სა­ბან­კო სექ­ტორ­ში არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ზე, კო­მერ­ცი­ული ბან­კე­ბის მი­ერ გა­ცე­მუ­ლი სეს­ხე­ბის და­ფარ­ვის უმ­ძი­მეს ტვირ­თზე, სეს­ხე­ბის გა­და­ვა­დე­ბი­სა და ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თვის უუნ­არ­ოდ ქცე­ული მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის მდგო­მა­რე­ობ­აზე სა­უბ­არი იმ­დე­ნად ბა­ნა­ლუ­რი გახ­და, რომ ამ დრო­ის­თვის ყვე­ლა ეს პრობ­ლე­მა ერთ მოკ­ლე ფრა­ზა­ში მო­ექ­ცა: — „ბან­კე­ბი გვატყა­ვე­ბენ!“ მთა­ვარ დამ­ნა­შა­ვედ კი კო­მერ­ცი­ული ბან­კე­ბია ნა­გუ­ლის­ხმე­ვი.

ას­ევეა აღ­შფო­თე­ბუ­ლი ჩვე­ნი ერთ-ერ­თი რეს­პონ­დენ­ტიც, რო­მელ­მაც სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ლი­სა და გვა­რის გამ­ხე­ლა არ ის­ურ­ვა და რო­მელ­საც მო­ულ­ოდ­ნე­ლად იპ­ოთ­ეკ­ური სეს­ხის და­სა­ფა­რი ყო­ველ­თვი­ური თან­ხა 500 ლა­რამ­დე გა­ეზ­არ­და ( ეს თან­ხა მი­სი შე­მო­სავ­ლის თით­ქმის ნა­ხე­ვა­რია). მან კო­მერ­ცი­ულ ბან­კს მი­მარ­თა: „რო­ცა მო­ულ­ოდ­ნე­ლად ჩე­მი ხელ­ფა­სის ნა­ხე­ვა­რი სეს­ხის და­ფარ­ვის­თვის ჩა­მო­მეჭ­რა, მა­შინ­ვე მივ­მარ­თე ბან­კს კითხვით: ხელ­ფა­სი 500 ლა­რით ნაკ­ლე­ბი რომ მქო­ნო­და, ამ სეს­ხს და­მიმ­ტკი­ცებ­დით თუ არა? — ამ კითხვა­ზე მი­პა­სუ­ხეს, რომ არ და­მიმ­ტკი­ცებ­დნენ. ბუ­ნებ­რი­ვად და­მე­ბა­და შემ­დე­გი კითხვა: — თქვენ ხომ ხე­დავთ, რომ ჩე­მი ხელ­ფა­სი არ გაზ­რდი­ლა, უფ­რო მე­ტიც, ჩემ­მა თა­ნამ­სეს­ხე­ბელ­მა პან­დე­მი­ის გა­მო სამ­სა­ხუ­რი და­კარ­გა, რის სა­ფუძ­ველ­ზე და­მი­მა­ტეთ ამ რა­ოდ­ენ­ობ­ის თან­ხა, რომ­ლის გა­დახ­დის შემ­თვე­ვა­ში სა­სი­ცოცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრობ­ლე­მე­ბის წი­ნა­შე ვდგე­ბი?! მო­ვითხო­ვე სი­ტუ­აცი­ის სა­ფუძ­ვლი­ან­ად ახ­სნა და ამ­იხ­სნეს… აღ­მოჩ­ნდა, რომ ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის გაზ­რდის გა­მო ავ­ტო­მა­ტუ­რად გა­იზ­არ­და კო­მერ­ცი­ული ბან­კის მი­ერ გა­ცე­მუ­ლი კრე­დი­ტის მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე გა­და­სახ­დე­ლი თან­ხის რა­ოდ­ენ­ობა. ახ­ლა ასეა, ჩე­მი შე­მო­სავ­ლე­ბის ნა­ხე­ვა­რი მი­ემ­არ­თე­ბა სა­ბან­კო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის და­სა­ფა­რად, ჩე­მი ოჯ­ახი კი ჩემ­თან ერ­თად ელ­ის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ვა­დის ამ­ოწ­ურ­ვას იმ იმ­ედ­ით, რომ დრო მა­ლე გა­ივ­ლის“, — ამ­ბობს ჩვენ­თან სა­უბ­არ­ში მო­ქა­ლა­ქე — ს.ბ.

მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის დი­დი ნა­წი­ლის­თვის მო­ულ­ოდ­ნე­ლად გაზ­რდი­ლი ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით შექ­მნილ სი­ტუ­აცი­აზე ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დოქ­ტორს, ბა­ტონ მი­ხე­ილ ჯი­ბუტს გა­ვე­სა­უბ­რეთ:

— რა აუც­ილ­ებ­ლო­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის ზრდას?

— რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თი მე­ქა­ნიზ­მია, სა­შუ­ალ­ებაა, რა­საც (მი­სი გაზ­რდით ან შემ­ცი­რე­ბით) სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კი მი­სი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ფუნ­ქცი­ის — ფა­სე­ბის სტა­ბი­ლუ­რო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­სათ­ვის იყ­ენ­ებს. რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის სი­დი­დე სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ მო­ნე­ტა­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის კო­მი­ტე­ტის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­იღ­ება. ბო­ლოს, ამ კო­მი­ტე­ტის მი­ერ რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თი 10,5 %-ით გა­ნი­საზღვრა 2021 წლის 8 დე­კემ­ბერს. კო­მი­ტე­ტის უახ­ლე­სი სხდო­მა 2 თე­ბერ­ვალს გა­იმ­არ­თა. რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის ცვლი­ლე­ბა უშუ­ალ­ოდ გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ინ­ფლა­ცი­ით, გა­შუ­ალ­ებ­ით ყვე­ლა იმ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური, ფი­ნან­სუ­რი თუ სხვა ფაქ­ტო­რე­ბით, რაც ინ­ფლა­ცი­ას იწ­ვევს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი კო­მი­ტე­ტი ყვე­ლა ამ ფაქ­ტო­რებს აკ­ვირ­დე­ბა და ამ­ის სა­ფუძ­ველ­ზე იღ­ებს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას.

— რა პე­რი­ოდ­ულ­ობ­ით იზ­რდე­ბა ეს ციფ­რე­ბი და რას აკ­ეთ­ებს ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კი იმ­ის­თ­ვის, რომ ამ პრო­ცე­სე­ბით გა­მოწ­ვე­ული ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის ფი­ნან­სურ მდგო­მა­რე­ობ­ას უარ­ეს ტვირ­თად არ და­აწ­ვეს?

— რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის ცვლი­ლე­ბის კა­ლენ­და­რი არ არ­სე­ბობს. ამ­ის შე­სა­ხებ გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბას იღ­ებს სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კის მო­ნე­ტა­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის კო­მი­ტე­ტი. რად­გა­ნაც ეს გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­მარ­თუ­ლია ინ­ფლა­ცი­ის შე­სა­კა­ვებ­ლად, მი­სი და­დე­ბი­თი გავ­ლე­ნა ეხ­ება ქვეყ­ნის მთელ მო­სახ­ლე­ობ­ას, თუმ­ცა ცალ­კე­ული პი­რე­ბი­სათ­ვის — რო­გორც ფი­ზი­კუ­რი, ისე იურ­იდი­ული, ამ­ან შე­იძ­ლე­ბა ნე­გა­ტი­ურ­ად იმ­ოქ­მე­დოს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­ზე, ვინც და­მო­კი­დე­ბუ­ლია კრე­დი­ტებ­ზე — ის გახ­დე­ბა უფ­რო ძვი­რი და ნაკ­ლე­ბად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

