თსუ-ის პრო­ფე­სო­რი ალ­ექ­სან­დრე შენ­გე­ლაია, რო­გორც ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რი, აგ­რო­ვებს ექ­სპე­რი­მენ­ტულ მო­ნა­ცე­მებს, რომ­ლე­ბიც შემ­დეგ სა­ფუძ­ვლად და­ედ­ება ზე­გამ­ტა­რო­ბის ახ­ალი თე­ორი­ის შექ­მნას. „რა პრობ­ლე­მა დგას დღეს? ზე­გამ­ტა­რო­ბის ბუ­ნე­ბა ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ში დღემ­დე არ არ­ის ცნო­ბი­ლი. ამ აღ­მო­ჩე­ნამ აჩ­ვე­ნა, რომ კონ­დენ­სი­რე­ბუ­ლი გა­რე­მოს ფი­ზი­კა­ში ჩვენ ვართ რა­ღაც ზღვარ­ზე, რომ­ლის იქ­ით­აც ამო­უც­ნო­ბი, ახ­ალი იწყე­ბა. ის ცოდ­ნა, რაც ახ­ლა გვაქ­ვს, არ­ას­აკ­მა­რი­სია და თვი­სობ­რი­ვად ახ­ალ ცოდ­ნა­ში უნ­და გა­და­ვი­დეთ. ამ­აზე მუ­შა­ობ­ენ ახ­ლა მეც­ნი­ერ­ები მსოფ­ლი­ოში“, — ამ­ბობს ალ­ექ­სან­დრე შენ­გე­ლაია.

მეც­ნი­ერ­ებ­მა ბო­ლო წლებ­ში მიზ­ნად და­ის­ახ­ეს სრუ­ლი­ად ახ­ალი ტი­პის ზე­გამ­ტა­რე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა. ცერ­ნში (ბირ­თვუ­ლი კვლე­ვე­ბის ევ­რო­პუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია) და, ზო­გა­დად, ყველ­გან, სა­დაც ამ­აჩ­ქა­რე­ბე­ლია გან­თავ­სე­ბუ­ლი, ზე­გამ­ტა­რე­ბი გა­მო­იყ­ენ­ება. ეს მო­მავ­ლის ტექ­ნო­ლო­გიაა, მაგ­რამ პრო­ფე­სორ ალ­ექს მი­ულ­ერ­ის და ბედ­ნორ­ცის აღ­მო­ჩე­ნის შემ­დეგ შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და ზე­გამ­ტა­რე­ბის უფ­რო მა­ღალ – ოთ­ახ­ის ტემ­პე­რა­ტუ­რას­თან ახ­ლო ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე – გა­მო­ყე­ნე­ბა, რად­გან თა­ვად ზე­გამ­ტა­რო­ბა ჩნდე­ბა ძა­ლი­ან და­ბალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე, რომ­ლის მი­ღე­ბა და შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა რთუ­ლია.

„ამ აღ­მო­ჩე­ნის­თვის მი­ულ­ერ­სა და ბედ­ნორ­ცს ნო­ბე­ლის პრე­მია მი­ენ­იჭა. სხვა­თა­შო­რის, ეს რე­კორ­დია ნო­ბე­ლის პრე­მი­ის ის­ტო­რი­აში, რად­გან აღ­მო­ჩე­ნი­დან ნო­ბე­ლის პრე­მი­ის მი­ნი­ჭე­ბამ­დე, სა­ნამ დარ­წმუნ­დე­ბი­ან, რომ ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორც წე­სი, მრა­ვა­ლი წე­ლი გა­დის ხოლ­მე. მა­ღალ­ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი ზე­გამ­ტა­რო­ბის აღ­მო­ჩე­ნის­თვის კი ამ მეც­ნი­ერ­ებს ეს უდ­იდ­ესი პრე­მია ერთ წე­ლი­წად­ში მი­ან­იჭ­ეს. ეს­ეც ხაზს უს­ვამს ამ აღ­მო­ჩე­ნის მნიშ­ვნე­ლო­ბას“, — აცხა­დებს ალ­ექ­სან­დრე შენ­გე­ლაია.

პრო­ფე­სორ ალ­ექს მი­ულ­ერ­თან ერ­თად შარ­შან გა­მოქ­ვეყ­ნდა სტა­ტია, რო­მელ­შიც სა­უბ­არია პრინ­ცი­პუ­ლად ახ­ალი ზე­გამ­ტა­რე­ბის შე­სა­ხებ. მეც­ნი­ერ­ები ამ თე­მა­ზე ახ­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოხ­მა­ურ­ებ­ას ელი­ან. რო­გორც პრო­ფე­სო­რი ალ­ექს მი­ულ­ერი მი­იჩ­ნევს, ეს არ­ის რა­ღაც ახ­ალი პა­რა­დიგ­მა მა­ღალ­ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი ზე­გამ­ტა­რე­ბის სფე­რო­ში.

თსუ-ის ზუსტ და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყვე­ლო მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის პრო­ფე­სორს ალ­ექ­სან­დრე შენ­გე­ლაიას ნაშ­რომ­თა ციკ­ლის­თვის – „მა­ღალ­ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი ზე­გამ­ტა­რე­ბი­სა და და­ბალ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ანი მაგ­ნე­ტი­კე­ბის ექ­სპე­რი­მენ­ტუ­ლი კვლე­ვა“ — სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა 2021 წლის 29 დე­კემ­ბერს ერ­ოვ­ნუ­ლი პრე­მია მი­ან­იჭა.

„კვლე­ვი­სას თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში მი­ვი­ღეთ მთე­ლი რი­გი ახ­ალი შე­დე­გე­ბი, მა­გა­ლი­თად, ახ­ალი ტი­პის იზ­ოტ­ოპ­ური ეფ­ექ­ტე­ბი, ას­ევე, მაგ­ნი­ტუ­რი და ზე­გამ­ტა­რი ნივ­თი­ერ­ებ­ებ­ის ურ­თი­ერ­თქმე­დე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ას­ახ­ულია ნაშ­რომ­თა ციკ­ლში, რო­მე­ლიც წარ­დგე­ნი­ლია ამ პრე­მი­აზე. 12 ნაშ­რო­მი­დან, რო­მე­ლიც წარ­დგე­ნი­ლი იყო, 8 არ­ის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ჟურ­ნალ­ში — „Physical Review Letters“, რო­მე­ლიც ით­ვლე­ბა ფი­ზი­კა­ში ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი პრეს­ტი­ჟის და რე­იტ­ინ­გის მქო­ნე ჟურ­ნა­ლად. ნაშ­რომ­თა ნა­წი­ლი შეს­რულ­და შვე­იც­არი­აში, ნა­წი­ლი კი — სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში“, — აღ­ნიშ­ნავს ალ­ექ­სან­დრე შენ­გე­ლაია.