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გან სა­ერ­თო მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის მი­მართ. ეს ვერ შეძ­ლო, სამ­წუ­ხა­როდ, ვერც უკ­რა­ინ­ამ.

იმ­ედი მაქ­ვს, ჩვე­ნი მთავ­რო­ბა გაააქტიურებს ზე­წო­ლას, პირ­ველ რიგ­ში, ჩვენ­სა­ვე პარ­ტნი­ორ­ებ­ზე; მოს­თხოვს მათ, თუნ­დაც კუ­ლუ­არ­ულ­ად, სან­ქცი­ები და­უწ­ეს­ონ არა მარ­ტო რუ­სე­თის მთავ­რო­ბას, არ­ამ­ედ მათ რი­გით მო­ქა­ლა­ქე­ებ­საც, რო­მელ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბას, ალ­ბათ, გუ­ლის სიღ­რმე­ში სი­ამ­აყ­ის გან­ცდაც კი ეუფ­ლე­ბა თა­ვი­სი სამ­შობ­ლოს ძლე­ვა­მო­სი­ლე­ბა­ზე.

ჯერ-ჯე­რო­ბით ასეა… ვნა­ხოთ — რა მას­შტა­ბის იქ­ნე­ბა ახ­ალი სან­ქცი­ები. გამ­ძლე­ობა და წარ­მა­ტე­ბე­ბი უკ­რა­ინ­ას და სა­ქარ­თვე­ლოს!