პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ მა­ისაია უკ­რა­ინ­ის პრე­ზი­დენ­ტის გან­ცხა­დე­ბას აფ­ას­ებს, რო­მე­ლიც ვო­ლო­დი­მირ ზე­ლენ­სკიმ 8 მარ­ტს ნა­ტო შე­სა­ხებ ABC-სთან ინ­ტერ­ვი­­ში გა­აკ­ეთა.

ზე­ლენ­სკიმ აღ­ნიშ­ნა, რომ მას ნა­ტო მი­მართ გულ­გრი­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უჩ­ნდა და იც­ის, რომ ალი­ან­სი მზად არ არ­ის უკ­რა­ინ­ის მი­სა­ღე­ბად. მი­სი თქმით, ნა­ტო ეშ­ინია სა­კა­მა­თო სა­კი­თხე­ბი­, რუ­სეთ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბის. მას არა­სო­დეს ­ნდო­და, უკ­რა­ინა ყო­ფი­ლი­ყო ქვე­ყა­ნა, რო­მე­ლიც რა­ღა­ცას მუხ­ლებ­ზე და­ჩო­ქი­ლი ითხოვს. ზე­ლენ­სკი აღ­ნიშ­ნავს, რომ ის უს­აფ­რთხო­ებ­ის გა­რან­ტი­ებს დღემ­დე ელ­ოდ­ება.


რო­გორ
ეხ­მა­ურ­ება ვახ­ტანგ მა­ისაია ზე­ლენ­სკის გა­ნაცხადს?

— ზე­ლენ­სკის ამ გან­ცხა­დე­ბას სავ­სე­ბით ად­ეკ­ვა­ტუ­რად ვა­ფა­სებ, რად­გან ეს არ­ის ომ­ში მყო­ფი ლი­დე­რი­სა და პრე­ზი­დენ­ტის გან­ცხა­დე­ბა. ახ­ლა ის სა­კუ­თარ თავ­ზე, სა­კუ­თა­რი ხალ­ხის თავ­ზე იწ­ვნევს — თუ რა არ­ის სამ­ხედ­რო აგ­რე­სია. აქ უკ­ვე სულ სხვა პა­რა­მეტ­რე­ბი და მოქ­მე­დე­ბე­ბია — პო­ლი­ტი­კუ­რი, ფსი­ქო­ლო­გი­ური და სხვა ტი­პის ფაქ­ტო­რე­ბი, შე­სა­ბა­მი­სად, გა­სა­გე­ბია, თუ რა­ტომ მო­იხ­სე­ნი­ებს ნა­ტო-ს კრი­ტი­კულ კონ­ტექ­სტში. ეს ახ­სნა­დია — ქვე­ყა­ნა არ­ის ომ­ის ქვეშ და ყო­ველ დღე ხე­დავს, თუ რო­გორ იღ­უპ­ები­ან მო­ქა­ლა­ქე­ები და, სამ­წუ­ხა­როდ, ამ ყვე­ლაფ­რის შე­ჩე­რე­ბას ვერ ახ­ერ­ხებს. ამ­ის შე­ჩე­რე­ბა შე­უძ­ლე­ბე­ლია, სა­ნამ პუ­ტი­ნის დიქ­ტა­ტო­რუ­ლი რე­ჟი­მის­თვის ბო­ლო სიტყვას არ იტყვის, ან პი­რი­ქით, თუ პუ­ტი­ნი არ წა­ვა მო­უს­ავ­ლეთ­ში (უკ­აც­რა­ვად, ამ ტერ­მინს რომ ვხმა­რობ). ის, რომ ნა­ტო იქ­ნე­ბო­და უს­აფ­რთხო­ებ­ის გა­რან­ტი, ას­ეთი რამ არ­ავ­ის უთ­ქვამს. ნა­ტო იმ შემ­თხვე­ვა­ში აქ­ცევს ქვე­ყა­ნას კო­ლექ­ტი­ური თავ­დაც­ვის ქვეშ, თუ ის ალი­ან­სის წევ­რია.

ხომ არ ფიქ­რობთ, რომ ნა­ტოში გა­წევ­რი­ან­ებ­ის სურ­ვი­ლი რუ­სე­თის მხრი­დან ძა­ლი­ან დი­დი საფ­რთხის ქვეშ აყ­ენ­ებს ქვეყ­ნებს და სა­ნაც­ვლოდ ალი­ან­სი გა­წევ­რი­ან­ებ­ის პრო­ცეს­ში მყოფ ქვე­ყა­ნას სა­თა­ნა­დო დახ­მა­რე­ბას არ უწ­ევს?

— ნა­ტომ-მ უკ­ვე აღ­მო­უჩ­ინა უკ­რა­ინ­ას ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა კი­ბერ­თავ­დაც­ვის სფე­რო­ში. ეჭ­ვიც არ მე­პა­რე­ბა, რომ ნა­ტო-ს შე­სა­ბა­მი­სი სტრუქ­ტუ­რე­ბი აწ­ვდი­ან სა­დაზ­ვერ­ვო ინ­ფორ­მა­ცი­ას უკ­რა­ინ­ას. უკ­რა­ინ­ის კი­ბერ­თავ­დაც­ვა და საბ­რძო­ლო შეიარაღება ნა­ტო-ს ეგ­იდ­ით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და უკ­რა­ინ­ას, ას­ევე, ალი­ან­სის წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­იც ეხ­მა­რე­ბი­ან პა­რა­ლე­ლუ­რად. აღ­ნიშ­ნუ­ლი უკ­ვე სე­რი­ოზ­ული დახ­მა­რე­ბაა, ამ­ას­თან ერ­თად, ნა­ტო-ს წევ­რი-ქვეყ­ნე­ბის და ალი­ან­სის კო­ალ­იცი­ური შეიარაღებული ძა­ლე­ბის ყო­ფი­ლი სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე­ები მო­ხა­ლი­სედ მი­დი­ან უკ­რა­ინ­აში. მე არ ვამ­ბობ, რომ ნა­ტო უშუ­ალ­ოდ ჩარ­თუ­ლია, ეს გა­მო­რიცხუ­ლია, მაგ­რამ ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი, ალ­ბათ, უკ­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

