ჯან­დაც­ვლის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ცნო­ბით, უკ­რა­ინ­აში ომ­ის დაწყე­ბის შემ­დეგ ჯან­დაც­ვის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­სა და პა­ცი­ენ­ტებ­ზე, სულ მცი­რე, 43 შე­ტე­ვა გან­ხორ­ცი­ელ­და

ინ­ფორ­მა­ცი­ას „ვაშინგტონ პოსტი” ავ­რცე­ლებს.

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის თქმით, უკ­რა­ინ­აში ომ­ის დაწყე­ბის შემ­დეგ ჯან­დაც­ვის ობი­ექ­ტებ­ზე 43 შე­ტე­ვის შემ­თხვე­ვა და­დას­ტურ­და. ეს შე­ტე­ვე­ბი მო­იც­ავს თავ­დას­ხმას პა­ცი­ენ­ტებ­ზე, ჯან­დაც­ვის მუ­შა­კებ­ზე, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­სა და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რა­ზე. ამ­ის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა ტედ­როს ად­ჰა­ნომ გებ­რეიესუსმა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას გა­ნაცხა­და.

ამ­ას­თა­ნა­ვე, გებ­რეიესუსმა აღ­ნიშ­ნა, რომ 300-ზე მე­ტი ჯან­დაც­ვის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ახ­ლა სა­ომ­არ ზო­ნა­ში ან რუ­სე­თის მი­ერ კონ­ტრო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­აზეა მოქ­ცე­ული.