რო­ცა პან­დე­მი­ის დროს მსეს­ხე­ბელ­თა ან თა­ნამ­სეს­ხე­ბელ­თა დიდ­მა ნა­წილ­მა სა­მუ­შაო და­კარ­გა, ამ­ის კონ­პენ­სი­რე­ბის­თვის სა­ხელ­მწი­ფომ 200 ლა­რი­ანი დახ­მა­რე­ბე­ბიც კი გას­ცა, მაგ­რამ რო­გორ უნ­და გა­უმ­კლავ­დეს რამ­დე­ნი­მე წლით აღ­ებ­ულ სა­ბან­კო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებმო­ქა­ლა­ქე, რო­მელ­საც იგ­ივე სა­ხელ­მწი­ფო, შემ­სუ­ბუ­ქე­ბის ნაც­ვლად, ფი­ნან­სურ ტვირ­თს უმ­ძი­მებს?!

ამ კითხვა­ზე ერ­თმნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პა­სუ­ხის გა­ცე­მა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, ის გან­ზო­გა­დე­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, გარ­და იმ­ისა, რომ ინ­ფლა­ცია ცუ­დია ყვე­ლა­სათ­ვის და მი­სი შე­ბოჭ­ვა ას­ევე კარ­გია ყვე­ლას­თვის. თუმ­ცა, ამ პრო­ცეს­ში, რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გაზ­რდა შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს ან ნე­იტ­რა­ლუ­რი, ან ცუ­დი, ან კა­ტას­ტრო­ფა. ეს კონ­კრე­ტულ სი­ტუ­აცი­ას გა­აჩ­ნია. თუ კრე­დი­ტის გაძ­ვი­რე­ბა ხდე­ბა იმ პი­რი­სათ­ვის, რო­მე­ლიც თვი­თონ არ­ის სა­ქონ­ლის ან მომ­სა­ხუ­რე­ბის მწარ­მო­ებ­ელი და კრე­დი­ტის გაძ­ვი­რე­ბის კონ­პენ­სა­ცი­ას მო­ახ­დენს თა­ვის სა­ქო­ნელ­ზე ან მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე ფა­სის თუ ტა­რი­ფის ზრდით — ეს ნაკ­ლე­ბი უბ­ედ­ურ­ებაა. მაგ­რამ, თუ ეს ეხ­ება პირს, რო­მელ­საც შე­მო­სავ­ლე­ბის გაზ­რდის სა­შუ­ალ­ება არ აქ­ვს — მის­თვის უბ­ედ­ურ­ებაა. სამ­წუ­ხა­როდ, ცალ­კე აღ­ებ­ულ კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვებს არ ით­ვა­ლის­წი­ნებს რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თი. ის გუ­ლის­ხმობს ყვე­ლას მი­ერ სი­კე­თის მი­ღე­ბას. ცალ­კე­ულ შემ­თხვე­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით თე­ორია დუმს. ხო­ლო თუ შემ­თხვე­ვე­ბი იღ­ებს ტენ­დენ­ცი­ის ხა­სი­ათს, მი­იღ­ება პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რო­გორც თქვენ მი­ერ და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი 200 ლა­რი­ანი დახ­მა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. პრობ­ლე­მე­ბია სა­მარ­თლებ­რი­ვი ცოდ­ნის თვალ­საზ­რი­სით სა­ზო­გა­დო­ებ­ის მხრი­დან. ბან­კში ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს ხომ ისე აწ­ერ­ენ ხელს, რომ არც კითხუ­ლო­ბენ?! მა­გა­ლი­თად, ბან­კებ­თან სა­ვა­ლო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში რის­კებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით წე­რია, რომ მარ­ტო კლი­ენ­ტი ზა­რა­ლობს, ხო­ლო სა­სი­კე­თო ცვლი­ლე­ბი­სას, მარ­ტო ბან­კე­ბი ხე­ირ­ობს — ამ­ას ვა­ლის ამ­ღე­ბი ხე­ლის­მო­წე­რით ად­ას­ტუ­რებს. ას­ეთ შემ­თხვე­ვებს რა ეშ­ვე­ლე­ბა?… ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან, ზო­გა­დად, ის კითხვე­ბი ის­მის, თუ რა­ტო­მაა ას­ეთი მა­ღა­ლი ინ­ფლა­ცია -12,5%? თუ აქ­ედ­ან 9% სა­გა­რეო ფაქ­ტო­რე­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­ული, ის 3,5%, რაც სა­ში­ნაო ფაქ­ტო­რებ­ზე მო­დის, რა­ტომ ვერ იქ­ნა თა­ვი­დან აშ­ორ­ებ­ული? გა­სა­ან­ალ­იზ­ებ­ელია სა­გა­რეო ფაქ­ტო­რე­ბის ში­ნა­არ­სი. აქ მთა­ვა­რია იმ­პორ­ტი­რე­ბულ სა­ქო­ნელ­ზე ფა­სე­ბის ზრდა, მათ შო­რის, სურ­სათ­ზე. აქ კითხვა ას­ეთია, რა­ტო­მაა ქვე­ყა­ნა უცხო­ეთ­იდ­ან შე­მო­ტა­ნილ სურ­სათ­ზე თით­ქმის 80 %-ით და­მო­კი­დე­ბუ­ლი? დას­კვნის სა­ხით, რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თი ეკ­ონ­ომ­იკ­აში მიმ­დი­ნა­რე უარ­ყო­ფი­თი პრო­ცე­სე­ბის შე­მა­ჩე­რე­ბე­ლი ბო­ლო ჯე­ბი­რია, მაგ­რამ მას­ზე ბევ­რი რამ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი არაა.