უკ­რა­ინ­ის თავ­დაც­ვი­თი ღო­ნის­ძი­ებ­ები საკ­მა­ოდ ეფ­ექ­ტუ­რია. ამ შემ­თხვე­ვა­ში ნა­ტო-ს მე­ტი არ შე­უძ­ლია, რად­გან უკ­რა­ინა არ არ­ის ალი­ან­სის წევ­რი.

 

რა­ტომ ვართ ერ­ოვ­ნუ­ლი უს­აფ­რთხო­ებ­ის ჩიხ­ში?

  • რა მა­გა­ლი­თი უნ­და აიღ­ოს სა­ქარ­თვე­ლომ უკ­რა­ინ­ის ომ­ის ფონ­ზე?
  • არ ვი­ცი, ალ­ბათ, ისე უნ­და ვი­მოქ­მე­დოთ, რო­გორც აქ­ამ­დე ვმოქ­მე­დებ­დით, რად­გან უს­აფ­რთხო­ებ­ის დი­ლე­მის წი­ნა­შე ვდგა­ვართ. რუ­სეთს ჯერ კი­დევ მო­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ჰყავს ჩვენს წი­ნა­აღ­მდეგ საკ­მა­ოდ მძლავ­რი არ­მია და ოკ­უპ­აცი­ური ძა­ლე­ბის მე­ოთხე და მეშ­ვი­დე სამ­ხედ­რო ბა­ზა, პლუს სე­პა­რა­ტის­ტუ­ლი რე­გი­ონ­ებ­ის სამ­ხედ­რო ძა­ლე­ბიც უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ. სხვა­თა­შო­რის, დომ­ბა­სის რე­გი­ონ­ში რომ შე­იჭ­რა რუ­სე­თი, ად­გი­ლობ­რი­ვი სე­პა­რა­ტის­ტე­ბის სამ­ხედ­რო პო­ტენ­ცი­ალი გა­მო­იყ­ენ­ეს, რო­მელ­შიც, და­ახ­ლო­ებ­ით, 30 000 სამ­ხედ­რო შე­დი­ოდა. ჩვენ, თუ შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ამ­გვა­რი პო­ლი­ტი­კით ამ შეიარაღებულ ძა­ლებ­საც ვა­კა­ვებთ და რუ­სეთს არ შე­უძ­ლია ის გა­და­ის­რო­ლოს უკ­რა­ინ­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.
  • ამ­ას ემ­ატ­ება ეკ­ონ­ომ­იკ­ური პრობ­ლე­მე­ბი… რუ­სი მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლამ გა­მო­იწ­ვია ერ­ოვ­ნუ­ლი ვა­ლუ­ტის გა­უფ­ას­ურ­ება. რომ არა დღე­ვან­დე­ლი და წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის და­ნა­შა­ული — მათ ხომ, ფაქ­ტობ­რი­ვად, რუ­სე­თის ბა­ზარ­ზე მი­აბ­ეს სა­ქარ­თვე­ლოს ეკ­ონ­ომ­იკა, ჩვენ საფ­რთხის მო­ლო­დინ­ში დღეს არ ვიქ­ნე­ბო­დით. ჩვენ გვახ­სოვს, ომი დას­რუ­ლე­ბუ­ლი არ იყო და მა­შინ­დე­ლი კულ­ტუ­რის მი­ნის­ტრი და, იმ დროს, რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე გრი­გოლ ვა­შა­ძე რუ­სეთ­ში თა­ვის კო­ლე­გას მი­მარ­თავ­და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით.
  • მემ­გო­ნი, მე არ მეშ­ლე­ბა და სა­აკ­აშ­ვილ­მა შე­მო­იღო უვ­იზო რე­ჟი­მი რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ის­ათ­ვის, რო­დე­საც ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს რუ­სეთ­მა და­უწ­ესა სა­ვი­ზო რე­ჟი­მი. ეს არ­ის მი­ხე­ილ სა­აკ­აშ­ვი­ლის და დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ბრა­ლი. ეკ­ონ­ომ­იკ­ური პო­ლი­ტი­კა და ეკ­ონ­ომ­იკ­ური უს­აფ­რთხო­ება არა თუ გა­აძ­ლი­ერ­ეს, პი­რი­ქით, რუ­სეთ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი გა­ხა­დეს. ასე რომ, დღე­ვან­დელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ამ­აზე უნ­და მოვ­თხო­ვოთ პა­სუ­ხი — ჩვენ ახ­ლა ვართ ერ­ოვ­ნუ­ლი უს­აფ­რთხო­ებ­ის ჩიხ­ში. თა­ვის დრო­ზე მე ეს ტერ­მი­ნი შე­მო­ვი­ტა­ნე, და­ვამ­კვიდ­რე და ვე­რას­დროს წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, რომ ამ­ას ჩე­მი სამ­შობ­ლოს მი­სა­მარ­თით ვიტყო­დი.