ჩვენ მი­ერ დას­მულ სა­კითხზე კო­მენ­ტა­რი ვთხო­ვეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­ოვ­ნულ ბან­კს, რო­მელ­მაც თა­ვის ოფ­იცი­ალ­ურ შეტყო­ბი­ნე­ბა­ში გაგ­ვი­ზი­არა თა­ვი­სი პო­ზი­ცია: „რე­ფი­ნან­სი­რე­ბის გა­ნაკ­ვე­თის ზრდით გა­მოწ­ვე­ული ფი­ნან­სუ­რი ტვირ­თი წარ­მო­ად­გენს მოკ­ლე­ვა­დი­ან ხარ­ჯს, რო­მე­ლიც აუც­ილ­ებ­ელია იმ უფ­რო დი­დი და გრძელ­ვა­დი­ანი ხარ­ჯის (რო­გო­რი­ცაა, მა­გა­ლი­თად, ინ­ვეს­ტი­ცი­ებ­ის შემ­ცი­რე­ბა, უმ­უშ­ევ­რო­ბის ზრდა, ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ზრდის ხან­გრძლი­ვი შე­ნე­ლე­ბა) თა­ვი­დან ას­აც­ილ­ებ­ლად, რა­საც არ­ას­ტა­ბი­ლუ­რი ინ­ფლა­ცია იწ­ვევს. ამ­დე­ნად, ყო­ველ ინ­ფლა­ცი­ურ წნეხ­ზე შე­სა­ბა­მი­სი, თან­მიმ­დევ­რუ­ლი და თა­ნა­ბარ­ზო­მი­ერი პა­სუ­ხი უზ­რუნ­ველ­ყოფს იმ­ას, რომ მო­მა­ვალ­ში გა­ნაკ­ვე­თი კვლავ შემ­ცირ­დე­ბა და გრძელ­ვა­დი­ან­ად, სა­შუ­ალ­ოდ, და­ბალ დო­ნე­ზე შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა. აქ­ვე უნ­და აღ­ინ­იშ­ნოს, რომ გა­და­ნა­წი­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კა სო­ცი­ალ­ური პო­ლი­ტი­კის ნა­წი­ლია და სცილ­დე­ბა ერ­ოვ­ნუ­ლი ბან­კის კომ­პე­ტენ­ცი­ას.“